Talous­pal­ve­lut

Tuo­tamme talous­hal­lin­non pal­ve­lut moder­neilla jär­jes­tel­millä ja vah­valla ammat­ti­tai­dolla oikea-aikai­sesti sekä laa­duk­kaasti. Hoi­damme talous­hal­lin­non rutii­nit asiak­kai­demme puo­lesta ja tuo­tamme rapor­toin­tia pää­tök­sen­teon tueksi. Pal­ve­lui­himme lukeu­tuu laa­jasti talous­hal­lin­non koko­nai­suus: myyn­ti­las­ku­tus, osto­las­ku­jen käsit­tely, mak­su­lii­ken­ne­pal­ve­lut, kir­jan­pito ja tilin­pää­tök­set sekä budjetointi‑, rapor­tointi ja suun­nit­te­lu­pal­ve­lut.

Tässä kuvassa kaksi meitalaista istuu palaverissa kannettaviensa kanssa pöydän ääressä

32

Kir­jan­pi­don asiak­kuutta

+50 000

Osto­las­kua kuu­kausit­tain

Kir­jan­pi­to­pal­ve­lut

Hoi­damme asiak­kai­demme kir­jan­pi­don, käyt­tö­omai­suu­den hal­lin­nan, tilin­pää­tök­set, kausi­ti­li­tyk­set- ja ilmoi­tuk­set sekä tuo­tamme talou­den vas­tuu­hen­ki­löi­den tar­pei­siin kir­jan­pi­don perus­ra­por­tit. Tuo­tamme asiak­kail­lemme pro­jek­ti­kir­jan­pi­toa esi­mer­kiksi EU-hank­keita var­ten ja annamme kir­jan­pi­toon sekä ALV-kysy­myk­siin liit­ty­vää neu­von­taa.

Las­ku­tus- ja myyn­ti­res­kont­ra­pal­ve­lut

Tar­joamme koko­nais­val­taista las­ku­tus­pal­ve­lua aina perin­tään asti. Tuo­tamme toi­mia­la­koh­taista myyn­ti­las­ku­tusta muo­dos­ta­malla las­ku­tusai­neis­ton läh­de­jär­jes­tel­mästä, liit­ty­mien kautta tai yleis­las­ku­tuk­sena.

Mak­su­lii­ken­ne­pal­ve­lut

Hoi­damme asiak­kai­demme val­tuut­ta­mana koko­nais­val­tai­sesti mak­su­lii­ken­teen pro­ses­sit, sii­hen liit­ty­vät tiliöin­nit, siir­rot, mak­su­jen kuit­tauk­set sekä suo­ri­tus­ten koh­den­nuk­set res­kont­riin.

Osto­las­ku­jen käsit­tely

Huo­leh­dimme asiak­kaan osto­las­ku­pro­ses­sista koko­nais­val­tai­sesti. Vas­taa­no­tamme asiak­kaan osto­las­kut, lähe­tämme ne säh­köi­sesti kier­toon, val­vomme kier­toa sekä siir­rämme las­kut mak­suun. Toi­mimme tar­vit­taessa myös asiak­kaamme apuna las­ku­jen tiliöin­nissä, jol­loin asiak­kaan teh­tä­väksi jää las­kun asian­mu­kai­nen tar­kas­tus ja hyväk­syntä. Hoi­damme asiak­kaan osto­res­kont­ran sekä yllä­pi­dämme toi­mit­ta­ja­re­kis­te­riä. Nopeu­tamme ja tehos­tamme asiak­kai­demme las­ku­jen käsit­te­lyä kehit­tä­mällä auto­maa­tiota.

Talous­suun­nit­telu ja RAE-pal­ve­lut

Tuo­tamme talous­hal­lin­non raportointi‑, ana­ly­tiikka- ja ennus­te­pal­ve­luita sekä yhdis­tämme talous­da­taa eri tie­to­läh­tei­siin. Lisäksi tar­joamme pal­ve­luita kas­san­hal­lin­taan, rahoi­tus­suun­nit­te­luun sekä bud­je­toin­tiin.