Pro­jekti- ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut

Tar­joamme asiak­kail­lemme asian­tun­tija- ja pro­jek­ti­pal­ve­luita eri­lai­siin tar­pei­siin.

Tässä kuvassa kaksi meitalaista seisoo vierekkäin keskustellen ja toinen heistä osoittaa kannettavan näyttöön

Tie­sitkö, että pal­ve­lumme ovat rää­tä­löi­tä­vissä?

Asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita ja pro­jek­ti­pääl­li­köi­tämme hyö­dyn­ne­tään asiak­kai­demme kehi­tys­pro­jek­teissa, kuten uusien jär­jes­tel­mien tai pal­ve­lui­den käyt­töö­no­toissa, ver­sio­päi­vi­tyk­sissä sekä pro­ses­sien kehi­tyk­sessä. Kokoamme asiak­kai­demme tar­pei­siin sovel­tu­van pro­jek­tior­ga­ni­saa­tion asian­tun­ti­ja­jou­kos­tamme.

Toteu­tamme pro­jek­tina esi­mer­kiksi ICT-pro­jek­tien ja han­kin­to­jen esi­sel­vi­tyk­sen, val­mis­te­lun ja käyt­töön­o­ton sekä joh­damme koko­nais­val­tai­sesti eri­lai­sia pro­jek­teja niin IT‑, järjestelmä‑, talous- kuin hen­ki­lös­tö­hal­lin­non koko­nai­suuk­siin liit­tyen.

Lisäksi toi­mi­tamme tie­to­tur­vaa ja tie­to­suo­jaa kos­ke­via asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita sekä koor­di­noimme alu­eel­li­sia yhteis­työ­ryh­miä.