Kesä­työ­ko­ke­muk­sia Mei­talla vuonna 2024

Työs­ken­te­lemme kesän hyvillä mie­lin — aamui­sin on mukava tulla töi­hin!

Joo­nas Sai­ra­nen ja Tuu­lia Terho

Mei­talle valit­tiin tänä kesänä yhdek­sän­toista kesä­työn­te­ki­jää. Heistä ensim­mäistä kesäänsä mei­ta­lai­sina käyn­nis­te­li­vät tou­ko­kuussa taloon tul­leet Tuu­lia Terho ja Joo­nas Sai­ra­nen. Tuu­lia toi­mii hen­ki­lös­tö­hal­lin­non har­joit­te­li­jana pal­kan­las­ken­ta­teh­tä­vissä ES-palk­ka­tii­missä Mik­ke­lissä, kun taas Joo­nak­sen ICT-har­joit­te­li­jan työt kyt­key­ty­vät lai­tea­sen­nuk­siin Lait­tei­den elin­kaa­ri­tii­missä Joen­suussa. Kesä­kuu­kausina ker­ry­tetty työ­ko­ke­mus val­mis­taa heitä tule­vai­suu­teen monin tavoin, vaik­kei kum­man­kaan opis­ke­lema ala suo­ra­nai­sesti lii­ty­kään työ­teh­tä­viin:

-Pää­sen Mei­talla har­jaan­nut­ta­maan ylei­siä työ­elä­mä­tai­toja. Aikai­sem­piin kesä­työ­ko­ke­muk­siini on sisäl­ty­nyt jon­kin ver­ran asiak­kai­den parissa työs­ken­te­lyä, mut­tei tällä laa­juu­della. Siksi pää­sen kehit­tä­mään eri­tyi­sesti asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­jani, sillä koh­taan asiak­kaita päi­vit­täin. Työ­teh­tä­väni vas­taa­vat osit­tain opis­ke­le­maani alaa, vaikka lopul­li­nen suun­tau­tu­mi­nen tulee toden­nä­köi­sesti pai­not­tu­maan enem­män koo­di­puo­lelle, Joo­nas miet­tii.

Tuu­lian mukaan kesä­työt aut­ta­vat eten­kin eri­lais­ten työ­mah­dol­li­suuk­sien hah­mot­ta­mi­sessa. Siitä on apua oman ura­po­lun suun­taa­mi­sessa, sillä mais­te­rin tut­kinto ei val­mista vält­tä­mättä mihin­kään tiet­tyyn ammat­tiin.

Tässä on kuva Joonaksesta, joka nojaa polkupyörään ja katsoo hymyillen kameraan

Rek­ry­toin­ti­pro­sessi oli var­sin vik­kelä

Mei­tan nimi oli molem­mille entuu­des­taan tuttu, mutta kum­pi­kaan ei tun­te­nut yhtiötä tai sen tuot­ta­mia pal­ve­luja syväl­li­sem­min. Tuu­lian kesä­työn­ha­ku­kri­tee­reitä oli kaksi: työ­pai­kan tuli löy­tyä koti­kau­pun­gista Mik­ke­listä sekä sovel­tua joten­kin hänen opis­ke­le­maansa alaan:

-Sela­sin Duu­ni­to­rista kesä­töitä ja huo­ma­sin Mei­tan tar­joa­van talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non alan kesä­töitä. Molem­mat mah­dol­li­suu­det kiin­nos­ti­vat minua ja siksi lai­toin hake­muk­sen eteen­päin. Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­jen pal­ve­lu­pääl­likkö Carita Vii­ta­nen soit­ti­kin nopeasti ja kut­sui haas­tat­te­luun, Tuu­lia muis­te­lee.

Joo­nas sen sijaan sai suo­si­tuk­sen hakea Mei­talta kesä­töitä. Hän pereh­tyi yhtiön toi­min­taan sen verk­ko­si­vu­jen kautta ja sai Tuu­lian tapaan haas­tat­te­lu­kut­sun pikai­sesti hake­mi­sen jäl­keen. Kum­man­kaan ei tar­vin­nut odot­taa lopul­lista pää­töstä kauaa ja siksi he eivät ehti­neet käyn­nis­tää juu­ri­kaan muita kesä­työ­ha­kuja.  

Pereh­dy­tyk­sessä kiinni heti oikei­siin töi­hin

Kesä­työn­te­ki­jät pitä­vät pereh­dy­tys­tään käy­tän­nön­lä­hei­senä, teke­mällä oppi­mi­sena. Joo­nas ker­too olleensa jo ensim­mäi­sistä päi­vistä läh­tien mukana asiak­kai­den asen­nus­kei­koilla:

-Olen liik­ku­nut yhden tii­mi­läi­seni mat­kassa. Useim­mi­ten hän on ensin näyt­tä­nyt minulle, miten homma toi­mii ja seu­raa­valla ker­ralla olen pääs­syt jo itse asen­ta­maan saman lait­teen. Jos pereh­dyt­tä­jäl­läni ei ole ollut jon­kin päi­vän aikana kovin mon­taa keik­kaa, niin olen hypän­nyt jous­ta­vasti jon­kun toi­sen kol­le­gan mat­kaan, Joo­nas ker­too.

Sekä Joo­nak­selle että Tuu­lialle on välit­ty­nyt tunne siitä, että hei­dän tuloonsa oli val­mis­tau­duttu ennalta. Joo­nas yllät­tyi val­miiksi varus­tel­lusta työ­pis­teestä ja Tuu­lia on ollut eri­tyi­sen ilah­tu­nut siitä, miten muut tii­mi­läi­set ovat työs­ken­nel­leet hänen kans­saan toi­mis­tolla. He oli­vat luo­neet hänelle jopa val­miin pereh­dyt­tä­mi­sai­ka­tau­lun, johon oli mää­ri­telty päi­vä­koh­tai­set pereh­dyt­tä­jät:

-On ollut todella ter­ve­tul­lut olo ja olen ollut posi­tii­vi­sesti yllät­ty­nyt siitä, kuinka läm­min ja rento mei­ninki täällä on ollut. Minut on otettu muka­vasti vas­taan, vaikka uuden työn­te­ki­jän pereh­dyt­tä­mi­nen vie­kin muilta resurs­seja. Silti kaikki tii­mi­läi­seni ovat olleet vas­taa­not­ta­vai­sia ja aut­ta­neet minua innois­saan. Kai­killa on omat työ­teh­tä­vänsä, mutta teemme silti töitä yhdessä tii­minä. On ollut myös huo­jen­ta­vaa huo­mata, että muut­kin kuin minä kyse­le­vät apua: kaikki opet­te­le­vat ja oppi­vat koko ajan, Tuu­lia kuvaa.  

Molem­mat koke­vat saa­neensa työyh­tei­söltä vah­van tuen uuden työn aloi­tuk­seen. Tuu­lian mukaan on ollut eri­tyi­sen hie­noa huo­mata, kuinka koko­nai­suus ja työ­hön liit­ty­vät pro­ses­sit ovat alka­neet pik­ku­hil­jaa hah­mot­tua.

Tässä on kuva Tuuliasta, joka istuu työpöydän ääressä ja katsoo hymyillen kameraan

Päi­vät täyt­ty­vät monen­lai­sesta teke­mi­sestä

Joo­nak­sen työ­teh­tä­vät kes­kit­ty­vät asiak­kailta tule­vien lai­te­ti­lauk­sien hoi­ta­mi­seen. Kun laite saa­puu toi­mit­ta­jalta Mei­talle, Joo­nas vie sen asiak­kaan luo. Hän tekee pai­kan päällä asiak­kaan tar­peen mukai­set asen­nuk­set sekä vie tar­vit­taessa van­han lait­teen pois:

-Olen tähän men­nessä pääs­syt asen­ta­maan esi­mer­kiksi puhe­li­mia, tie­to­ko­neita, läp­pä­reitä sekä tela­koita, joi­hin kyt­ke­tään kiinni tie­to­ko­neita ja näyt­töjä. Jouk­koon on mah­tu­nut myös tulos­ti­mia ja iPa­deja. Asen­nuk­sia on tehty siis älyä sisäl­tä­välle tek­no­lo­gialle, Joo­nas sum­maa.

Työ­ka­len­te­riin mah­tuu myös tii­min sisäi­siä pala­ve­reja sekä lai­te­re­kis­te­rin yllä­pi­toa. Työ on luon­teel­taan liik­ku­vaa ja Joo­nak­sen kei­kat mää­rit­te­lee hänen tii­mis­sään työs­ken­te­levä ajo­jär­jes­te­lijä. Tuu­lia sen sijaan työs­ken­te­lee tii­viisti toi­mis­tolta käsin. Hänen pää­teh­tä­vä­nään on las­kea kau­punki- ja kun­taor­ga­ni­saa­tioi­den työn­te­ki­jöi­den palk­koja. Raa­mit työlle antaa sovel­let­tava KVTES-työ­eh­to­so­pi­mus sekä kuu­kausit­tai­set palkka-ajot, joi­den poh­jalta pal­kan­maksu tileille tapah­tuu:

-Palkka täy­tyy saada asiak­kai­den tilille mää­ri­tet­tyyn pal­kan­mak­su­päi­vään men­nessä. Työ­hön sisäl­tyy pal­kan­las­ken­nan lisäksi palkka-aineis­to­jen tal­len­ta­mista sekä palk­ko­jen mak­sa­tus­pro­sessi lii­tän­näis­teh­tä­vi­neen, kuten yhteis­työ Kelan tai Ulos­ot­to­lai­tok­sen suun­taan. Lisäksi vas­taa­no­tamme jat­ku­vasti uusien työn­te­ki­jöi­den työ­so­pi­muk­sia, joita tal­len­namme jär­jes­tel­miin. Otamme niistä tar­vit­ta­via tie­toja ylös ja käyn­nis­tämme heille pal­kan­mak­suun liit­ty­vän pro­ses­sin, Tuu­lia kuvai­lee.

Tuu­lia rat­koo myös asiak­kailta tule­via pal­ve­lu­pyyn­töjä. Ne voi­vat liit­tyä esi­mer­kiksi pal­ve­lus­suh­de­to­dis­tus­ten tilauk­siin tai työ­ai­ka­las­ken­taan poh­jau­tu­viin työ­ko­ke­mus­li­siin. Heillä on myös sään­nöl­li­sesti tii­min omia pala­ve­reita, joissa käy­dään yhdessä läpi pal­kan­las­ken­taan liit­ty­viä kysy­myk­siä.

Kesä­työssä on monia hyviä puo­lia

Kum­mal­la­kaan ei ollut kesä­työlle suu­rem­pia ennakko-odo­tuk­sia. Joo­nas har­ras­taa vapaa-ajal­laan tie­to­ko­nei­den kasaa­mista ja hän oletti, että olisi pääs­syt teke­mään samaa Mei­tal­la­kin:

-Mei­tan pro­ses­sissa toi­mit­taja kasaa lait­teet val­miiksi. Muu­toin tule­vaan oli helppo orien­toi­tua työ­haas­tat­te­lussa pal­ve­lu­pääl­likkö Juuso Oja­sa­lon kanssa käy­ty­jen kes­kus­te­lu­jen poh­jalta: hän ker­toi, mitä työssä pitäisi tehdä sekä mil­lai­nen työ­päivä tulisi ole­maan, Joo­nas täs­men­tää.

Hänen mie­les­tään parasta työssä ovat tähän men­nessä olleet ehdot­to­masti kol­le­gat, joilta on voi­nut kysyä spon­taa­nisti neu­voa tai käydä tauot­ta­massa työ­päi­vää esi­mer­kiksi yhtei­sillä lou­nailla. Työ­hön tuo­vat käte­vää jous­toa aamuun ja ilta­päi­vään sijoit­tu­vat liu­kuma-ajat. Hymyn on tuo­nut huu­lille myös asia­kas­kei­koilla saatu suora kii­tos. Tuu­lia komp­paa Joo­nasta posi­tii­vi­sen ilma­pii­rin sekä miel­lyt­tä­vien työ­ka­ve­rei­den osalta. Lisäksi hän näkee kesä­työs­sään mui­ta­kin valoi­sia puo­lia – esi­mer­kiksi mie­len­kiin­toi­set työ­teh­tä­vät sekä oma halu oppia uutta sii­vit­tä­vät teke­mistä muka­vasti:

-Moti­vaa­tiota tulla töi­hin ja tehdä niitä lisää se, että pää­see teke­mään saman­lai­sia, yhtä mer­ki­tyk­sel­li­siä teh­tä­viä kuin muut tii­mi­läi­set. En usko, että viih­tyi­sin koko kesää lajit­te­le­massa pape­reita pinosta toi­seen, Tuu­lia nau­rah­taa.

Voi­simme työs­ken­nellä Mei­talla mah­dol­li­sesti tule­vai­suu­des­sa­kin! Kesä­työ yhtiössä on ollut meille molem­mille erit­täin posi­tii­vi­nen koke­mus.

Joo­nas Sai­ra­nen ja Tuu­lia Terho

Joo­nas Sai­ra­nen

  • Mei­tan Lait­tei­den elin­kaa­ri­pal­ve­lu­jen ICT-har­joit­te­lija
  • Jat­kaa tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen kol­man­nen vuo­den opin­toja Itä-Suo­men yli­opis­tossa syk­syllä 2024
  • Tapaa kesällä kave­reita sekä menee aina­kin Ilo­saa­ri­rock-fes­ta­reille
  • Her­kut­te­lee jää­te­löllä sekä ruo­kai­lee muu­ten­kin kesällä mie­lel­lään ulkona

Tuu­lia Terho

  • Mei­tan Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lu­jen har­joit­te­lija
  • Opis­ke­lee Jyväs­ky­län yli­opis­ton Kaup­pa­kor­kea­kou­lun englan­nin­kie­li­sessä mais­te­rioh­jel­massa ”Inter­na­tio­nal Busi­ness and Ent­repre­neurs­hip” ja aloit­taa syk­syllä vii­mei­sen vuo­den opin­not
  • Aikoo kesällä urheilla, olla ulkona sekä käydä mökillä
  • Kesällä parasta syö­tä­vää ovat hedel­mät ja koti­mai­set mar­jat