Työn­te­ki­jä­ta­ri­nat ja osaa­mis­po­lut

Mei­tan Työ­päi­väsi taus­ta­voima-työn­te­ki­jä­ta­ri­nat avaa­vat työs­ken­te­lyä “mei­ta­lais­ten näköi­sissä amma­teissa” sekä tuo­vat esiin Mei­talla val­lit­se­vaa työs­ken­te­ly­kult­tuu­ria. Tari­nat syn­ty­vät haas­tat­te­lun poh­jalta ja nii­den tavoit­teena on ker­toa moni­puo­li­sista teh­tä­vä­ku­vis­tamme. Tutustu tari­noi­den kautta sii­hen, mitä työs­ken­tely Mei­talla pitää sisäl­lään!

Myös osaa­mis­po­lut ker­to­vat Mei­talla teh­dystä työstä. Ne kon­kre­ti­soi­vat sitä, mil­lai­sia amma­til­li­sen kehit­ty­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia yhtiössä on tar­jolla mei­ta­lai­sille. Jokai­nen osaa­mis­polku on uniikki.