Työn­te­ki­jä­ta­ri­nat

Mei­tan Työ­päi­väsi taus­ta­voima-työn­te­ki­jä­ta­ri­nat avaa­vat työs­ken­te­lyä “mei­ta­lais­ten näköi­sissä amma­teissa” sekä tuo­vat esiin Mei­talla val­lit­se­vaa työs­ken­te­ly­kult­tuu­ria. Tari­nat syn­ty­vät haas­tat­te­lun poh­jalta ja nii­den tavoit­teena on ker­toa moni­puo­li­sista teh­tä­vä­ku­vis­tamme. Tutustu tari­noi­den kautta sii­hen, mitä työs­ken­tely Mei­talla pitää sisäl­lään!