Meita on inhouse-kump­pa­nina kiin­teä osa asiak­kaan toi­min­taa

Tässä kuvassa Meitan toimitusjohtaja nojaa seinään kädet puuskassa Lappeenrannan toimiston käytävällä ja katsoo hymyillen kameraan

Olen avan­nut aiem­massa blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sani sitä, mitä inhouse-yhtiö tar­koit­taa. Tässä kir­joi­tuk­sessa pureu­dun tar­kem­min käy­tän­töi­hin, joita Mei­taan inhouse-toi­mi­jana liit­tyy.

Mei­tan tavoit­teena ei ole tuot­taa voit­toa eikä jakaa osin­koja. Tämä on kir­jattu jo perus­ta­mis­vai­heessa yhtiö­jär­jes­tyk­seen, johon voit tutus­tua verk­ko­si­vuil­tamme Yhtiö­jär­jes­tys ja osa­kas­so­pi­mus-otsi­kon alta. Mei­taa sen sijaan ohjaa­vat jul­ki­set omis­ta­jat ja hei­dän arvonsa — tavoit­teena on tehdä yhteis­kun­nal­lista hyvää sekä tehos­taa vero­va­ro­jen käyt­töä! Meita on omis­ta­jil­lensa yhteis­työ­or­ga­ni­saa­tio, johon on kes­ki­tetty osaa­mista kunta- ja hyvin­voin­tia­lue­toi­mi­joi­den ydin- ja tuki­toi­min­to­jen jär­jes­tä­mistä sekä toteut­ta­mista var­ten. Mei­tan teh­tä­vänä on luoda tehok­kaita ja laa­duk­kaita pro­ses­seja, edis­tää digi­ta­li­saa­tiota sekä sovit­taa mark­ki­noilta kil­pai­lu­tet­ta­via rat­kai­suja asiak­kai­den tar­pei­siin.

Mitä etuja Mei­tan toi­min­ta­ta­voista syn­tyy asiak­kaille?

Meita on han­kin­tayk­sikkö ja nou­dat­taa toi­min­nas­saan han­kin­ta­la­kia. Ostamme yksi­tyi­seltä sek­to­rilta tava­raa ja pal­ve­luita yli 30 mil­joo­nalla eurolla vuo­dessa. Voit tutus­tua toi­mit­ta­jiimme verk­ko­si­vuil­tamme Toimit­ta­jayh­teis­työ-otsi­kon alta. Kun han­kin­toja teh­dään laa­jem­malle asia­kas­kun­nalle ker­ralla, volyy­mie­tu­jen lisäksi syn­tyy hyö­tyjä myös yhte­näis­ten toi­min­ta­mal­lien myötä. Pit­kä­ai­kai­set kump­pa­nuu­det mah­dol­lis­ta­vat sen, että Meita pys­tyy monis­ta­maan hyviä käy­tän­töjä asiak­kai­den välillä. Kes­ki­te­tyt kil­pai­lu­tuk­set sääs­tä­vät mer­kit­tä­viä sum­mia rahaa, kun jokai­sen orga­ni­saa­tion ei tar­vitse hoi­taa pro­ses­sia itse­näi­sesti! Han­kin­ta­pro­ses­sin lisäksi sääs­töjä syn­tyy han­kin­nan koko elin­kaa­ren aikana kun sopi­muk­sia voi­daan val­voa ja hal­lin­noida kes­ki­te­tysti. Jos Mei­tan kal­tai­sia inhouse-toi­mi­joita ei olisi, tulisi pie­nim­millä jul­ki­sen sek­to­rin orga­ni­saa­tiolla olla vahva han­kinta- ja tuki­toi­min­to­jen subs­tans­sio­saa­mi­nen. Se ei nykyi­sessä kus­tan­nus­pai­nei­den ja osaa­jien saa­ta­vuus­haas­tei­den täyt­tä­mässä tilan­teessa ole mah­dol­lista. Yksi­tyi­sesti omis­te­tut ja voit­toa tavoit­te­le­vat yhtiöt voi­si­vat hyö­tyä eril­li­sistä sopi­muk­sista kun­kin yksit­täi­sen toi­mi­jan kanssa, mutta se myös tar­koit­taisi mer­kit­tä­västi suu­rem­pia koko­nais­kus­tan­nuk­sia jul­ki­selle sek­to­rille!

Mei­tan pal­ve­lut ulot­tu­vat kaik­kialle, missä niitä tar­vi­taan

Meita on pai­kal­li­nen toi­mija, jolla on käy­tössä suu­ren yri­tyk­sen resurs­sit ja hyö­dyt sekä omien asian­tun­ti­joi­den että kil­pai­lu­tet­tu­jen kump­pa­nei­demme kautta. Käsit­te­lemme Mei­tassa joka kuu­kausi yli 35 000 pal­ve­lu­pyyn­töä, 33 000 palk­ka­las­kel­maa, 3700 uutta työ­so­pi­musta, 85 000 myyn­ti­las­kua ja 45 000 osto­las­kua! Näistä volyy­mie­duista ja pai­kal­li­sista lähi­pal­ve­luista hyö­ty­vät sama­nar­voi­sesti niin suu­ret ja pie­net asiak­kaat kuin asiak­kaat kes­kuk­sissa sekä taa­jama-alueilla. Meita ei vali­koi rusi­noita pul­lasta kan­nat­ta­vuu­den mukaan vaan tuot­taa pal­ve­luita kaik­kialle, missä niitä tar­vi­taan.

Meita on asiak­kail­leen pit­kä­ai­kai­nen ja avoin kump­pani. Emme lue ensim­mäi­seksi muu­tos- tai ongel­ma­ti­lan­teissa, mitä Mei­tan ja asiak­kaan väli­siin sopi­muk­siin on kir­jattu vaan mie­timme yhdessä par­haat ja kus­tan­nus­te­hok­kaim­mat rat­kai­sut. Mei­tan int­res­seissä ei ole hyö­tyä muu­tos­ti­lan­teista talou­del­li­sesti vaan voimme esit­tää asiak­kail­lemme myös rat­kai­suja, jotka vähen­tä­vät ostoja yhtiöl­tämme. Olemme myös aina val­miina avaa­maan asiak­kail­lemme pal­ve­lui­den kus­tan­nus­ra­ken­netta ja toi­mi­maan mah­dol­li­sim­man läpi­nä­ky­västi.

Entä jos inhouse-toi­mi­joita ei oli­si­kaan?

Inhouse-toi­mi­joita kri­ti­soi­daan ajoit­tain, mutta on hyvä poh­tia, miltä Suomi näyt­täisi ilman Mei­taa ja muita inhouse-toi­mi­joita? Suu­rin osa hen­ki­lös­tös­tämme siir­tyisi takai­sin kunta- ja hyvin­voin­tia­lueor­ga­ni­saa­tioi­hin, jotka teki­si­vät kil­pai­lu­tuk­sia itse­näi­sesti monin­ker­tai­silla työ- sekä kus­tan­nus­mää­rillä nyky­ti­lan­tee­seen näh­den. Hyvien ja tehok­kai­den käy­tän­tö­jen leviä­mi­nen vai­keu­tuisi, veroeu­roja sekä työ­paik­koja mene­tet­täisi ulko­maille sekä kriit­tis­ten pal­ve­lui­den huol­to­var­muus heik­ke­nisi. Rat­kais­ta­vaksi jäisi myös kysy­mys siitä, miten tasa­laa­tui­set ja kus­tan­nus­te­hok­kaat pal­ve­lut var­mis­tet­taisi myös sil­loin, kun luvassa ei olisi yri­tys­ten kai­paa­maa voit­toa?

Kump­pa­nuus­ter­vei­sin,

Salli Kor­te­lai­nen
Toi­mi­tus­joh­taja

P.S. Meita on jäsen Kus­tos ry:ssä, joka on inhouse-toi­mi­joi­den yhteis­työ­ver­kosto. Kus­tos osal­lis­tuu sido­syk­si­köitä kos­ke­vaan kes­kus­te­luun sekä tuo esille näi­hin liit­ty­viä kon­kreet­ti­sia hyö­tyjä. Kurk­kaa Kus­tok­sen verk­ko­si­vut ja laita seu­ran­taasi sen some­ka­na­vat Kus­tos Ry Lin­ke­di­nissä sekä Kus­tos Ry Twit­te­rissä!