Heidi koo­daa verk­ko­si­vuja hyvällä syk­keellä

Yksit­täi­nen asia muo­dos­taa yhdessä kaik­kien mui­den asioi­den kanssa koko­nai­suu­den sum­man!

Heidi Rau­ta­salo

Heidi Rau­ta­sa­lon polku mei­ta­lai­sena käyn­nis­tyi syk­syllä 2022 Kehi­ty­syk­si­kössä, jossa työs­ken­nel­lään muun muassa rapor­toin­nin, inte­graa­tio­pal­ve­lu­jen, auto­ma­ti­soin­nin, säh­köi­sen asioin­nin, tie­dolla joh­ta­mi­sen rat­kai­su­jen sekä jul­kai­su­jär­jes­tel­mien parissa. Arjen toi­minta on jakau­tu­nut pal­ve­lu­koh­tai­siin tii­mei­hin, joista Heidi kuu­luu web-suun­nit­te­lua teke­vään Julk­kari-poruk­kaan . Julk­ka­riksi kut­su­taan Mei­talla tuot­teis­tet­tua pal­ve­lua, jonka avulla sen asia­kas­or­ga­ni­saa­tiot voi­vat jul­kaista sekä yllä­pi­tää jul­ki­sia verk­ko­si­vu­jaan. Julk­ka­rin parissa työs­ken­te­le­vät ovat orga­ni­soi­neet teh­tä­vänsä eri vas­tuu­aluei­siin, jol­loin työn lop­pu­tu­los – kuten val­mis asia­kas­pro­jekti — raken­tuu kaik­kien yhtei­sestä työ­pa­nok­sesta.

Hei­din hen­ki­lö­koh­taista osaa­mis­kär­keä ovat eri­tyi­sesti bac­kend-kehi­tys sekä WordPress-alus­tan hal­linta. Täl­löin hänen työ­ar­kensa pyö­rii esi­mer­kiksi verk­ko­si­vu­jen työs­tä­mi­sen sekä WordPres­sin lisä­osien eli ”plu­ga­rien” ohjel­moin­ti­työn parissa. Heidi vas­taa työs­sään myös Julk­kari-alus­tan yllä­pito- ja kehi­tys­teh­tä­vistä.

Mei­talle har­joit­te­lun kautta

Heidi työs­ken­teli Mei­talla ensim­mäi­set puoli vuotta ICT-har­joit­te­li­jana. Ennen tätä hän toimi päi­vä­hoi­ta­jana Joen­suun kau­pun­gilla 12 vuo­den ajan. Kai­puu uusiin ura­tuu­liin sai Hei­din suun­taa­maan aske­leensa IT-alalle, johon löy­tyi val­mista kos­ke­tus­pin­taa niin työ- kuin vapaa-ajalta:

-Olen aina pyö­ri­nyt har­ras­tus­mie­lessä tie­to­ko­nei­den parissa. Olemme esi­mer­kiksi mie­heni kanssa kasan­neet pojil­lemme omat tie­to­ko­neet. Sain edel­tä­vissä työ­roo­leis­sani toi­mia usein IT-asioista vas­taa­vana hen­ki­lönä. Sen lisäksi autoin monia kol­le­go­jani tie­to­tek­ni­sissä kysy­myk­sissä, Heidi toteaa.

Tässä on kuva Heidistä, joka istuu pöydän ääressä kannettavansa kanssa ja katsoo kohti kameraa

IT-apu­rin roo­lin omak­su­neelle Hei­dille oli luon­te­vaa valita oman osaa­mi­sen kehit­tä­mis­po­luksi kurssi ”Ohjel­moin­nis­tako minulle ammatti?”. Rive­ria-ammat­tio­pis­ton jär­jes­tämä vuo­den mit­tai­nen teho­kou­lu­tus kat­toi ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jän tut­kin­nosta kaksi kol­mas­osaa. Kurs­sin ope­tus oli suun­ni­teltu Poh­jois-Kar­ja­lassa toi­mi­vien yri­tys­ten palaut­tei­den poh­jalta, jol­loin ope­tuk­sessa kes­ki­tyt­tiin työ­elä­män vaa­ti­miin, aitoi­hin osaa­mis­tar­pei­siin. Koko­nai­suu­teen sisäl­tyi myös käy­tän­nön­lä­hei­nen har­joit­te­lu­jakso oikeassa työ­pai­kassa, jonka etsi­mi­sessä Hei­dillä itsel­lään oli aktii­vi­nen rooli:

-Pää­sin muu­ta­maan haas­tat­te­luun ja valit­sin näistä lopulta Mei­tan, jossa minua hou­kutti teh­tä­vieni moni­puo­li­suus: sain koo­daa­mi­sen lisäksi työs­ken­nellä myös asiak­kai­den parissa! Yhtiö ei sinänsä ollut minulle entuu­des­taan tuttu, vaikka mie­heni työs­ken­te­li­kin Mei­talla. Hänellä ei ollut kui­ten­kaan eri­tyistä roo­lia har­joit­te­luni käyn­nis­ty­mi­sen kanssa, Heidi mai­nit­see.

Vas­taan­otto työyh­tei­söön oli Hei­din mukaan todella läm­min. Hän pääsi alusta alkaen ker­ryt­tä­mään kol­le­goilta hyviä oppeja. Har­joit­telu sai luon­te­van jat­kon, kun Hei­dille tar­jot­tiin Mei­talta ICT-asian­tun­ti­jan roo­lia. Tar­jous oli helppo hyväk­syä, sillä vahva tunne oikeassa pai­kassa ole­mi­sesta oli ollut läsnä jo har­joit­te­lun ensi­het­kistä alkaen.

Koo­daa­mi­nen on kuin pala­pe­lien tai lego­jen raken­ta­mista

Koo­daa­mi­nen eli tie­to­ko­neoh­jel­mointi on ollut pin­nalla jo useam­man vuo­den ajan: sen opis­kelu on yleis­ty­nyt ja toi­saalta tarve osaa­jille on myös lisään­ty­nyt työ­elä­mässä. Heidi ver­taa koo­daa­mista loo­gista päät­te­ly­ky­kyä vaa­ti­viin toi­miin, kuten pala­pe­lien kasaa­mi­seen tai legoilla raken­te­luun. Hän rin­nas­taa koo­daa­mi­sen myös tie­to­ko­neen raken­ta­mi­seen: kote­loon on sijoi­tet­tava oikeat osat oikeille pai­koil­leen. Myö­hem­min tie­to­ko­neen tehoa voi lisätä ja varus­te­lu­ta­soa päi­vit­tää esi­mer­kiksi laa­jen­ta­malla muis­tia tai vaih­ta­malla näy­tö­noh­jai­men parem­paan. Sama pätee koo­daa­mi­seen: asioi­den tulee olla oikeassa pai­kassa ja oikeassa jär­jes­tyk­sessä, jotta ne toi­mi­vat.

Monet koo­daa­jat puhu­vat Hei­din tapaan ”bac­ken­distä” ja ”fron­ten­distä”. Ter­mit kuu­los­ta­vat maal­li­kon kor­vaan mys­ti­siltä, mutta avau­tu­vat osaa­jan kon­kre­ti­soi­dessa niitä:

-Koo­dia syn­tyy esi­mer­kiksi Visual Stu­dio Code-nimi­sen teks­tie­di­to­rin avulla, jossa yhtenä ohjel­moin­ti­kie­lenä voi käyt­tää vaik­kapa JavaSc­rip­tia. Fron­tend on sen sijaan verk­ko­si­vu­jen käyt­tö­liit­ty­män kehi­tystä. Sen teke­mi­seen käy­te­tään muun muassa HTML- ja CSS-kie­liä. Jos teen esi­mer­kiksi verk­ko­si­vus­toa, koo­daan sii­hen liit­ty­viä asioita ensin bac­ken­dinä eli raken­nan sivus­ton näky­mä­töntä taus­tao­saa, kone­pel­tiä. Kun perusta on val­mis, vien asiat fron­ten­diin eli verk­ko­si­vuilla näky­vään visu­aa­li­seen käyt­tö­liit­ty­mään.

Heidi ker­too hank­ki­neensa opis­ke­luai­kana eri­tyi­sesti full stack-osaa­mista, joka tar­koit­taa niin bac­kend- kuin fron­tend-kehi­tyk­sen hal­lin­taa. Ennen Mei­talle tuloa hänen tai­tonsa oli­vat pai­not­tu­neet bac­ken­din puo­lelle, mutta har­joit­telu ja Mei­talla työs­ken­tely ovat laa­jen­ta­neet osaa­mista. Siksi hän luo­kit­te­lee itsensä nyky­ään enem­män ”fron­tend-koo­da­riksi”. Vaikka oppeja – kuten koko­nai­suuk­sien hal­lin­taa — on ehti­nyt ker­tyä vajaassa vuo­dessa, ei Heidi aio jäädä laa­ke­reil­leen lepää­mään. Hänellä on jo selvä visio siitä, mitä tavoit­te­lee työ­elä­mältä jat­kossa. Yksi tär­keä etappi on vii­meis­tellä työn ohessa ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jän tut­kin­nosta puut­tuva kol­mas­osa.

Asiak­kaat arvos­ta­vat saa­maansa apua

Hei­din työ­teh­tä­vät läh­te­vät usein liik­keelle asiak­kaan tar­peesta ja toi­veesta. Hän on hei­dän kans­saan yhtey­dessä niin Meit­ta­rin tiket­tien, Team­sin kuin säh­kö­pos­tin väli­tyk­sellä . Siir­tymä inhouse-yhtiönä toi­mi­vaan Mei­taan oli kun­ta­puo­lella työs­ken­nel­leelle Hei­dille sula­vaa, sillä ICT-asian­tun­ti­jan työssä voi hyö­dyn­tää sosi­aa­lia­lalla ker­ry­tet­tyä tie­to­tai­toa. Hän pitää teh­tä­viinsä sisäl­ty­västä vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta sekä ohjaa asiak­kaita mie­lel­lään näi­den eri­lai­set tar­peet huo­mioi­den:

-Minulle on luon­te­vaa ymmär­tää ihmis­ten yksi­löl­li­siä, tie­to­tek­ni­siä tai­toja sekä nii­den vari­aa­tioita. Olen neu­vo­nut aiem­malla työ­ural­lani muita tie­to­tek­nii­kan saralla, joten olen oppi­nut selit­tä­mään haas­ta­vil­ta­kin tun­tu­via asioita var­sin sel­ko­kie­li­sesti ja ymmär­ret­tä­västi. Täl­lai­sissa neu­von­ta­ti­lan­teissa maa­lais­jär­jel­li­set ilmai­sut peit­toa­vat ehdot­to­masti tek­ni­sem­pien ter­mien käy­tön, Heidi vah­vis­taa.

Heidi on tähän men­nessä saa­nut asiak­kailta hyvää palau­tetta työs­tään. Ne ja muut onnis­tu­mi­sen koke­muk­set lisää­vät oppi­mi­sen, kehit­ty­mi­sen, hyvän fii­lik­sen, innon sekä moti­vaa­tion ohella tun­netta oman työn mer­ki­tyk­sel­li­syy­destä.

Mei­talla on monia työ­suhde-etuja

Mei­talla on lukui­sia eri tii­mejä, joi­den teh­tä­vien ymmär­tä­mi­seen on kulu­nut aikaa. Heidi toi­voo, että Meita kehit­tyisi tule­vai­suu­dessa eten­kin osaa­jiensa asian­tun­ti­juu­den esille tuo­mi­sessa. Kai­ken kaik­ki­aan siir­ty­mi­nen Mei­taan on ollut hänelle mie­le­kästä. Uusi maa­ilma on avau­tu­nut monessa mie­lessä:

-Mei­talla on ääret­tö­män hyviä hen­ki­lös­tö­etuja. Tyk­kään esi­mer­kiksi ePas­sista, viik­ko­lii­kun­nasta sekä jak­sa­mista tuke­vasta Aun­tie-hyvin­voin­ti­pal­ve­lusta. Sel­lai­set­kaan perus­asiat, kuten hyvät työ­vä­li­neet, liu­kuva työ­aika, sal­do­va­pai­den pitä­mi­nen tai kaksi kym­me­nen minuu­tin mit­taista tau­koa työ­päi­vän aikana eivät ole kai­killa aloilla mitään itses­tään­sel­vyyk­siä. Minulle mer­kit­tä­viä viih­ty­vyys­te­ki­jöitä ovat myös etä­työ­mah­dol­li­suu­det sekä yhtei­set tapah­tu­mat, joi­hin kaikki työn­te­ki­jät ovat ter­ve­tul­leita, Heidi iloit­see.

Hän nau­raa, ettei­vät Mei­tan hyvät puo­let rajaudu ainoas­taan näi­hin hen­ki­lös­tö­etui­hin. Heidi pitää esi­mer­kiksi yhtiön sisäistä työyh­tei­sö­vies­tin­tää mai­niona sekä arvos­taa Kehi­ty­syk­si­kön omia viik­ko­pa­la­ve­reja. Ne aut­ta­vat pysy­mään kär­ryillä lähim­pien kol­le­go­jen teke­mi­sistä. Heidi miel­tää Mei­tan isoh­koksi yhtiöksi, joka tar­joaa asiak­kail­leen moni­puo­li­sia pal­ve­luja. Vaikka tiet­tyä hie­rar­kiaa tar­vi­taan, hän kokee, että eri­lai­sista roo­leista huo­li­matta työn­te­ki­jät ovat samalla vii­valla. Tas­a­puo­li­suus tulee esiin esi­mer­kiksi yhtä­läi­sissä vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sissa:

-Olen aina ollut avoi­men vuo­ro­vai­ku­tuk­sen puo­les­ta­pu­huja. Pys­tyn kes­kus­te­le­maan sekä tuo­maan mie­li­pi­teeni esiin esi­mer­kiksi oman esi­hen­ki­löni seu­rassa sään­nöl­li­sissä Fii­lis­var­teissa. Käymme myös aktii­vi­sesti yhtei­sissä tii­mi­pa­la­ve­reissa läpi kol­le­go­jen teke­miä ehdo­tuk­sia ja poh­dimme, oli­siko niitä mah­dol­lista toteut­taa. Jos ei, pidän hyvänä sitä, että asia perus­tel­laan meille. Lisäksi Meita tar­joaa työn­te­ki­jöi­densä täy­tet­tä­väksi useita kyse­lyjä, kuten vuo­sit­tai­sen eNPS-mit­tauk­sen sekä vii­kot­tai­set Fii­lis­puls­sit. Näissä tie­dus­te­luissa saamme mah­dol­li­suu­den ker­toa aja­tuk­sis­tamme. Täl­lai­sesta kuun­te­lusta minulle syn­tyy tunne siitä, että asioille halu­taan tehdä jotain, kun niistä niin usein kysel­lään, Heidi kiteyt­tää.

Suo­sit­te­len Mei­taa työ­nan­ta­jana! viih­dyn todella hyvin, joten NPS-arvo­sa­nani on 9,5!

Heidi Rau­ta­salo

Minä olen Työ­päi­väsi taus­ta­voima

ja pyrin työ­pa­nok­sel­lani toteut­ta­maan toi­veesi!

“Pyrin aut­ta­maan asia­kasta Julk­ka­riin liit­ty­vissä pul­missa ja kehi­tys­työssä. Huo­mioin asiak­kai­den toi­veet ja pyrin toteut­ta­maan niitä etsi­mällä oikeita rat­kai­suja ja toi­min­ta­ta­poja, joilla on mah­dol­lista päästä halut­tuun lop­pu­tu­lok­seen.”