Efetta Oy kuu­luu Meita-kon­ser­niin, jonka emo­yh­tiönä toi­mii Mei­dän IT ja talous Oy. Efetta on moni­puo­li­nen ja luo­tettu talous­hal­lin­non kump­pani, jonka teh­tä­vänä on vapaut­taa asiak­kaan aika olen­nai­seen. Tuo­tamme talous­hal­lin­non ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­luita kun­tien tytä­ryh­tiöille Poh­jois-Kar­ja­lan, Etelä-Kar­ja­lan sekä Etelä-Savon alueilla. Panos­tamme Efet­talla asia­kas­läh­töi­seen pal­ve­luun, avoi­meen yhteis­työ­hön sekä vah­vaan asian­tun­te­muk­seen.

Tässä kuvassa on Meitan Lappeenrannan toimistotalo, jonka seinällä on Meitan logo

Tutustu Efet­tan moni­puo­li­seen pal­ve­lu­va­li­koi­maan!

Mil­lai­sia talous­pal­ve­luja tar­joamme?

Tuo­tamme talous­hal­lin­non pal­ve­lut moder­neilla jär­jes­tel­millä ja vah­valla ammat­ti­tai­dolla oikea-aikai­sesti ja laa­duk­kaasti. Hoi­damme talous­hal­lin­non rutii­nit asiak­kait­temme puo­lesta ja tuo­tamme rapor­toin­tia pää­tök­sen­teon tueksi. Pal­ve­lui­himme lukeu­tuu laa­jasti talous­hal­lin­non koko­nai­suus:

  • Kir­jan­pito ja tilin­pää­tök­set
  • Osto­las­ku­jen kier­rä­tys ja hyväk­syntä sekä osto­res­kont­ra­pal­ve­lut
  • Myyn­ti­las­ku­tus sekä myyn­ti­res­kont­ra­pal­ve­lut
  • Mak­su­lii­ken­ne­pal­ve­lut sekä
  • Budjetointi‑, rapor­tointi ja suun­nit­te­lu­pal­ve­lut.
  • Pal­kan­las­kenta sekä HR-pal­ve­lut

Kir­jan­pi­to­pal­ve­lut

Hoi­damme asiak­kai­demme kir­jan­pi­don, käyt­tö­omai­suu­den hal­lin­nan, tilin­pää­tök­set, kausi­ti­li­tyk­set- ja ilmoi­tuk­set sekä tuo­tamme talou­den vas­tuu­hen­ki­löi­den tar­pei­siin kir­jan­pi­don perus­ra­por­tit. Tuo­tamme asiak­kail­lemme pro­jek­ti­kir­jan­pi­toa esi­mer­kiksi EU-hank­keita var­ten ja annamme kir­jan­pi­toon sekä ALV-kysy­myk­siin liit­ty­vää neu­von­taa.

Osto­las­ku­jen käsit­tely

Huo­leh­dimme asiak­kaan osto­las­ku­pro­ses­sista koko­nais­val­tai­sesti. Vas­taa­no­tamme asiak­kaan osto­las­kut, lähe­tämme ne säh­köi­sesti kier­toon, val­vomme kier­toa sekä siir­rämme las­kut mak­suun. Tar­vit­taessa toi­mimme myös asiak­kaan apuna myös las­ku­jen tiliöin­nissä, jol­loin asiak­kaan teh­tä­väksi jää las­kun asian­mu­kai­nen tar­kas­tus ja hyväk­syntä. Hoi­damme asiak­kaan osto­res­kont­ran ja yllä­pi­dämme toi­mit­ta­ja­re­kis­te­riä. Tehos­tamme ja nopeu­tamme asiak­kai­demme las­ku­jen käsit­te­lyä kehit­tä­mällä auto­maa­tiota.

Las­ku­tus- ja myyn­ti­res­kont­ra­pal­ve­lut

Tar­joamme koko­nais­val­taista las­ku­tus­pal­ve­lua aina perin­tään asti. Tuo­tamme toi­mia­la­koh­taista myyn­ti­las­ku­tusta muo­dos­ta­malla las­ku­tusai­neis­ton läh­de­jär­jes­tel­mästä, liit­ty­mien kautta tai yleis­las­ku­tuk­sena.

Mak­su­lii­ken­ne­pal­ve­lut

Hoi­damme koko­nais­val­tai­sesti asiak­kai­demme val­tuut­ta­mana mak­su­lii­ken­teen pro­ses­sit, sii­hen liit­ty­vät tiliöin­nit, siir­rot, mak­su­jen kuit­tauk­set sekä suo­ri­tus­ten koh­den­nuk­set res­kont­riin.

Talous­suun­nit­telu ja RAE–palvelut

Tuo­tamme talous­hal­lin­non raportointi‑, ana­ly­tiikka- ja ennus­te­pal­ve­luita sekä yhdis­tämme talous­da­taa eri tie­to­läh­tei­siin. Lisäksi tar­joamme pal­ve­luita kas­san­hal­lin­taan, rahoi­tus­suun­nit­te­luun ja bud­je­toin­tiin.

Mil­lai­sia hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lumme ovat?

  • Palk­ka­hal­linto
  • Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non muut pal­ve­lut

Palk­ka­hal­linto

Toteu­tamme asiak­kail­lemme eri­lais­ten työ­eh­to­so­pi­mus­ten mukai­sen pal­kan­las­ken­nan, sivu­ku­lu­jen mak­sa­tuk­sen ja pal­ve­lus­suh­de­tie­to­jen hal­lin­nan sekä teemme viran­omai­sil­moi­tuk­set. Annamme esi­hen­ki­löille työ­suh­de­neu­von­taa, pal­ve­lemme pal­kan­saa­jia asia­kas­pal­ve­lus­samme sekä tuo­tamme palk­ka­hal­lin­toon liit­ty­vää rapor­toin­tia.

Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non muut pal­ve­lut

Tuo­tamme asiak­kail­lemme hen­ki­lös­tö­hal­lin­toa tuke­via pal­ve­luita, kuten hen­ki­lös­tö­ra­por­toin­tia, mat­ka­las­ku­pal­ve­luita sekä elä­kea­sia­mies­pal­ve­lua. Tar­joamme myös pää­käyt­tä­jä­pal­ve­luita eri­lai­siin HR-jär­jes­tel­miin: esi­mer­kiksi työ­vuo­ro­suun­nit­te­luun, työ­ajan­seu­ran­taan ja hen­ki­lös­tön kehit­tä­mi­seen.

Ota mei­hin yhteyttä!

Kiin­nos­tuitko pal­ve­luis­tamme? Ker­ron mie­lel­läni lisää Efet­tasta ja sen toi­min­nasta!

Kimmo Kakko
Toi­mi­tus­joh­taja
+358 40 501 6979
[email protected]

Katso pal­ve­lui­demme yhteys­tie­dot

Voit asiak­kaa­namme olla mei­hin yhtey­dessä säh­kö­pos­titse:

Las­ku­tus[email protected]
Kir­jan­pito[email protected]
Pal­kat[email protected]
Osto­res­kontra[email protected]

Tar­vit­setko las­ku­tus­tie­to­jamme?

Efetta Oy (2945025–9)
Verk­ko­las­kuo­pe­raat­tori: Maventa
Verk­ko­las­kuo­soite: 003729450259
Ope­raat­to­rin välit­tä­jä­tun­nus: 003721291126

Efetta Oy vas­taa­not­taa osto­las­kuja vain verk­ko­las­kuina.