Ota mei­hin yhteyttä!

Olemme koon­neet asioin­tisi tueksi asia­kas­pal­ve­lumme yhteys­tie­dot eri pal­ve­lua­lueille. Voit asiak­kaa­namme olla mei­hin yhtey­dessä joko puhe­li­mitse tai säh­kö­pos­titse. Saat tar­vit­taessa apua myös Asia­kas­piste-sivus­tol­tamme. Lisäksi voit hoi­taa asioi­tasi käte­västi Mei­tan Itse­pal­ve­lu­ka­nava Meit­ta­rissa, joka pal­ve­lee sinua IT- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non asioissa 24/7!

Tässä kuvassa on Meitan Joensuun toimiston lasinen väliseinä käytävän päässä, johon on teipattu iso Meitan logo

Ser­vice­Desk

IT-pal­ve­lui­den
asia­kas­pal­velu

Taspa

Talou­den ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non asia­kas­pal­velu

Asia­kas­piste pal­ve­lee nykyi­siä asiak­kai­tamme!

Pal­ve­lemme Mei­tan nykyi­siä asiak­kaita ver­kossa Asia­kas­piste-sivus­tolla. Asia­kas­piste toi­mii port­tina Mei­tan pal­ve­lui­hin: se ohjaa oike­aan asioin­ti­ka­na­vaan ja tar­joaa asiak­kail­lemme ajan­koh­taista tie­toa Mei­tan pal­ve­luista. Sivus­tolle on koottu myös pal­ve­luis­tamme usein kysyt­tyjä kysy­myk­siä, joi­den tar­koi­tus on tukea muun muassa pal­ve­lui­hin liit­ty­vien ongel­ma­ti­lan­tei­den rat­kai­se­mi­sessa.

Tutustu pal­ve­lu­ka­na­viimme

Meit­tari Itse­pal­ve­lu­ka­nava pal­ve­lee sinua ver­kossa 24/7:

Etelä-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue

IT‑, talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lut

Poh­jois-Kar­jala

IT‑, talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lut

Kuvituskuva

Tie­sitkö, että voit käyt­tää asioin­tiisi suo­jat­tua säh­kö­pos­tia?

Mei­talla on käy­tössä tur­va­posti-pal­velu. Sen avulla asiak­kaamme voi­vat lähet­tää meille luot­ta­muk­sel­lista ja/tai salassa pidet­tä­vää säh­kö­pos­tia sekä tar­vit­ta­via liit­teitä (kuten vero­kor­tin) tie­to­tur­val­li­sesti. Tur­va­pos­tia voi lähet­tää kaik­kiin Mei­tan asia­kas­pal­ve­lun säh­kö­pos­tio­soit­tei­siin. Lähe­te­tystä säh­kö­pos­tista muo­dos­tuu Mei­talle pal­ve­lu­pyyntö, josta asiak­kaamme saa vielä eril­li­sen vah­vis­tus­säh­kö­pos­tin. Jokai­sen asiak­kaan tulee käyt­töö­not­taa tur­va­posti-pal­velu omaan säh­kö­pos­tiinsa!

Katso pal­ve­lua­luei­demme yhteys­tie­dot

IT-Pal­ve­lut:

IT Ser­vice­desk
013 339 0700 (07:30 — 16:00)
[email protected]

Talous­pal­ve­lut:

Taspa eli talou­den ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non asia­kas­pal­velu
013 339 0750 (09:00 — 15:00)
[email protected]
Myös elä­ke­neu­vonta (Etelä-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue ja Sai­maan tuki­pal­ve­lut)

Myyn­ti­las­ku­tus:

Asia­kas­vies­tintä Etelä-Kar­ja­lan kun­ta­lai­sille[email protected]
Etelä-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue — Ekhva[email protected]
Etelä-Kar­jala ja Etelä-Savo[email protected]
Imat­ran kau­punki[email protected]
Joen­suun kau­punki[email protected]
Kiteen kau­punki[email protected]
Mik­ke­lin kau­punki[email protected]
Poh­jois-Kar­ja­lan myyn­ti­res­kontra[email protected]
Polkka[email protected]
Poh­jois-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue — Siun sote[email protected]
Siun Työ­ter­veys Oy[email protected]

Osto­las­ku­tus:

Etelä-Kar­ja­lan ja Etelä-Savon asiak­kaat[email protected]
Imat­ran kau­punki[email protected]
Joen­suun kau­punki[email protected]
Kiteen kau­punki[email protected]
Mik­ke­lin kau­punki[email protected]
Poh­jois-Kar­jala[email protected]
Poh­jois-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue — Siun sote[email protected]
Siun Työ­ter­veys Oy[email protected]

Kir­jan­pito:

Etelä-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue[email protected]
Imat­ran kau­punki[email protected]
Joen­suun kau­punki[email protected]
Joen­suun kau­punki excel-muis­tiot[email protected]
Joen­suun vesi[email protected]
Kiteen kau­punki[email protected]
Kun­nat ja yhtiöt[email protected]
Lap­peen­ran­nan kau­punki[email protected]
Mik­ke­lin kau­punki[email protected]
Pro­jek­tit[email protected]
Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy[email protected]
Poh­jois-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue — Siun sote[email protected]

Mak­su­lii­kenne:

Etelä-Kar­jala ja Etelä-Savo[email protected]
Poh­jois-Kar­jala[email protected]
Pää­käyt­tä­jä­pal­ve­lut[email protected]
Siun Työ­ter­veys Oy[email protected]

Talous­suun­nit­telu ja hank­keet:

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lut:

Etelä-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue[email protected]  
Etelä-Kar­ja­lan kou­lu­tus­kun­tayh­tymä[email protected]
Etelä-Savon kam­pus­kiin­teis­töt kun­tayh­tymä[email protected]
Etelä-Kar­ja­lan liitto[email protected]
Etelä-Kar­ja­lan yhtiöt[email protected]
Etelä-Savon kou­lu­tus Oy[email protected]
Etelä-Savon maa­kun­ta­liitto[email protected] 
Hei­nä­ve­den kunta[email protected]
Ilo­mant­sin kunta[email protected]
Imat­ran kau­punki[email protected]
Joen­suun kau­punki[email protected]
Kan­gas­nie­men kunta[email protected]
Kiteen kau­punki[email protected]
Kon­tio­lah­den kunta[email protected]
Lap­peen­ran­nan kau­punki[email protected]
Liek­san kau­punki[email protected]
Mei­dän IT ja talous Oy[email protected]
Mei­tan työn­te­ki­jöi­den pal­kat
Mik­ke­lin kau­punki[email protected]
Nur­mek­sen kau­punki[email protected]
Outo­kum­mun kau­punki[email protected]
Poh­jois-Kar­ja­lan kou­lu­tus­kun­tayh­tymä[email protected]
Poh­jois-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue — Siun sote[email protected]
Poh­jois-Kar­jala yhtiöt[email protected]
Polkka Oy[email protected]
Pol­vi­jär­ven kunta[email protected]
Raut­jär­ven kunta[email protected]
Ruo­ko­lah­den kunta[email protected]
Sai­maan tuki­pal­ve­lut Oy[email protected]
Siun työ­ter­veys Oy[email protected]
Tai­pal­saa­ren kunta[email protected]
Toi­va­kan kunta[email protected]
Oss-pal­ve­lut[email protected]
Palk­ka­tuet Etelä-Kar­jala[email protected]
Per­so­nec-pää­käyt­tä­jät[email protected]
Popu­lus-pää­käyt­tä­jät[email protected]
Tita­nia-tuki Etelä-Kar­jala[email protected]
Tita­nia-tuki Poh­jois-Kar­jala[email protected]
Vartti-piste Etelä-Kar­jala[email protected]

Katso toi­mi­pis­tei­demme osoit­teet

Lap­peen­ranta
PL 18, 53101 Lap­peen­ranta
Tuk­ki­katu 1, 53900 Lap­peen­ranta

Imatra
Viras­to­katu 2, 55100 Imatra

Mik­keli
PL 1003, 50101 Mik­keli
Pri­kaa­tin­katu 3, 50100 Mik­keli

Joen­suu
PL 181, 80101 Joen­suu
Kaup­pa­katu 18–20, 80100 Joen­suu

Kitee
Kiteen­tie 9–11, 82500 Kitee

Lieksa
Urhei­lu­katu 4, 81700 Lieksa

Tar­vit­setko las­ku­tus­tie­to­jamme?

Mei­dän IT ja talous Oy (2945110–4):
Verk­ko­las­kuo­pe­raat­tori: Basware Oyj
Verk­ko­las­kuo­soite: 003729451104
Ope­raat­to­rin välit­tä­jä­tun­nus: BAWCFI22
Mei­dän IT ja talous Oy ottaa osto­las­kut vas­taan vain verk­ko­las­kuina.

Tytä­ryh­tiömme Efetta Oy:
Verk­ko­las­kuo­pe­raat­tori: Maventa
Verk­ko­las­kuo­soite: 003729450259
Ope­raat­to­rin välit­tä­jä­tun­nus: 003721291126
Efetta Oy ottaa osto­las­kut vas­taan vain verk­ko­las­kuina.