Yhtiömme

Mei­dän IT ja talous Oy — tut­ta­val­li­sesti Meita — on moni­puo­li­nen ja luo­tettu ICT‑, talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lu­jen kump­pani. Mei­tan teh­tä­vänä on toi­mia asiak­kaansa työ­päi­vän taus­ta­voi­mana ja vapaut­taa hänen aikansa olen­nai­seen. Panos­tamme Mei­talla asia­kas­läh­töi­seen pal­ve­luun ja avoi­meen yhteis­työ­hön. Omis­taja-asiak­kai­tamme ovat Etelä- ja Poh­jois-Kar­ja­lan, Etelä-Savon sekä Päi­jät-Hämeen kun­nat, kau­pun­git, kun­ta­toi­mi­jat ja hyvin­voin­tia­lu­eet.

Tässä kuvassa kaksi meitalaista hymyilee ja katsoo toisen kädessä olevaa kannettavaa

57 M

Lii­ke­vaih­toa vuonna 2022

37

Omis­taja-asia­kasta

Tässä on kuva toimistosta ja yhden kaapin päällä on kirjaintaulu, jossa lukee "työpäiväsi taustavoima"

Meita on inhouse-yhtiö —
mitä se tar­koit­taa?

Meita on asiak­kai­densa omis­tama inhouse-yhtiö. Se tar­koit­taa meille tii­vistä kump­pa­nuutta sekä sitä, että asiak­kaamme ohjaa­vat yhtiön toi­min­taa esi­mer­kiksi pää­tök­sen­teon kautta. Teemme yhteis­työtä myös yksi­tyi­sen sek­to­rin yri­tys­ten kanssa ja kil­pai­lu­tamme pal­ve­luita mark­ki­noilta asiak­kai­demme puo­lesta, han­kin­ta­lain mukai­sesti. Kiin­nos­tuitko? Voit lukea inhouse-yhtiön toi­min­ta­ta­voista lisää Mei­tan toi­mi­tus­joh­taja Salli Kor­te­lai­sen blo­gi­teks­teistä:

Tie­sitkö, että kuu­lumme Kus­tos Ry:hyn?

Kus­tos Ry eli Jul­kis­hal­lin­non pal­ve­lu­kump­pa­nit on perus­tettu vuonna 2021 toi­mi­maan inhouse-yhtiöi­den yhtei­senä vai­kut­ta­mis­ver­kos­tona. Yhdis­tyk­sen toi­min­nan tavoit­teena on tur­vata inhouse-yhtiöi­den lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det. Kus­tok­seen kuu­lu­vien yhtiöi­den toi­mia­loja ovat muun muassa ICT, talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­linto, labo­ra­to­rio­pal­ve­lut, ruo­ka­huolto sekä pesu­la­pal­ve­lut.

Yhtiö­jär­jes­tys ja osa­kas­so­pi­mus

Tavoit­tee­namme ei ole tuot­taa voit­toja tai jakaa osin­koa omis­ta­jille. Sen sijaan tar­joamme ja kehi­tämme laa­duk­kaita sekä kus­tan­nus­te­hok­kaita pal­ve­luita.

Yhtiömme osak­kee­no­mis­ta­jien väli­sessä osa­kas­so­pi­muk­sessa on sovittu osak­kee­no­mis­ta­jien oikeuk­sista, vel­vol­li­suuk­sista sekä mää­räys­val­lasta.

Talou­del­li­nen tilanne

Talou­del­li­nen tilan­teemme ja tulok­semme on kuvattu aiem­pien vuo­sien toi­min­ta­ker­to­muk­siin ja tilin­pää­tök­siin.

Tar­kas­tele talou­del­li­sia tie­to­jamme vii­mei­sim­miltä vuo­silta 2020–2022:

Toi­mit­ta­jayh­teis­työ

Yksi­tyi­sen sek­to­rin yri­tyk­set ovat mer­kit­tä­viä kump­pa­nei­tamme. Kil­pai­lu­tamme ja han­kimme niiltä vuo­sit­tain yli 30 mil­joo­nalla eurolla tava­roita ja pal­ve­luita.

Kump­pa­nimme hyö­ty­vät tavas­tamme tehdä sopi­muk­sia kes­ki­te­tysti ja isom­paa asia­kas­jouk­koa kos­kien. Tutki toi­mit­ta­ja­lis­tauk­sia, joilta olemme teh­neet ostoja vuo­desta 2020 alkaen:

Tutustu joh­to­ryh­määmme

Salli Kor­te­lai­nen

Toi­mi­tus­joh­taja
+358 40 672 0774

Antti Hei­no­nen

Asiak­kuus- ja vies­tin­tä­joh­taja
+358 13 339 0400

Titta Saksa

Hen­ki­lös­tö­joh­taja
+358 40 736 5332

Pirkko Koso­nen

Lii­ke­toi­min­ta­joh­taja,
Talous­pal­ve­lut ja Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lut
+358 50 352 4449

Tässä on kasvokuva Meitan liiketoimintajohtaja (ICT-palvelut) Juuso Mikkosesta

Juuso Mik­ko­nen

Lii­ke­toi­min­ta­joh­taja,
ICT-ja rat­kai­su­pal­ve­lut
+358 50 432 2139

Tässä on kasvokuva Meitan talous- ja hallintojohtaja Heidi Ahosta

Heidi Aho

Talous- ja hal­lin­to­joh­taja
+358 13 339 0559  

Kolme omis­taja-arvoamme

Yhtiömme omis­taja-asiak­kailla on kolme yhteistä omis­taja-arvoa. Ne lin­jaa­vat Mei­tan kump­pa­nuu­den kes­kei­set peri­aat­teet ja ovat siten perusta yhtei­selle toi­min­nal­lemme. Omis­taja-arvot luo­vat Mei­talle ja sen asiak­kaille yhteistä näkö­kul­maa sekä tavan aja­tella, käyt­täy­tyä ja toi­mia parem­man tule­vai­suu­den hyväksi.

  • Luo­tet­tava kump­pa­nuus
  • Kil­pai­lu­ky­kyi­syys
  • Kuun­te­le­mi­nen ja spar­raus
Kuvituskuva

Asiak­kuus­vas­taa­vat huo­leh­ti­vat asiak­kuuk­sis­tamme

Mei­tan jokai­selle asiak­kaalle on nimetty oma asiak­kuus­vas­taava, joka huo­leh­tii oman asiak­kaansa asiak­kuus­suh­teen hyvin­voin­nista ja hoi­dosta. Asiak­kuus­vas­taa­vat toi­mi­vat vah­vasti asia­kas­ra­ja­pin­nassa sekä koor­di­noi­vat asiak­kai­den kanssa teh­tä­vää yhteis­työtä mui­den mei­ta­lais­ten ja asiak­kai­den välillä.

Katso yhteys­tie­tomme

Mei­tan hal­li­tus:

NimiOrga­ni­saa­tio
Tuomo Sal­li­nenLap­peen­ran­nan kau­punki
Kari Kuu­ra­maaTai­pal­saa­ren kunta
Tiia Tam­lan­derEtelä-Savon hyvin­voin­tia­lue
Ari Varo­nenJoen­suun kau­punki
Pel­lervo Hämä­läi­nenLipe­rin kunta
Vesa Repo­nenEtelä-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue
Ilkka Nauk­ka­ri­nenPoh­jois-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue — Siun sote
Antti NiemiPäi­jät-Hämeen hyvin­voin­tia­lue

Talous­pal­ve­lut:

NimiNimikePal­ve­lua­luePuhe­lin­nu­mero
Merja Joki­nenPal­ve­lu­pääl­likköMyyn­ti­las­ku­tus EK ja ES+358 40 159 2149
Anna Kuk­ko­nenPal­ve­lu­pääl­likköMyyn­ti­las­ku­tus Poh­jois-Kar­jala ja mak­su­lii­kenne+358 50 471 9937
Katri Lep­pä­nenPal­ve­lu­pääl­likköKir­jan­pito ja cont­rol­ler EK ja ES+358 40 487 8851
Hanna RosténPal­ve­lu­pääl­likköTalous­pal­ve­lui­den kehi­tys- ja pää­käyt­tä­jä­tiimi+358 50 911 1799
Juha Sal­mi­nenPal­ve­lu­pääl­likköKir­jan­pito ja cont­rol­ler PK+358 44 304 5200
Jutta Iha­lai­nenPal­ve­lu­pääl­likköOsto­las­ku­pal­ve­lut+358 40 5853804

Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lut:

NimiNimikePal­ve­lua­luePuhe­lin­nu­mero
Katja Tol­vilaPal­ve­lu­pääl­likköSiun sote, E‑K HVA ja palk­ka­kir­jan­pi­tä­jät+358 50 438 3854
Marjo MahlaPal­ve­lu­pääl­likköE‑K HVA, Siun sote ja palk­ka­kir­jan­pi­tä­jät+358 50 461 6793
Piia Iko­nenPal­ve­lu­pääl­likköP‑K muut, E‑K muut ja E‑S+358 50 439 1824
Suvi Löy­tö­nenPal­ve­lu­pääl­likköSuun­nit­te­li­jat ja palk­ka­jär­jes­tel­mien pää­käyt­tä­jät+358 40 674 0537
Carita Vii­ta­nenPal­ve­lu­pääl­likköE‑K muut, E‑S ja P‑K muut+358 40 587 3138
Jaana Tans­ka­nenPro­jek­ti­pääl­likköUudet asiak­kaat ja muut pal­ve­lua­lue­pro­jek­tit+358 50 442 2985

ICT- ja rat­kai­su­pal­ve­lut:

NimiNimikePal­ve­lua­luePuhe­lin­nu­mero
Juha Leh­to­nenJoh­tava suun­nit­te­lijaICT infra ja tuo­tan­to­pro­ses­sit+358 50 387 7990
Mar­kus Iko­nenPal­ve­lu­pääl­likköTie­to­lii­kenne ja puhe­pal­ve­lut+358 45 809 1811
Pauli Impi­vaaraPal­ve­lu­pääl­likköKäyt­tö­val­tuus­hal­linta, keskitetty/ennakoiva pää­te­lai­te­hal­linta ja vies­tin­tä­rat­kai­sut+358 13 339 0031
Jari Kin­nu­nenPal­ve­lu­pääl­likköKone­sa­lit ja kapa­si­teet­ti­pal­ve­lut+358 13 339 0046
Outi SaloTuo­tan­to­pääl­likköTuo­tan­to­pro­ses­sit, ongel­man­hal­linta ja muu­tos­hal­linta+358 40 026 9465
Eetu Sor­mu­nenTie­to­tur­va­pääl­likköTie­to­turva ja val­vomo+358 50 478 7927
Anne Hil­tu­nenPal­ve­lu­pääl­likköToi­mia­la­jär­jes­tel­mät+358 50 387 7976
Tapani Rei­jo­nenJoh­tava ark­ki­tehtiPal­ve­lu­ka­ta­logi ja kehi­tys­suun­ni­tel­mat+358 13 339 0108
Eija Mar­ti­kai­nenPal­ve­lu­pääl­likköPro­jek­ti­pal­ve­lut+358 13 339 0072
Sinikka Ris­sa­nenPal­ve­lu­pääl­likköPal­ve­lu­tuo­tan­non jär­jes­tel­mät+358 40 157 9694
Päi­vikki JuutiKehi­tys­pääl­likköKehi­ty­syk­sikkö: jul­kai­su­jär­jes­tel­mät, M365 Sha­re­point, Power Plat­form, auto­ma­ti­sointi ja säh­köi­nen asiointi+358 13 339 0034
Matias HoviPal­ve­lu­pääl­likköKehi­ty­syk­sikkö: tie­dolla joh­ta­mi­nen, ana­ly­tiikka, rapor­tointi ja inte­graa­tio­pal­ve­lut+358 13 339 0311

Asia­kas­pal­velu, vies­tintä ja asiak­kuu­den hoito:

NimiNimikePal­ve­lua­luePuhe­lin­nu­mero
Mar­jukka Erve­liusPal­ve­lu­pääl­likköAsiak­kuuk­sien hoito ja uus­asia­kas­han­kinta+358 50 462 7897
Mari Kal­ju­nenAsiak­kuus­vas­taavaAsiak­kuuk­sien hoito ja uus­asia­kas­han­kinta+358 50 473 9564
Juuso Oja­saloAsiak­kuus­vas­taavaAsiak­kuuk­sien hoito ja uus­asia­kas­han­kinta+358 50 359 8120
Irma Tikka-Kont­ka­nenAsiak­kuus­vas­taavaAsiak­kuuk­sien hoito ja uus­asia­kas­han­kinta+358 50 599 8034
Teija Varo­nenAsiak­kuus­vas­taavaAsiak­kuuk­sien hoito ja uus­asia­kas­han­kinta+358 50 520 7652
Antti Kuis­malaAsiak­kuus­vas­taavaAsiak­kuuk­sien hoito ja uus­asia­kas­han­kinta+358 50 309 1274
Minna Lei­nikkaAsiak­kuus­vas­taavaAsiak­kuuk­sien hoito ja uus­asia­kas­han­kinta+358 40 660 2461
Esa Pölö­nenPal­ve­lu­pääl­likköIT-pal­ve­lu­piste, pal­ve­lun­hal­linta ja asia­kas­por­taa­lit+358 50 506 7471
Timo Toro­pai­nen (sijai­sena Mar­jukka Erve­lius ajalla 1.1.–16.6.2024)Pal­ve­lu­pääl­likköEtä- ja lähi­tuki+358 50 462 7897
Henri Pii­tu­lai­nenPal­ve­lu­pääl­likköEtä- ja lähi­tuki+358 50 410 8632
Juuso Oja­saloPal­ve­lu­pääl­likköPää­te­lait­tei­den han­kinta ja elin­kaa­ren hal­linta+358 50 359 8120
Satu Park­ki­nenPal­ve­lu­pääl­likköTalous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lu­piste+358 40 555 8777
Anne Hil­tu­nenPal­ve­lu­pääl­likköAPTJ: Sote-jär­jes­tel­mien suun­nit­telu ja yllä­pito sekä tuot­teet (Mediatri, Dik­ta­men)+358 50 387 7976

Talous- ja hal­lin­to­yk­sikkö:

NimiNimikePal­ve­lua­luePuhe­lin­nu­mero
Kari-Pekka Tör­rö­nenHan­kin­ta­pääl­likköHal­linto- ja talous­yk­sikkö+358 50 550 8362