Palaute

Anna meille palau­tetta — kuu­lemme sen mie­lel­lämme!

Voit antaa palau­tetta joko ylei­sesti Mei­tan toi­min­nasta, hen­ki­lö­koh­tai­sesta pal­ve­lu­ko­ke­muk­ses­tasi tai esi­mer­kiksi verk­ko­si­vus­ton käyt­tö­ko­ke­muk­ses­tasi. Arvos­tamme eri­tyi­sesti palau­tetta, jonka avulla voimme kehit­tää toi­min­taamme ja pal­vella sinua entistä parem­min!

Miten käsit­te­lemme anta­maasi palau­tetta?

Käsit­te­lemme palaut­teesi luot­ta­muk­sel­li­sesti. Palaut­teesi ohjau­tuu Mei­tan asiak­kuus­tii­mille, joka käsit­te­lee palaut­teen ja ohjaa sen sisäi­sesti eteen­päin mah­dol­li­sia jat­ko­toi­mia var­ten.

Haluatko, että vas­taamme palaut­tee­seesi?

Mikäli toi­vot meiltä vas­tausta palaut­tee­seesi, jätät­hän lomak­keelle yhteys­tie­tosi. Yhteys­tie­dois­tasi ei synny Mei­talle rekis­te­riä. Palau­te­jär­jes­tel­män kerää­miä tie­toja käy­te­tään ainoas­taan palau­te­vies­tei­hin vas­taa­mi­seen ja mah­dol­li­seen tilas­toin­tiin. Pyrimme vas­taa­maan palaut­tee­seesi mah­dol­li­sim­man pian.

Kii­tos palaut­tees­tasi!