“Kanta-Kat­riina” paneu­tuu työs­sään Mediat­rin ja Kanta-arkis­toin­nin saloi­hin

Työ kehit­tyy koko ajan ja on tär­keää pysyä ryt­missä mukana esi­mer­kiksi jär­jes­telmä- ja laki­muu­tos­ten näkö­kul­masta. Se on toi­si­naan haas­ta­vaa, mutta hyvin kehit­tä­vää ja muka­vaa.

Kat­riina Här­kö­nen

Kat­riina Här­kö­nen toi­mii ICT-suun­nit­te­li­jana asia­kas- ja poti­las­tie­to­jär­jes­telmä Mediat­riin kes­kit­ty­vässä APTJ-tii­missä. Tiimi koos­tuu sekä ICT-suun­nit­te­li­joista että ICT-asian­tun­ti­joista, jotka pal­ve­le­vat Poh­jois-Kar­ja­lan sote­sek­to­rilla toi­mi­via asia­kas­or­ga­ni­saa­tioita:

-ICT-asian­tun­ti­jat työs­ken­te­le­vät Mediat­ri­tuen etu­lin­jassa: he otta­vat vas­taan asiak­kailta tule­vat pal­ve­lu­pyyn­nöt eli tike­tit sekä puhe­lut. Jos he eivät jos­tain syystä pysty rat­kai­se­maan asiak­kaan asiaa, siir­tyy yhtey­den­otto meille suun­nit­te­li­joille. Teemme Mediat­riin liit­ty­vään suun­nit­te­lun lisäksi kehi­tys­työtä sekä käsit­te­lemme muun muassa asiak­kai­den ohjel­mis­toon liit­ty­viä toi­veita, Kat­riina kuvaa.

Tässä on kuva Katriinasta, joka istuu keramiikkatöiden äärellä pöydän takana ja katsoo hymyillen kameraan

Jokai­selle suun­nit­te­li­jalle on myös nimetty oma vas­tuu­alue. Tästä huo­li­matta tii­missä teh­dään aktii­vista yhteis­työtä suun­nit­te­li­joi­den ja asian­tun­ti­joi­den kes­ken:

-Kaikki tie­tä­vät, jos uusia asia­kas­pro­jek­teja – kuten käyt­töön­ot­toja – ollaan teke­mässä. Asiak­kai­den kysy­myk­set ohjau­tu­vat suo­raan Mediat­ri­tu­keen, joten siellä työs­ken­te­le­vien asian­tun­ti­joi­den on oltava kar­talla muu­tok­sista, Kat­riina täs­men­tää.

Tii­mi­läi­set osal­lis­tu­vat sisäis­ten pala­ve­rien lisäksi asia­kas­ta­paa­mi­siin aina tar­peen mukaan. Asia­kas­or­ga­ni­saa­tiot toi­vo­vat monesti jär­jes­tel­mään uusia omi­nai­suuk­sia, jol­loin APTJ-tii­mi­läis­ten on poh­dit­tava toteu­tus­mah­dol­li­suuk­sia laa­jasta näkö­kul­masta käsin: mikä kaikki on mah­dol­lista? Tuoko muu­tos vai­ku­tuk­sia eri osa­puo­lille? Jos tuo, miten vai­ku­tuk­set hei­jas­tu­vat jär­jes­tel­män käy­tet­tä­vyy­teen käy­tän­nön tasolla? Voi­daanko muu­tos toteut­taa Meita-vetoi­sesti vai tar­vi­taanko sii­hen jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jan apua?

Sai­raa­la­maa­il­masta Mediatri-jär­jes­tel­män pyör­tei­siin

Kat­riina on työs­ken­nel­lyt Mei­tassa sen perus­ta­mi­sesta läh­tien. Hän on perus­kou­lu­tuk­sel­taan sai­raan­hoi­taja ja ehti tehdä Poh­jois-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­lassa parin­kym­me­nen vuo­den työ­uran ennen suun­tau­tu­mis­taan ICT-alalle:

-Poh­jois-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­lassa otet­tiin käyt­töön vuonna 2010 uusi poti­las­tie­to­jär­jes­telmä Mediatri. Olin yksi innok­kaista vapaa­eh­toi­sista, jotka pää­si­vät kou­lut­ta­maan käyt­tä­jiä jär­jes­tel­män pariin. Käyt­töön­o­ton jäl­keen tar­vit­tiin tuki­hen­ki­löitä ja minua pyy­det­tiin tähän teh­tä­vään. Työs­ken­te­lin jon­kin aikaa sai­raa­lan palk­ka­lis­toilla ennen siir­ty­mis­täni Mei­taa edel­tä­neelle PTTK:lle eli Poh­jois-Kar­ja­lan Tie­to­tek­niik­ka­kes­kuk­selle, Kat­riina muis­te­lee.

Kat­riina kokee, että edel­li­sestä amma­tista on ollut val­ta­vasti hyö­tyä nykyi­sessä roo­lissa. Hän pys­tyy esi­mer­kiksi suun­nit­te­le­maan jär­jes­tel­mään uusia toi­min­nal­li­suuk­sia siten, että ne pal­ve­le­vat asiak­kaita mah­dol­li­sim­man hyvin. Toi­saalta oma tausta tuo myös ymmär­rystä sote­sek­to­rin toi­min­nasta, joka osal­taan hel­pot­taa asia­kas­tar­pei­den ymmär­tä­mistä.

ICT-suun­nit­te­li­jan työ on ajan her­molla pysy­mistä

Kat­rii­nan vas­tuu­alu­eelle kuu­lu­vat muun muassa Mediatri-jär­jes­tel­män osalta Kanta-pal­ve­lut eli Kanta ‑arkis­tointi. Työ pai­not­tuu ter­vey­den­huol­lon puo­leen ja teh­tä­viin sisäl­tyy muu­ta­kin, mutta eten­kin Kanta-teke­mi­seen on ker­ty­nyt vah­vaa osaa­mista jo rei­lun kym­me­nen vuo­den ajalta:

-Olen ollut mukana kai­kissa Kanta-käyt­töön­ot­to­pro­jek­teissa vuo­desta 2012 läh­tien. Mat­kan var­rella on akti­voitu monia uusia omi­nai­suuk­sia ja toi­min­nal­li­suuk­sia, kuten yhteis­re­kis­teri-infor­moin­nit, säh­köi­nen lää­ke­mää­räys eli eRe­septi sekä kanta-arkis­tointi. Pro­jek­teja on vetä­nyt pro­jek­ti­pääl­likkö ja minun roo­lini on ollut vas­tata Kan­nasta mei­dän APTJ-tii­mimme osalta, Kat­riina ker­too.

Uusia Kanta-toi­mi­nal­li­suuk­sia ote­taan käyt­töön koko ajan, koska on nou­da­tet­tava kan­sal­lista Kanta-jul­kai­suai­ka­tau­lua. Esi­mer­kiksi vuo­den 2024 alussa astui voi­maan uusi asia­kas­tie­to­laki, joka vai­kutti niin ikään Mediatri-jär­jes­tel­mään tuo­den Kat­rii­nan työ­pöy­dälle monia teh­tä­viä: jär­jes­tel­män tes­tausta, asia­kas­oh­jei­den kokoa­mista, asiak­kai­den kou­lut­ta­mista sekä asia­kas­yh­tey­den­pi­toa mah­dol­li­sista muu­tok­sista. Asia­kas­or­ga­ni­saa­tioi­den yhteys­hen­ki­löi­den ja jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jan kanssa pide­tään sään­nöl­li­sesti Kanta-työ­ryh­mä­pa­la­ve­reja, joissa käy­dään läpi nyky­ti­lan­netta ja suun­ni­tel­laan tule­vaa. Mei­talla työs­ken­nel­lessä on mah­dol­lista päästä myös kan­sal­li­seen Kanta-kehi­tys­työ­hön mukaan ja Kat­riina kuu­luu­kin kol­le­gansa kanssa val­ta­kun­nal­li­seen Kanta-lää­ki­tys­lis­ta­työ­ryh­mään.

Asiak­kai­den kuun­te­le­mi­nen on osa työtä

ICT-suun­nit­te­li­jan arki kie­tou­tuu esi­mer­kiksi asiak­kai­den pal­ve­lu­pyyn­tö­jen rat­kai­se­mi­seen. Työ­ai­kaa kuluu myös tes­taa­mi­seen sekä arjen moni­puo­li­seen vies­tin­tään. Eten­kin uusia toi­min­nal­li­suuk­sia käyt­töö­no­tet­taessa työ­ka­len­teri on tiu­koilla, mutta usein muu­tok­sen jäl­keen avau­tuu työ­ai­kaa muulle sel­vit­tely- ja kehit­tä­mis­työlle. Kat­riina tar­vit­see työs­sään vah­voja ongel­man­rat­kai­su­tai­toja. Eri­tyistä iloa tuot­ta­vat ne het­ket, jol­loin jokin haaste rat­keaa teh­dyn taus­ta­tut­ki­muk­sen myötä tai asiak­kaalle saa­daan käyt­töön toi­vei­den mukai­nen omi­nai­suus:

-Vas­taamme tii­mini kanssa siitä, että tuot­ta­mamme pal­velu toi­mii ja sovi­tut käyt­töö­no­tot suju­vat suun­ni­tel­lusti. Oma teh­tä­väni on esi­mer­kiksi uusia toi­mi­nal­li­suuk­sia käyt­töö­no­tet­taessa hel­pot­taa asiak­kaan arkea: huo­leh­din, että kou­lu­tuk­set ja ohjeet ovat ajan tasalla. Jos asiak­kaille tulee ongel­mia esi­mer­kiksi jär­jes­tel­män käy­tet­tä­vyy­dessä, olen hei­dän tuke­naan, Kat­riina toteaa.

Kat­rii­nan mukaan muu­tok­sien onnis­tu­neessa läpi­vien­nissä tar­vi­taan vah­vaa yhteis­työtä niin asia­kas­ra­ja­pin­nassa ja jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jien kanssa kuin Mei­tan sisällä. Esi­mer­kiksi monien Kanta-omi­nai­suuk­sien osalta täy­tyy jär­jes­tel­mässä mennä ”pel­lin alle”, jol­loin edel­ly­te­tään jo astetta tek­ni­sem­pää asian­tun­ti­juutta. Tähän Kat­riina saa tukea muilta mei­ta­lai­silta.

Hyvä työ­vire pysyy yllä monesta syystä

Kat­riina kehit­tää jat­ku­vasti osaa­mis­taan muun muassa Kelan ja THL:n jär­jes­tä­missä Kanta-kou­lu­tuk­sissa sekä ‑infoissa. Hän pitää Mei­taa hyvänä työ­nan­ta­jana, joka ajat­te­lee työn­te­ki­jöi­densä hyvin­voin­tia sekä jär­jes­tää yhtei­siä hen­ki­lös­tö­ta­pah­tu­mia. Yhtiö tar­joaa myös toi­mi­vat työ­vä­li­neet sekä mah­dol­lis­taa oman työn suun­nit­te­lun ja etä­työn teke­mi­sen:

-Meita toi­mii useam­man maa­kun­nan alu­eella ja teemme pal­jon myös etä­työtä, joka haas­taa työ­ka­ve­rei­den tun­te­mista. Onneksi meille jär­jes­te­tään kui­ten­kin yhtei­siä tapah­tu­mia, joissa näkee kol­le­goita myös kau­em­paa, Kat­riina poh­tii.

Kat­riina ren­tou­tuu vapaa-ajalla eri­lais­ten har­ras­tus­ten parissa. Hän käy ker­ran vii­kossa teke­mässä kera­miik­ka­töitä. Hyvää vas­ta­pai­noa tie­to­työlle on myös monen­lai­nen lii­kunta, kuten koi­ran kanssa lenk­keily, las­ket­telu, avan­to­uinti sekä ret­ki­luis­telu.

Suo­sit­te­len Mei­taa työ­nan­ta­jana! Minulla on todella muka­vat työ­ka­ve­rit ja tii­mimme on avoin sekä itseoh­jau­tuva. Teemme työtä tun­nol­li­sesti ja meillä on hyvä esi­hen­kilö. Voin läm­pi­mästi suo­si­tella meillä työs­ken­te­lyä uusille mei­ta­lai­sille sekä kesä­työn­te­ki­jöille. Siksi NPS-arvo­sa­nani on täysi 10!

Kat­riina Här­kö­nen

Minä olen Työ­päi­väsi taus­ta­voima

ja autan sinua mie­lel­läni teh­tä­vä­kent­tääni liit­ty­vissä kysy­myk­sissä!

“Teen yhteis­työtä niin Mei­tan asia­kas­or­ga­ni­saa­tioi­den yhteys­hen­ki­löi­den kuin hei­dän työn­te­ki­jöi­densä kanssa.”