Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lut

Tuo­tamme hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lut moder­neilla jär­jes­tel­millä ja vah­valla ammat­ti­tai­dolla oikea-aikai­sesti sekä laa­duk­kaasti. Hoi­damme koko­nais­val­tai­sesti palk­ka­hal­lin­non rutii­nit asiak­kai­demme puo­lesta. Lisäksi tuo­tamme eri­lai­sia hen­ki­lös­tö­hal­lin­non lisä­pal­ve­luita.

Tässä kuvassa on kaksi meitalaista vierekkäin istumassa tyhyhuoneen sohvalla kannettaviensa kanssa

3700

Asiak­kai­den työ­so­pi­muk­sia kes­ki­mää­rin kk:ssa

40 000

Palk­ka­las­kel­maa kuu­kausit­tain

Palk­ka­hal­linto

Toteu­tamme asiak­kail­lemme eri­lais­ten työ­eh­to­so­pi­mus­ten mukai­sen pal­kan­las­ken­nan, sivu­ku­lu­jen mak­sa­tuk­sen ja pal­ve­lus­suh­de­tie­to­jen hal­lin­nan sekä teemme viran­omai­sil­moi­tuk­set. Annamme esi­hen­ki­löille työ­suh­de­neu­von­taa, pal­ve­lemme pal­kan­saa­jia asia­kas­pal­ve­lus­samme sekä tuo­tamme palk­ka­hal­lin­toon liit­ty­vää rapor­toin­tia.

Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non muut pal­ve­lut

Tuo­tamme asiak­kail­lemme hen­ki­lös­tö­hal­lin­toa tuke­via pal­ve­luita, kuten hen­ki­lös­tö­ra­por­toin­tia, mat­ka­las­ku­pal­ve­luita ja elä­kea­sia­mies­pal­ve­lua. Tar­joamme myös pää­käyt­tä­jä­pal­ve­luita eri­lai­siin HR-jär­jes­tel­miin: esi­mer­kiksi työ­vuo­ro­suun­nit­te­luun, työ­ajan­seu­ran­taan ja hen­ki­lös­tön kehit­tä­mi­seen.