IT-pal­ve­lut

Tuo­tamme asiak­kail­lemme IT-pal­ve­lui­den koko­nai­suu­den ja huo­leh­dimme siitä, että pal­ve­lut toi­mi­vat sau­mat­to­masti yhteen. Pal­ve­lui­demme perus­tana on laa­du­kas verkko- ja kone­sali-infra. Tuo­tamme käyt­tä­jille moni­puo­li­set vies­tintä- ja tuki­pal­ve­lut sekä tuemme vir­tu­aa­li­sia ja pai­kal­li­sia työ­ase­maym­pä­ris­töjä. Olemme tek­no­lo­gian kehi­tyk­sessä vah­vasti mukana, joka takaa asiak­kail­lemme nyky­ai­kai­set, ydin­toi­min­toja tuke­vat IT-pal­ve­lut. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat myös lisenssi- ja lai­te­so­pi­mus­ten kil­pai­lu­tus ja hal­lin­nointi.

Tässä kuvassa kaksi meitalaista istuu vastakkain kannettaviensa kanssa ja juttelee

35 000

IT-käyt­tä­jää asiak­kuuk­sissa

+800

Jär­jes­tel­mää yllä­pi­dossa

Lait­tei­den ja lisens­sien han­kin­ta­pal­ve­lut

Kil­pai­lu­tamme, hal­lin­noimme ja väli­tämme asiak­kail­lemme lait­teita sekä lisens­sejä.

Pal­ve­lu­hal­linta ja pal­ve­lu­piste

Kaikki toi­mit­ta­mamme pal­ve­lut kuu­lu­vat pal­ve­lun­hal­lin­nan pii­riin ja pal­ve­lui­den hal­lin­nassa nou­da­te­taan yhden­mu­kai­sia peri­aat­teita läpi pal­ve­lui­den. Pal­ve­lun­hal­linta sisäl­tää muun muassa seu­raa­vat kom­po­nen­tit: pal­ve­lu­piste, pal­ve­lu­pyyn­tö­jen hal­linta, tapah­tu­man­hal­linta, ongel­man­hal­linta, muu­tos­hal­linta, resurs­sien hal­linta sekä rapor­tointi.

Pal­ve­lu­piste ottaa kes­ki­te­tysti vas­taan asiak­kai­den häi­riöil­moi­tuk­set lait­tei­siin ja sovel­luk­siin liit­tyen, neu­voo asia­kasta ja rat­kai­see häi­riö­ti­lan­teita sekä suo­rit­taa muun muassa ohjel­mis­toa­sen­nuk­sia etäyh­tey­den avulla.

Tie­to­lii­ken­ne­pal­ve­lut

Yllä­pi­dämme ja val­vomme maa­kun­nal­li­sia tie­to­lii­ken­ne­verk­koja, ver­kon aktii­vi­lait­teita, kapa­si­teet­tia sekä tur­val­li­suutta. Tuo­tamme yhtey­det sekä pää­syt asiak­kaan tar­vit­se­mille pää­te­lait­teille ja jär­jes­tel­mille. Tie­to­lii­ken­ne­pal­ve­lumme sisäl­tää palo­muu­rilla suo­ja­tun Inter­net-yhtey­den. Pal­ve­luumme kuu­lu­vat myös infra­pal­ve­lut, kuten nimi­pal­velu (DNS), väli­tys­pal­ve­lin Inter­ne­tiin (proxy) sekä IP- osoit­tei­den jako (DHCP). Ver­kon val­vonta ja aktii­vi­lait­tei­den yllä­pito on kes­kei­nen osa pal­ve­luamme. Asia­kas voi myös valita tar­vit­se­mi­aan lisä­pal­ve­luita, kuten pai­kal­lis­ten ja vir­tu­aa­lis­ten verk­ko­jen suun­nit­te­lua ja toteu­tuk­sia, lan­gat­to­mien verk­ko­jen yllä­pi­don, VPN-tun­ne­lit ja yllä­pi­to­yh­tey­det ohjel­mis­to­toi­mit­ta­jille.

Kone­sa­lit ja pal­ve­lin­ten yllä­pi­to­pal­ve­lut

Kah­den­ne­tut kone­sa­limme perus­tu­vat moder­niin tek­no­lo­gi­aan, jat­ku­vaan kehit­tä­mi­seen ja uudis­ta­mi­seen sekä kor­ke­aan pal­ve­lin­ten vir­tua­li­soin­tias­tee­seen. Nämä takaa­vat tur­val­li­set ja toi­min­ta­var­mat pal­ve­lut eri kriit­ti­syys­ta­soja vaa­ti­ville jär­jes­tel­mille. Kone­sa­li­pal­ve­lumme sisäl­tää sovel­luk­sen edel­lyt­tä­män jär­jes­tel­mä­alus­tan ja lisens­sit, tie­to­lii­ken­teen sekä ympä­ris­tön yllä­pi­toon liit­ty­vät perus­pal­ve­lut kuten val­von­nan, var­mis­tuk­set ja muun enna­koi­van yllä­pi­don.

Työ­asema- ja lai­te­pal­ve­lut

Hal­lin­noimme asiak­kai­den työ­ase­maym­pä­ris­töjä ja niissä käy­tet­tä­viä sovel­luk­sia, eri­lai­sia pää­te­lait­teita, nii­den elin­kaarta sekä annamme tukea ongel­ma­ti­lan­teissa lähi- ja etä­tu­kea hyö­dyn­täen. Pal­ve­luumme kuu­lu­vat eri­lais­ten kiin­tei­den ja kan­net­ta­vien työ­ase­mien lisäksi myös vir­tu­aa­li­set työ­ase­mat. Tuo­tamme pal­ve­luita myös muun muassa kou­lu­ym­pä­ris­töi­hin.

Käyt­tö­val­tuuk­sien hal­linta

Hal­lin­noimme ja tehos­tamme pro­fii­li­koh­tai­sesti pake­toi­malla asia­kas­or­ga­ni­saa­tion käyt­tö­oi­keuk­sien haku‑, hyväksyntä‑, seu­ranta- sekä pois­to­pro­ses­seja. Pal­ve­luumme sisäl­tyy asia­kas­or­ga­ni­saa­tion kanssa mää­ri­tel­ty­jen käyt­tä­jä­tun­nus­ten ja ‑oikeuk­sien hal­linta, joka kat­taa koko elin­kaa­ren haku­pro­ses­sista pois­toon.

Vies­tin­tä­pal­ve­lut

Toi­mi­tamme ja yllä­pi­dämme eri­lai­sia vies­tin­tä­so­vel­luk­sia asia­kas­or­ga­ni­saa­tion sisäi­seen ja ulkoi­seen käyt­töön. Toi­mi­tamme säh­kö­pos­tit, pika­vies­tin­nän, kalen­te­rit sekä eri­lai­set yhteis­työ­alus­tat Mic­ro­sof­tin ohjel­mis­toilla niin omasta kone­sa­lista kuin O365-pil­vi­pal­ve­luina. Vies­tin­tä­pal­ve­lut sisäl­tä­vät eri­ta­soi­sia lisä­op­tioita, jotka ovat valit­ta­vissa asia­kas­tar­peen mukaan.