Tuo­mas tekee töitä jär­jes­tel­mien parissa

Pal­kit­se­vinta tässä työssä ovat ne pie­net ja suu­ret onnis­tu­mi­set, joista huo­maa, että asiat ovat men­neet hyvin!

Tuo­mas Pel­to­nen

Tuo­mas Pel­to­nen on teh­nyt ICT-suun­nit­te­li­jan töitä Toi­mia­la­jär­jes­tel­mät-nimi­sessä tii­missä nyt muu­ta­man vuo­den. Tässä ICT- ja rat­kai­su­pal­ve­lu­jen yksik­köön kuu­lu­vassa tii­missä vas­ta­taan Mei­tan asiak­kai­den käyt­tä­mien toi­mia­la­jär­jes­tel­mien yllä­pi­dosta sekä jär­jes­tel­mä­tuesta:

-Meillä on tii­missä kaik­ki­aan neli­sen­sa­taa jär­jes­tel­mää, jotka ovat kes­ke­nään todella eri­lai­sia. Jokai­sella on omat vas­tuu­jär­jes­tel­mät, mutta työs­ken­te­lemme tar­vit­taessa ris­tiin. Esi­mer­kiksi loma-aikoina nimetty kol­le­gani pys­tyy aut­ta­maan minun jär­jes­tel­mieni kanssa ja päin­vas­toin, Tuo­mas kuvaa.

Tässä on kuva Tuomaksesta, joka istuu tietokonepöydän edessä ja katsoo kameraan

Kes­kei­sim­mät jär­jes­tel­mät liit­ty­vät esi­mer­kiksi sivis­tys­toi­men, var­hais­kas­va­tuk­sen, tek­ni­sen toi­men, sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen sekä asian­hal­lin­nan ja arkis­toin­nin toi­mia­luei­siin. Vaikka kaik­kien tii­missä työs­ken­te­le­vien nimike on sama, tuo jär­jes­tel­mien kirjo teh­tä­vä­ku­viin ripauk­sen per­soo­nal­li­suutta.

PTTK:lta Mei­talle

Tuo­masta voi kut­sua yhdeksi Mei­tan kon­ka­reista, sillä hän on työs­ken­nel­lyt yhtiössä sen perus­ta­mi­sesta läh­tien. Mei­taan hän siir­tyi, kun aiempi työ­nan­taja PTTK (Poh­jois-Kar­ja­lan Tie­to­tek­niik­ka­kes­kus Oy) ja Saita (Sai­maan talous ja tieto Oy) yhdis­tyi­vät alku­vuo­desta 2019. Tuo­mak­sen osaa­mis­pol­kuun on mah­tu­nut rei­lun kym­me­nen vuo­den aikana muu­ta­mia eri roo­leja ja teh­tä­vä­ko­ko­nai­suuk­sia:

-Aloi­tin PTTK:lla ICT-tuki­hen­ki­lön teh­tä­vissä Joen­suun kes­kus­sai­raa­lalla vuonna 2011. Tein tuki­hen­ki­lön hom­mia vii­ti­sen vuotta, kun­nes siir­ryin jär­jes­tel­mien pariin ICT-asian­tun­ti­jaksi. Vuo­siin on mah­tu­nut muu­tama tii­mi­vaih­dos ja nykyi­nen työn­ku­vani kiin­nit­tyy aiem­mista poi­ke­ten nime­no­maan suun­nit­te­lu­puo­leen, hän ker­too.

Tuo­mak­sen työ kes­kit­tyy tällä het­kellä Poh­jois-Kar­ja­lan kun­tien tek­ni­sessä toi­messa sekä hyvin­voin­tia­lu­een eri­kois­sai­raan­hoi­dossa käy­tet­tä­viin jär­jes­tel­miin. Näistä eten­kin ter­vey­den­hoi­don tie­to­jär­jes­tel­mät tuli­vat tutuiksi uran alku­tai­pa­leella etä- ja lähi­tuen teh­tä­vissä.

Jär­jes­tel­miin liit­tyvä työ on moni­puo­lista

ICT-suun­nit­te­li­jan perus­teh­tä­viin lukeu­tu­vat oman vas­tuu­jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suu­den elin­kaa­ren hal­linta, kuten suunnittelu‑, yllä­pito- ja kehi­tys­teh­tä­vät. Myös jär­jes­tel­miin liit­tyvä doku­men­tointi sekä toi­mit­ta­jayh­teis­työ ovat olen­nai­nen osa teke­mistä:

-Vaikka istun samalla työ­pis­teellä, en voi sanoa, että minulla olisi kahta saman­laista työ­päi­vää: on niin pal­jon eri­nä­köistä teke­mistä. Työ­päi­viin voi kuu­lua esi­mer­kiksi nykyis­ten jär­jes­tel­mien päi­vi­tyk­sien teke­mistä tai nii­hin liit­ty­vää vian­sel­vit­te­lyä. Toi­saalta vaih­te­le­vuus pitää mie­len vir­keänä — en muu­ten­kaan tekisi mie­lel­läni yhtä ja samaa asiaa, Tuo­mas hymyi­lee.

Toi­mia­la­jär­jes­tel­mien ICT-suun­nit­te­li­jat sel­vit­te­le­vät asiak­kailta Meit­tari-jär­jes­tel­mään tule­via pal­ve­lu­pyyn­töjä. He kon­tak­toi­vat asiak­kaita tar­peen mukaan ja tapaa­vat heitä kokouk­sissa. Yhteis­työtä teh­dään myös mui­den Mei­tan tii­mien — kuten lähi­tuen, kone­sa­lien ja tie­to­lii­ken­teen – kanssa. Lisäksi tii­mi­läi­set osal­lis­tu­vat eri­tyis­asian­tun­ti­joina asian­tun­tija- ja pro­jek­ti­ryh­miin sekä ovat mukana esi­mer­kiksi uusien jär­jes­tel­mien käyt­töö­no­toissa. Toi­si­naan työtä teh­dään toi­mek­sian­to­jen parissa jat­ku­van pal­ve­lun ja pro­jek­tien väli­maas­tossa.

Asiak­kai­den tukena tek­ni­sissä asioissa

Yksit­täi­sellä ICT-suun­nit­te­li­jalla on hoi­dossa useita kym­me­niä jär­jes­tel­miä. Tuo­mak­sen mukaan jokai­nen jär­jes­telmä on uniikki, joten nii­hin sisäl­ty­vät vas­tuut­kin ovat eri­nä­köi­siä: osassa teke­mistä on päi­vit­täin, kun taas joi­den­kin koh­dalla riit­tää esi­mer­kiksi jär­jes­tel­mään koh­den­tu­vien las­ku­jen hyväk­sy­mi­nen. Roo­lissa ollaan link­kinä eri taho­jen välillä eli suk­ku­loi­daan niin asiak­kaan, jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jien kuin Mei­tan eri tii­mien kes­ken. ICT-suun­nit­te­li­jat toi­mi­vat asiak­kai­den suun­taan ”tulk­keina” eten­kin tek­ni­sem­pää ymmär­rystä vaa­ti­vissa asioissa:

-Jär­jes­tel­mit­täin on hie­man vaih­te­lua siinä, miten arjessa toi­mi­taan. Usein me asioimme asiak­kaan puo­lesta, mutta jois­sa­kin jär­jes­tel­missä he saat­ta­vat hoi­taa asiat suo­raan toi­mit­ta­jan kanssa. Tästä mei­dän on hyvä olla Mei­tassa kar­talla, jotta pys­tymme toi­mi­maan asian­tun­ti­ja­roo­lis­samme: osaa­mis­tamme on tie­tää, mitä kone­pel­lin alta löy­tyy sekä ymmär­tää, miten käy­tetty tek­no­lo­gia kes­kus­te­lee jär­jes­tel­mä­vaa­ti­mus­ten kanssa, hän miet­tii.

Tuo­mas pyr­kii työl­lään hel­pot­ta­maan asiak­kai­den arkea sekä työs­ken­te­le­mään siten, että Mei­tan toi­min­nasta jäisi posi­tii­vi­nen kuva. Hän naut­tii eten­kin niistä het­kistä, joissa asiat saa­daan mene­mään suun­ni­tel­lusti ja jou­he­vasti eteen­päin. Yksi hänen tär­keim­mistä työs­ken­te­ly­pe­ri­aat­teis­taan on yksin­ker­tai­nen: jos jos­tain sovi­taan, siitä pide­tään kiinni.

Osaa­jayh­tei­sössä on mag­neet­ti­suutta

Tuo­mak­sen ICT-puo­len asian­tun­ti­juus on raken­tu­nut alan kou­lu­tuk­sista han­ki­tulle poh­jalle. Hän val­mis­tui alun perin tie­to­jen­kä­sit­te­lyn mer­ko­no­miksi ja jat­koi opin­to­jaan aina tie­to­lii­ken­nein­si­nöö­rin tut­kin­toon asti. Työ­ura on mah­dol­lis­ta­nut vuo­sien var­rella monen­lais­ten tek­nis­ten lait­tei­den kanssa pelaa­mi­sen. Myös omasta moti­vaa­tiosta on hyö­tyä oppi­mi­sessa:

-Tek­niikka on aina kiin­nos­ta­nut minua. ICT-ala kehit­tyy koko ajan, joten omaa osaa­mista on yllä­pi­det­tävä jat­ku­vasti. Jos esi­mer­kiksi työ­päi­vien aikana tulee uusia jut­tuja vas­taan, tut­kin asioita ja pereh­dyn nii­hin itse­näi­sesti, Tuo­mas mai­nit­see.

Hän kehuu kol­le­goi­taan muka­viksi ja nimeää yhtiön osaa­jayh­tei­sön yhdeksi mer­kit­tä­väksi pito­voi­mak­seen. Myös työ­ajan jous­ta­vuus on per­hee­ni­sälle tär­keää:

-Minulla on kou­lui­käi­siä lap­sia, joten meillä on kai­ken­lai­sia menoja. Käy­tössä ole­vista jous­toista – kuten liu­kuma-ajoista – saa hel­po­tusta arkeen, kun ei tar­vitse olla aina tie­tyllä kel­lon­lyö­mällä työ­pai­kalla. Jous­toista on apua myös pois­sao­loa vaa­ti­viin tilan­tei­siin, hän toteaa.

Yksi työn hyvistä puo­lista on mah­dol­li­suus suun­ni­tella sitä itse. Aiem­min Tuo­mas työs­ken­teli satun­nai­sesti toi­mis­tolla, mutta tekee nyt pää­asiassa työt etänä koti­kont­to­rilta käsin.  

Suo­sit­te­len Mei­taa työ­nan­ta­jana — työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­seni on NPS-astei­kolla mitat­tuna kah­dek­san! Hyviä puo­lia ovat esi­mer­kiksi käy­tössä oleva työ­aika sekä AVAINTES:n tar­joa­mat pit­kät loma­oi­keu­det.

Tuo­mas Pel­to­nen

Minä olen Työ­päi­väsi taus­ta­voima

ja arkesi näky­mä­tön toi­mija!

”Pyrin hoi­ta­maan päi­vit­täi­set hom­mani siten, että ne näkyi­si­vät asiak­kaille mah­dol­li­sim­man vähän. Kek­sin tar­vit­taessa kei­noja, jot­ten häi­ritse omalla teke­mi­sel­läni hei­dän työ­päi­väänsä.”