Marko on näh­nyt eri­lais­ten tii­mien työtä

ICT-suun­nit­te­lija Marko Karp­pa­sen matka mei­ta­lai­sena käyn­nis­tyi alku­vuo­desta 2010 jo Mei­taa edel­tä­neellä PTTK:lla eli Poh­jois-Kar­ja­lan tie­to­tek­niik­ka­kes­kuk­sella. Marko työs­ken­teli useita vuo­sia mik­ro­tu­ki­hen­ki­lönä eri­lai­sissa etä- ja lähi­tuen teh­tä­vissä, kuten lai­tea­sen­nus­ten ja IT-ongel­mien rat­kai­se­mi­sen parissa.

Kuun­tele videolta, mitä muita vai­heita Mar­kon uralle on sisäl­ty­nyt. Entä mikä hänen mie­les­tään on Mei­talla parasta?