Mei­talla työs­ken­nel­lään ilolla yhdessä

Tässä on kuva käsistä, jotka pitelevät puhelinta ja taustalla näkyy Meitan logoseinä

Yri­tyk­sen arvot ovat peri­aat­teita ja vakau­muk­sia, jotka ohjaa­vat yri­tyk­sen toi­min­taa ja pää­tök­sen­te­koa. Arvot vies­ti­vät siitä, mitä asioita yri­tys vaa­lii ja pitää mer­ki­tyk­sel­li­sinä. Mei­tan arvot on kitey­tetty hen­ki­lös­tön arvo­työ­pa­joissa, joissa poh­dimme yhdessä, mil­lai­selle arvo­poh­jalle haluamme raken­taa tule­vai­suu­temme. Käy­dyissä kes­kus­te­luissa pai­not­tui useassa koh­taa yhdessä teke­mi­sen mer­ki­tys ja siten aikaan­saa­dut tulok­set. Arvo­kes­kus­te­lu­jen viesti yhteis­työn voi­masta oli niin vahva, että ”Ilolla yhdessä” nousi yhdeksi arvois­tamme.

Jokai­nen tar­vit­see onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia

 ”Ilolla yhdessä” sana­pa­rissa yhdis­tyy kaksi yri­tyk­sen menes­ty­mi­sen kan­nalta kes­keistä asiaa: ilo ja yhdessä teke­mi­nen. Ilo on tunne, joka aut­taa meitä teke­mään par­haamme ja naut­ti­maan työstä. Se kum­puaa onnis­tu­mi­sista, saa­dusta palaut­teesta ja koke­muk­sesta siitä, että on arvo­kas työyh­tei­sön jäsen. Mei­tassa vaa­limme ilon syn­ty­mistä monel­la­kin tapaa. Tär­keä perusta jokai­sen onnis­tu­mi­selle työs­sään on se, että tie­tää, mitä odo­te­taan ja saa palau­tetta työs­tään. Oman esi­hen­ki­lön kanssa käy­tä­villä sään­nöl­li­sillä val­men­nus­kes­kus­te­luilla var­mis­tamme, että jokai­sella on edel­ly­tyk­set onnis­tua teh­tä­väs­sään. Kan­nus­tamme ja roh­kai­semme myös palaut­teen anta­mi­seen. Jotta hyvä läh­tisi kier­tä­mään, jaamme onnis­tu­mi­sia talon sisäi­sellä vies­tin­tä­ka­na­val­lamme.

Kuun­telu ja osal­lis­ta­mi­nen ovat avai­mia yhteis­työlle

Yri­tyk­sen tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen vaa­tii jotain suu­rem­paa kuin mihin yksit­täi­nen työn­te­kijä yksin pys­tyy. Se edel­lyt­tää yhdessä teke­mistä ja yhteis­työn voi­maa, kuten arvomme ”Ilolla yhdessä” vies­tii. Avoin ja toista arvos­tava kes­kus­te­luil­ma­piiri luo yhteis­työn perus­taa. Omat, eriä­vät­kin mie­li­pi­teet pitää voida tuoda tur­val­li­sesti esiin. Mei­tassa edis­tämme avoi­muutta ensin­nä­kin otta­malla hen­ki­lös­töä mukaan var­hai­sessa vai­heessa toi­min­nan suun­nit­te­luun ja kehit­tä­mi­seen. Olemme yhdessä poh­ti­neet ja jalos­ta­neet muun muassa osaa­mis­ten tee­moja ja stra­te­gian toi­meen­pa­noa. Pala­ve­rit pyrimme raken­ta­maan vuo­ro­vai­kut­tei­sesti ja varaa­maan tilaa kes­kus­te­luille ja kysy­myk­sille.  Teho­kas yhteis­työ vaa­tii poh­jaksi myös sel­keitä tavoit­teita ja roo­leja. Mei­tassa panos­tam­me­kin parasta aikaa sii­hen, että tii­mi­ta­voit­teet ohjaa­vat teke­mistä ja roo­li­tuk­set ovat sel­keät.

Yri­tyk­sen arvot ovat kuin kom­passi, joka ker­too tavoi­tel­lun suun­nan. Arvo­jen ole­mas­saolo ei yksin riitä. Arvot ovat oikeasti aidot sil­loin, kun työyh­tei­sön jäse­net, asiak­kaat ja sidos­ryh­mät tun­nis­ta­vat arvot yri­tyk­sen arki­päi­vässä ja arvot ohjaa­vat valin­toja. Arvot raken­ta­vat myös yri­tys­ku­vaa ja teke­vät par­haim­mil­laan yri­tyk­sestä oma­lei­mai­sen. Niitä voisi sanoa erään­lai­seksi perus­taksi, jonka päälle raken­tuu koko yri­tys­kult­tuuri.

Titta Saksa
Hen­ki­lös­tö­joh­taja