Me olemme Työ­päi­väsi taus­ta­voima

Teemme Mei­talla arvo­kasta työtä kun­ta­lais­ten hyväksi yhdessä asiak­kai­demme kanssa. Mag­neet­ti­sen osaa­jayh­tei­sömme kult­tuuri poh­jau­tuu nel­jään kul­ma­ki­veen: läs­nä­oloon ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen, vapau­teen ja vas­tuuseen, yhtei­söl­li­syy­teen sekä hyvin­voin­tiin ja hyvään fii­lik­seen. Meillä panos­te­taan Hyvään duu­ni­fii­lik­seen sekä osal­lis­te­taan hen­ki­lös­töä aktii­vi­sesti mukaan yhtiön toi­min­taan! Hae Mei­talle töi­hin teke­mään mer­ki­tyk­sel­listä työtä — ilolla yhdessä!

Tässä kuvassa kolme meitalaista istuu penkillä vierekkäin ja heistä kaksi katsoo kannettavaan sekä yksi suoraan kameraan

Läs­nä­olo ja vuo­ro­vai­ku­tus

Työn­te­ki­jän sekä esi­hen­ki­lön välillä käy­dään sään­nöl­li­sesti hen­ki­lö­koh­tai­sia kes­kus­te­luja sekä pide­tään kah­desti vuo­dessa laa­jem­mat kehi­tys­kes­kus­te­lut — spon­taa­nia yhtey­den­pi­toa unoh­ta­matta

Vapaus ja vas­tuu

Jokai­nen mei­ta­lai­nen voi suun­ni­tella oman työ­ai­kansa hal­lin­nan ja sijoit­te­lun liu­ku­van työ­ajan puit­teissa sekä työs­ken­nellä roo­lis­taan riip­puen joko etänä tai hybri­disti etä- ja toi­mis­to­työtä yhdis­tel­len

Tässä kuvassa seisoo kaksi hymyilevää ja kättelevää meitalaista

Meillä panos­te­taan Hyvään duu­ni­fii­lik­seen!

Työn­te­ki­jöi­den hyvin­voin­tia tue­taan muun muassa aktii­vi­sella tyhy­toi­min­nalla. Sen jär­jes­tä­mi­sestä vas­taa Mei­tan oma tyhy­tiimi, joka koos­tuu vapaa­eh­toi­sista mei­ta­lai­sista. Tyhy­tiimi esi­mer­kiksi:

  • Orga­ni­soi hen­ki­lös­tö­juh­lia, kuten jär­jes­tää vuo­sit­tain yhtiömme pik­ku­jou­lut sekä kevät­juh­lat
  • Kan­nus­taa ja pal­kit­see mei­ta­lai­sia pie­nin pal­kin­noin, kun nämä osal­lis­tu­vat ajan­koh­tai­siin haas­tei­siin – esi­merk­keinä mai­nit­ta­koon Kilo­met­ri­kisa sekä Suk­simme kuuseen- ja Lenk­ka­rit liik­keelle-haas­teet!
  • Huo­mioi kol­le­go­jaan juh­la­päi­vinä eri­lai­silla tem­pauk­silla, kuten ystä­vän­päi­vän aamiai­sella tai Sec­ret Santa-lah­jan­vaih­dolla jou­lun alla

Tyhy­tii­min toi­minta on vas­tuu­tettu Mei­talla hen­ki­lös­tölle, jotta työn­te­ki­jät pää­se­vät itse aidosti vai­kut­ta­maan, suun­nit­te­le­maan sekä toteut­ta­maan mie­le­kästä sisäl­töä ja akti­vi­teet­teja kaik­kien mei­ta­lais­ten iloksi!

Osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen on lähellä sydän­tämme!

Osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen on tär­keä osa kaik­kea yhtiömme kehit­tä­mistä. Sen avulla yllä­pi­dämme sekä uudis­tamme niin nykyis­ten kuin tule­vien teh­tä­vien edel­lyt­tä­mää ammat­ti­tai­toa, tie­to­ta­soa ja toi­min­ta­val­miutta. Samalla paran­namme myös toi­min­tamme tulok­sel­li­suutta sekä pal­ve­lu­jemme laa­tua!

Jär­jes­tämme aktii­vi­sesti yhtei­siä kou­lu­tuk­sia ja val­men­nuk­sia sekä mah­dol­lis­tamme mei­ta­lais­ten hen­ki­lö­koh­tai­sen osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen esi­mer­kiksi tuke­malla tut­kin­toon täh­tää­viin kou­lu­tuk­siin osal­lis­tu­mista. Lue blo­gis­tamme, mitä mei­ta­lai­set ker­to­vat osaa­mi­sensa kehit­tä­mi­sestä työ­ar­jes­saan!

Visiomme

Hal­lit­semme huo­mista yhdis­tä­mällä tie­toa, tai­toja ja tekoja!

Ydin­lu­pauk­semme

Meita on moni­puo­li­nen ICT‑, talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lu­kump­pani.
Teh­tä­vä­nämme on toi­mia asiak­kaamme työ­päi­vän taus­ta­voi­mana sekä vapaut­taa hei­dän aikansa olen­nai­seen.

Neljä arvoamme

  • Oival­tava osaaja
  • Roh­kea vai­kut­taja
  • Ilolla yhdessä
  • Arvos­tettu luot­to­pe­laaja

Mei­tan arvot on työs­tetty yhdessä hen­ki­lös­töä osal­lis­ta­vissa arvo­työ­pa­joissa. Jokai­selle arvolle on luotu oma kuvauk­sensa, joten arvot ovat mei­ta­lais­ten sanoit­ta­mia. Arvot kuvaa­vat meille tär­keitä asioita ja sitä, mil­lai­seen arvo­maa­il­maan haluamme sitou­tua. 

Seu­raa meitä somessa!

Esit­te­lemme Lin­ke­din-kana­valla, mil­lai­nen työ­nan­taja olemme sekä avaamme yhtiömme toi­min­taa inhouse- maa­il­masta käsin.

Siirry Lin­ke­di­niin

Ker­romme Face­book- ja Ins­ta­gram-kana­villa työyh­tei­sös­tämme sekä hyvän duu­ni­fii­lik­sen toteu­tu­mi­sesta osana yhtiömme arkea ja juh­laa!

Siirry Face­boo­kiin
Siirry Ins­ta­gra­miin

Tässä kuvassa kolme meitalaista pitää yhdessä kahvakuulatuokiota

Mei­tassa on mei­nin­kiä — miksi sinun kan­nat­taa hakea mei­ta­lai­seksi?

Työs­ken­te­ly­tyy­liämme kuvaa osu­vasti yksi arvois­tamme, ”Ilolla yhdessä”. Tar­joamme sinulle mie­lek­käitä työ­teh­tä­viä ja mah­dol­lis­tamme amma­til­li­sen kas­vusi. Meillä panos­te­taan hyvään joh­ta­juu­teen, jol­loin jokai­nen mei­ta­lai­nen saa osak­seen tukea ja kan­nus­tusta! Lisäksi käy­tös­säsi on monia työ­suhde-etuja, kuten AVAINTES:n iha­nan pit­kät loma­oi­keu­det sekä ePas­sin vir­kis­tä­vät edut. Vaikka työ on meille mei­ta­lai­sille kun­nia-asia, arvos­tamme vapaa-aikaa ja siksi olemme rau­hoit­ta­neet illat työ­hön liit­ty­vältä yhtey­den­pi­dolta.

Elä­myk­siä ePassi-edulla

Saat vuo­sit­tain ladat­ta­van edun, jota voit käyt­tää vapaa­va­lin­tai­siin lii­kunta- ja kult­tuu­rie­lä­myk­siin sekä hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­hin

Kat­ta­vat työ­ter­veys­pal­ve­lut

Saat työ­ter­veys­pal­ve­lu­jen lisäksi jou­kon etuja, jotka työ­ter­veys­pal­ve­lut tuot­tava kump­pa­nimme tar­joaa meille

TES:n pit­kät loma­oi­keu­det

Käy­tös­säsi on AVAIN­TES-työ­eh­to­so­pi­mus, joka mah­dol­lis­taa sinulle nor­maa­lia pidem­mät, ja työ­suh­teesi kes­toon poh­jau­tu­vat vuo­si­lo­mat

Vauh­dik­kaat viik­ko­lii­kun­ta­het­ket

Voit yllä­pi­tää hen­ki­lö­koh­taista hyvin­voin­tiasi ja liik­kua valit­se­mal­lasi tavalla sään­nöl­li­sesti — ker­ran vii­kossa — työ­ai­kana

Kätevä työ­suh­de­pol­ku­pyörä

Voit valita itsel­lesi mie­lui­san pol­ku­pyö­rän (joko taval­li­sen, säh­kö­avus­tei­sen tai har­ras­te­pyö­rän) käyt­töösi niin työ- kuin vapaa-ajal­lesi

Toi­mis­to­jen mais­tu­vat väli­pa­lat

Voit naut­tia toi­mis­toil­lamme vir­kis­tä­viä toi­mis­to­vä­li­pa­loja, kuten ter­veel­li­siä hedel­miä sekä juoda tuo­retta kah­via ja teetä

Muis­ta­mi­set merk­ki­päi­vinä

Muis­tamme sinua lah­jalla merk­ki­päi­vinä: täyt­täes­säsi tiet­tyjä tasa­vuo­sia tai siir­tyes­säsi eläk­keelle

Alen­nuk­set ja muut mai­niot edut

Tar­joamme sinulle alen­nusta sovi­tuista loma-asun­to­koh­teista, kun­to­sa­li­pal­ve­luista sekä ren­gas- ja auto­huol­to­pal­ve­luista

Katso avoi­met työ­paik­kamme ja hae meille töi­hin!

Mei­talla työs­ken­te­lee joukko ICT‑, talous- tai hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lu­jen ammat­ti­lai­sia. Tar­joamme alan opis­ke­li­joille har­joit­telu- ja kesä­työ­paik­koja toi­mis­to­paik­ka­kun­nil­lamme Joen­suussa, Lap­peen­ran­nassa, Imat­ralla sekä Mik­ke­lissä.

Mikäli et löydä meiltä tällä het­kellä sinulle sopi­vaa työ­paik­kaa, jätä meille avoin hake­muk­sesi ja CV:si.

Ilmoi­tuk­set Talen­ta­dore pal­ve­lussa