Tutustu pal­ve­lui­himme

Tuo­tamme laa­duk­kaita ja kus­tan­nus­te­hok­kaita IT:n, talous­hal­lin­non sekä hen­ki­lös­tö­hal­lin­non koko­nais­pal­ve­luita Etelä- ja Poh­jois-Kar­ja­lan sekä Etelä-Savon kun­nille, kau­pun­geille, kun­ta­toi­mi­joille ja hyvin­voin­tia­lueille. Pal­ve­lu­tar­jon­taamme kuu­lu­vat moni­puo­li­set talous­pal­ve­lut, hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lut, IT-pal­ve­lut, jär­jes­tel­mä­pal­ve­lut sekä pro­jekti- ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut. Pal­ve­luis­samme kes­keistä on eri pal­ve­lua­luei­den yhteis­työ ja kehit­tä­mi­nen, jolla var­mis­tamme asiak­kaalle sau­mat­to­masti toi­mi­van koko­nai­suu­den. Pal­ve­lumme tuke­vat tur­val­lista, ajasta ja pai­kasta riip­pu­ma­tonta työs­ken­te­lyä.

Tässä kuvassa on kaksi vierekkäin istuvaa meitalaista, jotka hymyilevät ja ovat kääntyneinä kameraa kohti
Tässä kuvassa kaksi meitalaista istuu palaverissa kannettaviensa kanssa pöydän ääressä

Talous­pal­ve­lut

Tuo­tamme talous­hal­lin­non pal­ve­lut moder­neilla jär­jes­tel­millä ja vah­valla ammat­ti­tai­dolla oikea-aikai­sesti ja laa­duk­kaasti. Hoi­damme talous­hal­lin­non rutii­nit asiak­kait­temme puo­lesta ja tuo­tamme rapor­toin­tia pää­tök­sen­teon tueksi. Pal­ve­lui­himme lukeu­tuu laa­jasti talous­hal­lin­non koko­nai­suus; myyn­ti­las­ku­tus, osto­las­ku­jen käsit­tely, mak­su­lii­ken­ne­pal­ve­lut, kir­jan­pito ja tilin­pää­tök­set sekä budjetointi‑, rapor­tointi ja suun­nit­te­lu­pal­ve­lut.

Tässä kuvassa on kaksi meitalaista vierekkäin istumassa tyhyhuoneen sohvalla kannettaviensa kanssa

Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lut

Tuo­tamme hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lut moder­neilla jär­jes­tel­millä ja vah­valla ammat­ti­tai­dolla oikea-aikai­sesti ja laa­duk­kaasti. Hoi­damme koko­nais­val­tai­sesti palk­ka­hal­lin­non rutii­nit asiak­kait­temme puo­lesta ja lisäksi tuo­tamme eri­lai­sia hen­ki­lös­tö­hal­lin­non lisä­pal­ve­luita.

Tässä kuvassa kaksi meitalaista istuu vastakkain kannettaviensa kanssa ja juttelee

IT-pal­ve­lut

Tuo­tamme asiak­kail­lemme IT-pal­ve­lui­den koko­nai­suu­den ja huo­leh­dimme siitä että pal­ve­lut toi­mi­vat sau­mat­to­masti yhteen. Pal­ve­lui­demme perus­tana on laa­du­kas verkko- ja kone­sali-infra. Tuo­tamme käyt­tä­jille moni­puo­li­set vies­tintä- ja tuki­pal­ve­lut sekä tuemme vir­tu­aa­li­sia ja pai­kal­li­sia työ­ase­maym­pä­ris­töjä. Olemme tek­no­lo­gian kehi­tyk­sessä vah­vasti mukana, joka takaa asiak­kail­lemme nyky­ai­kai­set, ydin­toi­min­toja tuke­vat IT pal­ve­lut. Pal­ve­lui­himme kuu­lu­vat myös lisenssi- ja lai­te­so­pi­mus­ten kil­pai­lu­tus ja hal­lin­nointi.

Tässä kuvassa on kolme meitalaista työskentelemässä kannettaviensa kanssa vierekkäin

Jär­jes­tel­mä­pal­ve­lut

Tuo­tamme laa­jasti jär­jes­tel­mä­pal­ve­luita asiak­kail­lemme eri­lai­siin hal­lin­non jär­jes­tel­miin, toi­mia­la­jär­jes­tel­miin sekä kun­ta­lais­ten hyö­dyn­tä­miin jär­jes­tel­miin liit­tyen. Tar­joamme jär­jes­tel­miin pal­ve­lut eri­ta­soi­sina asia­kas­tar­peen mukai­sesti – tuo­tamme tek­ni­sen yllä­pi­don, toi­mit­ta­ja­so­pi­mus­ten ja lisens­sien hal­lin­nan, käyt­tö­val­tuus­hal­lin­nan, pää­käyt­tä­jien tuki­pal­ve­lun, lop­pu­käyt­tä­jien tuki­pal­ve­lun sekä suun­nit­telu- ja kehi­tys­pal­ve­lut. Tar­joamme apua myös asiak­kaan pro­ses­sien koko­nais­val­tai­seen kehit­tä­mi­seen ja toi­min­nan tehos­ta­mis­koh­tei­den kar­toi­tuk­seen.

Tässä kuvassa kaksi meitalaista seisoo vierekkäin keskustellen ja toinen heistä osoittaa kannettavan näyttöön

Pro­jekti- ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut

Tar­joamme asiak­kail­lemme asian­tun­tija- ja pro­jek­ti­pal­ve­luita eri­lai­siin tar­pei­siin. Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­tamme ja pro­jek­ti­pääl­li­köi­tämme hyö­dyn­ne­tään asiak­kaan kehi­tys­pro­jek­teissa, esi­mer­kiksi uusien jär­jes­tel­mien tai pal­ve­lui­den käyt­töö­no­toissa, ver­sio­päi­vi­tyk­sissä ja pro­ses­sien kehi­tyk­sessä. Kokoamme kuhun­kin tar­pee­seen sovel­tu­van pro­jek­tior­ga­ni­saa­tion asian­tun­ti­ja­jou­kos­tamme.