Jär­jes­tel­mä­pal­ve­lut

Tuo­tamme asiak­kail­lemme laa­jasti jär­jes­tel­mä­pal­ve­luita eri­lai­siin hal­lin­non jär­jes­tel­miin, toi­mia­la­jär­jes­tel­miin sekä kun­ta­lais­ten hyö­dyn­tä­miin jär­jes­tel­miin. Tar­joamme pal­ve­lut jär­jes­tel­miin eri­ta­soi­sina asia­kas­tar­peen mukai­sesti. Tuo­tamme tek­ni­sen yllä­pi­don, toi­mit­ta­ja­so­pi­mus­ten ja lisens­sien hal­lin­nan, käyt­tö­val­tuus­hal­lin­nan, pää­käyt­tä­jien tuki­pal­ve­lun, lop­pu­käyt­tä­jien tuki­pal­ve­lun sekä suun­nit­telu- ja kehi­tys­pal­ve­lut. Tar­joamme apua myös asiak­kaan pro­ses­sien koko­nais­val­tai­seen kehit­tä­mi­seen sekä toi­min­nan tehos­ta­mis­koh­tei­den kar­toit­ta­mi­seen.

Tässä kuvassa on kolme meitalaista työskentelemässä kannettaviensa kanssa vierekkäin

Tie­to­va­rasto- ja rapor­toin­ti­pal­ve­lut

Yllä­pi­dämme ja toteu­tamme tie­to­va­ras­to­rat­kai­suja sekä eri­lais­ten tie­to­läh­tei­den poh­jalta rapor­toin­tia sekä kehi­tämme näi­den poh­jalta ana­ly­tiik­kaan ja ennus­ta­mi­seen liit­ty­viä pal­ve­luita.

Asian­hal­linta ja hal­lin­non jär­jes­tel­mä­pal­ve­lut

Tuo­tamme säh­köi­sen asian­hal­lin­nan, sopi­mus­hal­lin­nan ja kokous­hal­lin­nan järjestelmä‑, tuki- sekä kehi­tys­pal­ve­luita. Lisäksi tar­joamme sopi­mus- ja toi­mit­ta­ja­hal­lin­nan.

Tuo­tamme pal­ve­lua myös muille hal­lin­non käy­tössä ole­ville jär­jes­tel­mille esi­mer­kiksi talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non jär­jes­tel­miin.

Toi­miala- ja SoTe ‑jär­jes­tel­mien pal­ve­lut

Tuo­tamme eri toi­mia­lo­jen tar­vit­se­mat koko­nais­val­tai­set jär­jes­telmä -, tuki- ja kehi­tys­pal­ve­lut sekä sopi­mus- ja toi­mit­ta­ja­hal­lin­nan. Luomme asia­kas­tar­peen mukaan pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia esi­mer­kiksi kou­lu­toi­men, kir­jas­to­toi­men, nuo­riso- ja kult­tuu­ri­toi­men, sosi­aali- ja ter­veys­pal­ve­lui­den sekä tek­ni­sen toi­men tar­pei­siin.

Säh­köi­sen asioin­nin pal­ve­lut ja jul­kai­sua­lus­tat

Kehi­tämme ja yllä­pi­dämme säh­köi­siä pro­ses­seja sekä pal­ve­luita eri toi­mia­lo­jen tar­pei­siin. Kun­ta­lais­ten säh­köi­siä asioin­ti­pal­ve­luja ovat esi­mer­kiksi päivähoito‑, toi­meen­tu­lo­tuki- ja kun­ta­li­sä­ha­ke­muk­set sekä sosi­aali- ja ter­veys­huol­lon säh­köi­set pal­ve­lut.

Lisäksi pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat muun muassa eri­lai­set Internet‑, Ext­ra­net ja Int­ra­net-sovel­luk­set, tila­va­raus­jär­jes­tel­mät sekä säh­köi­set kyse­ly­jär­jes­tel­mät.