Ajan­koh­taista Mei­talla

Tutustu yhti­öömme ja mei­ta­lais­ten arkeen luke­malla ajan­koh­tai­sia sisäl­tö­jämme! Blo­gimme kär­kenä ovat moni­puo­li­set näkö­kul­mat ja mie­len­kiin­toi­set tulo­kul­mat. Työn­te­ki­jä­ta­ri­noi­demme kes­kiössä on Mei­tan eri pal­ve­lua­lueilla teh­tävä asian­tun­ti­ja­työ: esit­te­lemme tari­noissa “mei­ta­lais­ten näköi­siä ammat­teja” ja tuomme esiin Mei­talla val­lit­se­vaa työs­ken­te­ly­kult­tuu­ria. Osaa­mis­po­lut taas kon­kre­ti­soi­vat sen, mil­lai­sia amma­til­li­sen kehit­ty­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia yhtiös­sämme on tar­jolla.

Kuvituskuva
Kuvituskuva

Lue Roh­kea vai­kut­taja-blo­gia

Jul­kai­semme kuu­kausit­tain Mei­tan blo­giin teks­tejä, joissa pää­set kur­kis­ta­maan yhtiömme arkeen työn­te­ki­jöi­demme joh­dolla. Asian­tun­ti­jamme ker­to­vat blo­gi­teks­teis­sään omista mie­len­kiin­non koh­teis­taan sekä ins­pi­raa­tion läh­teis­tään, joten Mei­tan blo­gissa näkyy ja kuu­luu mei­ta­lais­ten aito ääni! Jokai­nen blo­gi­teksti on sävel­ku­lul­taan sekä sanoil­taan teki­jänsä näköi­nen, koska aitous ja inhi­mil­li­syys ovat olen­nai­nen osa mei­ta­lai­suutta.

Pää­set blo­gi­kir­joi­tus­ten kautta esi­mer­kiksi kuu­le­maan, mil­lai­nen työ­nan­taja ja työyh­teisö olemme sekä mil­lai­sia työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sia mei­ta­lai­suu­teen kyt­key­tyy. Ker­romme sinulle myös asian­tun­ti­juu­des­tamme sekä asiak­kai­demme parissa työs­ken­te­lystä — lii­ke­toi­min­taa ja yhtiö­ai­hei­sia sisäl­töjä unoh­ta­matta. Hyp­pää blo­gi­teks­tien pyör­tei­siin ja tutustu asian­tun­ti­joi­demme aja­tuk­siin!

Tutustu Työ­päi­väsi taus­ta­voima-tari­noi­hin

Ker­romme Mei­talla teh­tä­västä työstä sään­nöl­li­sesti jul­kais­ta­vien työn­te­ki­jä­ta­ri­noi­den kautta. Meillä työs­ken­te­lee vajaat 500 hen­keä eri­lai­sissa ICT‑, talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non alan teh­tä­vissä. Käy­tös­sämme on rei­lut 40 eri­laista nimi­kettä, jol­loin jouk­koomme lukeu­tuu esi­mer­kiksi hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­joita, asiak­kuus­vas­taa­via, pro­jek­ti­pääl­li­köitä sekä ICT-suun­nit­te­li­joita ja ‑asian­tun­ti­joita.

Kurk­kaa, mil­lai­sia teh­tä­vä­ku­via meiltä löy­tyy ja miten mei­ta­lai­set teke­vät työ­tään!

Tässä kuvassa on seitsemän meitalaista seisomassa ja katsomassa kameraan käsien varaan nostetun hulahulavanteen takana

Katso osaa­mis­pol­ku­vi­deoita

Tuo­tamme mei­ta­lais­ten osaa­mis­pol­kuja esit­te­le­viä videoita, jotka ker­to­vat eri­lai­sissa roo­leissa ja teh­tä­vissä työs­ken­te­le­mi­sestä. Jokai­nen osaa­mis­polku on oman­lai­sensa koko­nai­suus.

Kuun­tele, mitä mei­ta­lai­set ker­to­vat omista osaa­mis­po­luis­taan!