Joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­sen liekki roi­huaa nuo­tio­pii­reissä

Tässä on kuva toimiston työskentelypisteestä, jossa on tietokonepöytä, tuoli sekä hyllykkö

Mei­ta­lai­nen esi­hen­ki­lö­työ on saa­nut hen­ki­lös­tö­tut­ki­muk­sis­samme hyvät arvo­sa­nat ja suunta on ollut nousu­joh­tei­nen. Mei­talla panos­te­taan­kin esi­hen­ki­löi­den ja joh­ta­jiemme osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen sään­nöl­li­sillä kou­lu­tuk­silla. Yhtenä tär­keim­pänä kei­nona joh­ta­mis­työn kehit­tä­mi­seksi toteu­tamme ver­tais­ryh­mä­men­to­roin­tia. Se on osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen mene­telmä, joka perus­tuu perin­tei­sestä men­to­roin­nista poi­ke­ten osal­lis­tu­jien tasa­ver­tai­seen dia­lo­giin ja näin ollen molem­min­puo­li­seen oppi­mi­seen.

Mei­talla kut­summe ver­tais­men­to­roin­ti­ryh­miämme nuo­tio­pii­reiksi, joissa jaamme kuu­kausit­tain koke­muk­sia ja näkö­kul­mia jos­tain tie­tystä joh­ta­mi­seen liit­ty­västä aiheesta. Val­mis­tau­dumme nuo­tio­pii­riin paneu­tu­malla tule­vaan tee­maan ennak­ko­ma­te­ri­aa­lin avulla. Tapaa­mi­sissa nuo­tio­pii­rin fasi­li­taat­tori ohjaa ryh­män kes­kus­te­lua ren­nolla, vapaa­muo­toi­sella otteella kohti uusia oival­luk­sia.

Toi­min itse fasi­li­taat­to­rina yhdessä nuo­tio­pii­rissä ja on ollut hie­noa huo­mata, miten oma­kin ymmär­rys syve­nee ja uusia ideoita syn­tyy esi­hen­ki­löi­demme arki­päi­vän työtä ja käsit­te­le­määmme aihetta koh­taan. Ryh­män jäsen­ten tasa­ver­tai­suus edis­tää oppi­mista sekä novii­sim­pien että pidem­pään esi­hen­ki­lö­työtä teh­nei­den kes­ken, kun samassa ryh­mässä jae­taan koke­muk­sia ja toi­min­ta­mal­leja toi­sille.

Oival­luk­sia yksi­löl­li­seen joh­ta­mi­seen

Mil­laista tie­toa nuo­tio­pii­reissä sit­ten jae­taan? Esi­hen­ki­lö­työ edel­lyt­tää vah­van tilan­ne­ta­jun lisäksi sekä orga­ni­saa­tion sään­tö­jen ja toi­min­ta­mal­lien tun­te­mista että tii­mi­läi­sen yksi­löl­li­sen tilan­teen huo­mioi­mista. Esi­hen­ki­lö­työssä vas­taan tule­viin tilan­tei­siin har­voin löy­tyy ohje­kir­jan mukaista vas­tausta, joten esi­hen­ki­lön on osat­tava sovel­taa sään­töjä tapaus­koh­tai­sesti. Siinä, missä orga­ni­saa­tion sään­nöt, toi­min­ta­mal­lit ja kult­tuuri mää­rit­te­le­vät, miten toi­mia tie­tyssä tilan­teessa, yksit­täi­sen joh­det­ta­van tilan­teen huo­miointi edel­lyt­tää joh­ta­jalta itse­sää­te­ly­ky­kyä, har­kin­ta­ky­kyä ja vii­sautta toi­mia par­haalla mah­dol­li­sella tavalla. Novii­sim­man esi­hen­ki­lön vielä nojau­tuessa orga­ni­saa­tion anta­miin sään­töi­hin ja ohjei­siin, koke­neempi joh­taja osaa hyö­dyn­tää tilan­ne­koh­taista har­kin­ta­ky­ky­ään. Ver­tais­men­to­roin­nin avulla pääs­tään jaka­maan tätä koke­muk­sen sekä yri­tyk­sen ja ereh­dyk­sen kautta opit­tua har­kin­ta­ky­kyä ja vii­sautta muille. Onhan joh­ta­mi­nen tai­to­laji, jossa kehit­tyy jat­ku­vasti eikä siinä ole kos­kaan val­mis.

Nuo­tio­pii­ri­työs­ken­tely perus­tuu koke­mus­ten jaka­mi­selle

Ker­toes­samme, miten olemme toi­mi­neet tie­tyissä joh­ta­mis­ti­lan­teissa ja mitä siitä on seu­ran­nut, annamme toi­sil­lemme hyviä kei­noja esi­hen­ki­lö­työ­hön. Itse­var­muus­kin lisään­tyy huo­ma­tes­samme, että kol­le­goilla on saman­kal­tai­sia koke­muk­sia tai että toi­set syt­ty­vät minun näkö­kul­mis­tani ja toi­min­ta­mal­leis­tani. Nuo­tio­pii­rit ovat­kin par­haita hil­jai­sen tie­don jaka­mi­sen paik­koja, joissa eri­lais­ten mie­li­pi­tei­den tar­kas­telu ja asioi­den yhtei­nen jalos­ta­mi­nen anta­vat sytyk­keitä myös uusille toi­min­ta­mal­leille. Ver­tais­tuen saa­mi­nen, eri näkö­kul­mien yhdis­te­le­mi­nen ja eriä­vien mie­li­pi­tei­den herät­tä­mät oival­luk­set ovat osoit­ta­neet ver­tais­men­to­roin­nin hyö­dyl­li­seksi kei­noksi omien joh­ta­mis­tai­to­jen kehit­tä­mi­seen esi­hen­ki­lö­työssä.

Kesä­nuo­tioi­den ja juhan­nus­kok­ko­jen loi­mu­tessa suo­sit­te­len­kin kokoa­maan nuo­tio­pii­rin oman osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seksi!

Susanna Mäki­nie­melä
Hen­ki­lös­tön kehit­tä­mis­pääl­likkö

PS. Halu­tes­sasi tie­tää lisää ver­tais­ryh­mä­men­to­roin­nista, pää­set luke­maan aihetta käsit­te­le­vän gra­duni täältä.