Itsensä kehit­tä­mi­nen on tär­keä osa työtä

Tässä kuvassa yksi meitalainen seisoo ja tekee käsillään sydämen sekä kaksi muuta sohvalla istuvaa meitalaista katsoo häntä

Titta Saksa käsit­teli Mei­tan edel­li­sessä blo­gi­teks­tissä Mei­tan arvoa ”Ilolla yhdessä”. Tämä onkin tär­keä osa myös omaa päi­vit­täistä työ­täni, sillä olen pal­jon teke­mi­sissä mui­den tii­mien kanssa esi­mer­kiksi tuki­pyyn­tö­jen ohjauk­sista. Haluai­sin itse nos­taa blo­gi­teks­tis­säni esiin arvon, jolla on myös tär­keä osa Mei­tan työyh­tei­sössä. Tämä arvo on ”Oival­tava osaaja”.

IT-maa­il­massa kehit­ty­mi­nen isossa osassa

Oival­ta­van osaa­jan piir­tei­siin kuu­luu itsensä kehit­tä­mi­nen ja tie­to­tek­nii­kan kanssa työs­ken­nel­lessä itsensä kehit­tä­mi­nen on isossa osassa. Tek­niikka kehit­tyy hur­jaa vauh­tia ja on tär­keää pysyä kehi­tyk­sessä mukana mones­ta­kin syystä. Omassa työs­säni näitä syitä ovat esi­mer­kiksi asiak­kai­den opas­tus ja tie­to­tur­val­li­suus. Käy­tän­nöt ja suo­si­tuk­set saat­ta­vat muut­tua ja ne asiat mitkä ennen oli­vat riit­tä­viä, eivät pakosti enää tänä päi­vänä riitä. Hyvä esi­merkki tästä on, että sala­sa­no­jen lisäksi on otettu käyt­töön vah­vaa tun­nis­tau­tu­mista (MFA) kas­va­vissa mää­rin esi­mer­kiksi Mic­ro­sof­tin pal­ve­lui­hin. Jos MFA ei ole tuttu, voit käydä luke­massa aiheesta lisää Mei­tan Asia­kas­pis­teellä.

Mei­talla kehit­ty­mistä tukee ulko­puo­li­set ja sisäi­set kou­lu­tuk­set. IT-puo­lella nämä voi­vat olla esi­mer­kiksi uusiin käyt­tö­jär­jes­tel­miin tai ser­ti­fi­kaat­tei­hin liit­ty­viä kou­lu­tus­päi­viä. Omalla koh­dal­lani myös iso osa tie­tä­myk­sestä on omien kol­le­go­jen ansiota ja tästä olen­kin erit­täin kii­tol­li­nen. Meillä on talon sisällä tie­tä­mystä monesta eri osa-alu­eesta ja tie­don jaka­mi­seen tii­mien välillä kan­nus­te­taan tuki­pyyn­tö­jen sel­vit­tä­mi­sen suju­voit­ta­mi­seksi.

“Jos jokin mie­ti­tyt­tää — kysy”

Tämän teks­tin aihetta poh­ties­sani mie­tin kaik­kea mitä olen oman urani aikana oppi­nut Mei­talla olles­sani ja monen monta asiaa tuli mie­leen. Olen useasti oppi­nut uutta asiak­kai­den pal­ve­lu­pyyn­töi­hin rat­kai­se­mi­seen liit­tyen: jokin asia ei ole tuttu ja en löydä asiasta tie­toa, kysyn kol­le­goilta ja he opas­ta­vat oike­aan suun­taan. Oival­ta­jan osaa­jan arvon yksi piirre onkin se, että uskal­taa roh­keasti kysyä ja kysee­na­lais­taa. IT-maa­ilma kehit­tyy ja sii­hen liit­tyvä tieto van­he­nee, tästä syystä itsensä kehit­tä­mi­nen ja opi­tun kysee­na­lais­ta­mi­nen on isossa osassa hen­ki­lö­koh­taista kehi­tystä.

Oival­ta­van osaa­jan piir­tei­siin kuu­luu myös haas­tei­den koh­taa­mi­nen ja voit­ta­mi­nen yhdessä. Yhteis­työ näkyy meillä Mei­talla päi­vit­täin toi­min­nassa, esi­mer­kiksi häi­riö­ti­lan­teissa sel­vi­tys­työssä voi olla usean eri pal­ve­lua­lu­een hen­ki­löitä ja ongel­mat rat­ko­taan yhteis­työssä.

Titta mai­nitsi omassa blo­gi­teks­tis­sään, että arvot ovat yri­tyk­sen perusta, jonka päälle raken­tuu koko yri­tys­kult­tuuri. Mie­les­täni Mei­tan arvoissa Oival­tava osaaja on tär­keä osa tätä perus­taa.

Joni Laakso
Pal­ve­lu­koor­di­naat­tori, Mei­tan Ser­vice­Desk