Jommi pitää huolta ver­koista

Asia­kas­ko­ke­mus näkyy työs­säni sau­mat­to­mana yhteis­työnä. Työs­ken­te­len enim­mäk­seen samo­jen ihmis­ten kanssa, teh­den saman­tyyp­pi­siä asioita. Tulen täl­löin nopeasti tutuksi asiak­kai­den kanssa. He teke­vät haas­ta­via teh­tä­viä, jota haluan omalla taus­ta­voi­mal­lani tukea.

Jorma Miet­ti­nen

ICT-asian­tun­tija Jorma ”Jommi” Miet­ti­sen työ­päi­vät raken­tu­vat vah­vasti asia­kas­verk­ko­jen ympä­rille. Hän työs­ken­te­lee osana IT-pal­ve­lu­jen Tie­to­lii­ken­ne­tii­miä ja var­mis­taa verk­ko­jen toi­mi­vuu­den eli sen, että lähe­tetty data siir­tyy kana­via pit­kin pai­kasta toi­seen:

-Olen vähän sem­moi­nen joka­pai­kan­höylä, teen kaik­kea verk­koi­hin liit­ty­vää: tie­to­lii­ken­nettä, palo­muu­ria ja rei­ti­tystä. Tii­mimme hoi­taa asia­kas­verk­ko­jen ohella pal­ve­lu­verk­ko­jen toi­mi­vuutta. Teemme kes­ke­nämme pal­jon yhteis­työtä, mutta emme samoja teh­tä­viä. Osa meistä on eri­kois­tu­nut esi­mer­kiksi verk­ko­jen koko­nais­suun­nit­te­luun ja tuo­te­ke­hi­tyk­seen, kun taas osa kes­kit­tyy asia­kas­verk­ko­jen toi­min­taan ja niissä ilme­ne­viin haas­tei­siin, Jommi ker­too.

Tässä on kuva Jormasta, joka seisoo polkupyörän kanssa ja katsoo hymyillen kameraan

Verk­ko­jen toi­mi­vuus on eli­nehto meitä ympä­röi­vän tie­to­yh­teis­kun­nan toi­min­nalle. Siksi val­taosa Jom­min työ­ajasta menee nii­den seu­raa­mi­seen. Apua tähän tuo kol­le­go­jen kanssa raken­nettu oma val­vomo:

-Jos ruu­dut hyp­päi­si­vät punai­selle, tulisi kiire: vika­ti­lanne täy­tyisi löy­tää ja hoi­taa todella nopeasti, sillä siitä kär­si­si­vät tuhan­net ihmi­set. Jos emme osaisi hom­miamme tai tekisi työ­tämme siten, miten sen nyt teemme – ei täällä tai muu­alla kukaan tekisi mitään. Siksi on tär­keää saada ne ”peli­kaa­nit pois tur­bii­nista” eli kor­jata mah­dol­li­set ongel­mat ennen kuin ne ehti­vät edes näkyä asiak­kail­lemme. Jos on hil­jaista, se on merkki siitä, että olemme teh­neet työmme hyvin, hän toteaa.

Tie­to­lii­ken­ne­tii­missä teh­tä­vän työn vai­ku­tuk­set ovat eit­tä­mättä laa­jat, mikä lisää työs­ken­te­lyn vas­tuul­li­suutta. Päi­vit­täi­nen työ­arki edel­lyt­tää­kin teki­jöil­tään muun muassa tark­kuutta, kykyä kat­soa koko­nai­suuk­sia sekä tai­toa prio­ri­soida asioita. Toi­saalta Jommi näkee iso­jen asioi­den parissa liik­ku­mi­sen posi­tii­vi­sena jut­tuna: se lisää hänen koke­mus­taan teh­tä­viensä mer­ki­tyk­sel­li­syy­destä.    

IT-alan yrit­tä­jä­kon­ka­rista mei­ta­lai­seksi

Jommi on työs­ken­nel­lyt Mei­talla vajaat neljä vuotta. Tätä ennen hän on ehti­nyt toi­mia eri­lai­sissa IT-alan teh­tä­vissä jo parin­kym­me­nen vuo­den ajan. Hän oli lopet­ta­nut jo paria vuotta aiem­min omien tie­to­ko­ne­liik­kei­densä pyö­rit­tä­mi­sen Lap­peen­ran­nassa ja Imat­ralla ennen kuin tapasi sat­tu­malta Mei­talla työs­ken­nel­leen Mar­kus Iko­sen. Jommi kyseli tältä spon­taa­nisti, tar­vit­tai­siinko yhti­öön uusia teki­jöitä. Hän oli alun perin suun­nit­te­lut oman yrit­tä­jyys­pol­kunsa jat­keeksi har­ras­tus­toi­min­taan kes­kit­ty­mistä, mut­tei työ­te­li­äänä mie­henä malt­ta­nut kiel­täy­tyä Mei­talta tar­jo­tusta roo­lista. Hyppy asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin ei ole vuo­sien aikana kadut­ta­nut:

-Meita pitää meistä hiton hyvää huolta. Täällä työs­ken­nel­les­säni minun ei ole tar­vin­nut aja­tella mitään sel­laista, mitä yrit­tä­jänä piti jat­ku­vasti miet­tiä. Rutii­nien pyö­rit­tä­mi­sen ja raha-asioi­den päh­käi­le­mi­sen sijaan voin kes­kit­tyä teke­mään oman työni mah­dol­li­sim­man hyvin. Toki itsel­leni on ollut kas­vat­ta­vaa ja opet­ta­vaista ymmär­tää se, ettei omia lon­ke­roi­taan tar­vitse ujut­taa kaik­kialle. Minun ei tar­vitse myös­kään enää joh­taa saati tehdä kaik­kea itse, Jommi sum­maa työnsä hyviä puo­lia.

Yhtiössä aloit­ta­mi­nen oli Jom­mille iso asia, vaikka työ­uraa oli takana jo useita vuo­sia. Kes­kus­te­lut vai­mon kanssa sivusi­vat esi­mer­kiksi sitä, miten pal­kan­saa­jan rooli toi­sen lei­vissä istuisi hänen yrit­tä­jäi­den­ti­teet­tiinsä. Entä sai­siko hän tehdä enää lain­kaan työ­hönsä liit­ty­viä pää­tök­siä vai pitäi­sikö kaikki hyväk­syt­tää pai­kan pomoilla? Ennak­ko­poh­din­taa aiheutti myös se, muut­tui­siko hän tyl­säksi vir­ka­mie­heksi, joka pää­see teke­mään vain ennalta ja tiu­kasti mää­rät­tyjä asioita?

Arki koos­tuu vaih­te­le­vista työ­päi­vistä

Jommi huo­masi nopeasti Mei­talla aloi­tet­tu­aan, että hänellä on vapaus tehdä työ­tään par­haaksi kat­so­mal­laan tavalla. ICT-asian­tun­ti­jan arki on Tie­to­lii­ken­ne­tii­missä pit­kälti ongel­man­rat­kai­sua. Perus­työ on käy­tän­nössä vuo­desta toi­seen samaa, mutta esille tule­vien ongel­ma­ti­lan­tei­den kirjo tuo työ­hön vaih­te­le­vuutta. Työ­päi­vät täyt­ty­vät verk­ko­jen seu­ran­nan lisäksi asiak­kailta tule­vien pal­ve­lu­pyyn­tö­jen eli tiket­tien rat­kai­se­mi­sesta:

-Asia­kas — kuten EKHVA – voi tilata vaik­kapa uuden kyt­ki­men hoi­ta­ja­kut­suja var­ten. Poi­min tike­tin jonosta ja otan yhteyttä ura­koit­si­jaan sopiak­seni tar­kem­mista aika­tau­luista eli siitä, mil­loin kyt­ki­men pitäisi olla pai­kal­laan. Annan ura­koit­si­jalle ver­kon eli vir­tu­aa­li­sen LAN-yhtey­den (VLAN) sekä kon­fi­gu­roin eli asen­nan kyt­ki­met, jotta ne toi­mi­vat oikeassa ver­kossa. Tämän jäl­keen kai­van jär­jes­tel­mäs­tämme pää­te­lait­teille oikeat IP-osoit­teet, jotta kyt­kin läh­tee toi­mi­maan. Lopuksi doku­men­toin tämän kai­ken mei­dän jär­jes­tel­miimme, jotta tieto teh­dystä työstä säi­lyy tal­lessa, Jommi havain­nol­lis­taa.

Toi­si­naan tiket­tien hoi­ta­mi­seen tar­vi­taan tar­kem­pien taus­ta­tie­to­jen sel­vit­tä­mistä asiak­kaalta. Pal­ve­lu­pyyn­nöt voi­vat olla myös sisäl­löl­li­sesti vaih­te­le­via, jol­loin nii­den rat­kai­se­mi­seen­kin käy­tetty aika vaih­te­lee. Jos asia­kas esi­mer­kiksi vaih­taa tie­to­ko­neen rasiasta toi­seen, tar­vi­taan Mei­talta kyt­ki­men uudel­leen kon­fi­gu­roin­tia. Tämä voi­daan tehdä suh­teel­li­sen nopeasti, kun taas pyyntö uuden ver­kon raken­ta­mi­sesta voi viedä puo­li­kin vuotta. Väriä työ­ar­keen tulee asia­kas­koh­taa­mis­ten lisäksi yhteis­työstä niin yhtiön sisällä kuin sen ulko­puo­lella. Jommi tukee päi­vit­täin asia­kas­koh­teissa liik­ku­via kol­le­go­jaan, joilla voi ilmetä haas­teita esi­mer­kiksi konei­den saa­mi­sessa verk­koon. Myös käy­tössä oleva kump­pa­ni­ver­kosto on laaja:

-Meita ei rakenna verk­koja eikä omista niitä. Kun syn­tyy tarve saada bitti kul­ke­maan pis­teestä a pis­tee­seen b, mie­timme ensin, mistä se läh­tisi. Kon­tak­toimme tämän jäl­keen teleo­pe­raat­to­rin eli yri­tyk­sen, joka hoi­taa tie­to­lii­ken­teen väli­tystä. Se taas ottaa yhteyttä oman kump­pa­niinsa, joka hoi­taa yhtey­den kun­toon esi­mer­kiksi raken­ta­malla uutta kui­tua, Jommi kon­kre­ti­soi.

Yhteis­työ­pa­la­ve­rien lisäksi Jom­mia työl­lis­tä­vät vaih­tu­vat pro­jek­tit. Tällä het­kellä työn alla on ver­kon uudis­ta­mi­nen, jossa vaih­de­taan lait­teita ja val­vo­taan nii­den toi­min­taa.

Har­ras­tuk­set tuo­vat muka­vaa vas­ta­pai­noa työlle

Jommi pitää Mei­tan tar­joa­mia työ­vä­li­neitä mai­nioina. Yrit­tä­jänä hänen oli aina mie­tit­tävä, toi­mi­vatko lait­teet ja jos eivät, miten ne kor­ja­taan? Tästä hänen ei tar­vitse kan­taa huolta Mei­talla: jos omien tai asiak­kaille toi­mi­tet­tu­jen lait­tei­den kanssa ilme­nee haas­teita, on yhtiössä aina joku, keneltä kysyä tukea. Työssä tar­vi­taan muu­toin­kin erit­täin vah­vaa ja tii­mi­ra­jat ylit­tä­vää yhteis­työtä. Arki rok­kaa eteen­päin esi­mer­kiksi ken­tällä liik­ku­van lähi­tuen, kone­sa­li­pal­ve­lu­jen parissa työs­ken­te­le­vien tai lait­tei­den han­kin­taa ja elin­kaarta hoi­ta­vien tii­mien kanssa:

-Jokai­sen asian­tun­ti­jan tulee tun­tea oma vas­tuunsa ja tie­tää, mitä osaa ja mitä ei. Omat vah­vuu­teni eivät riitä kaik­keen, joten jou­dun väis­tä­mättä dele­goi­maan tiket­tejä kol­le­goil­leni. Pal­ve­lemme peri­aat­teessa kahta asia­kas­ryh­mää: monen­lai­sissa roo­leissa toi­mi­via työn­te­ki­jöitä sekä heitä, joilla on laa­jem­paa asian­tun­ti­ja­vas­tuuta oman orga­ni­saa­tionsa pal­ve­lun toi­mi­vuu­desta. Mei­dän tulee mei­ta­lai­sina olla hei­dän tuke­naan ja ymmär­tää hei­dän työnsä vaa­ti­vuus. Sil­loin asen­teena ei voi olla ”hällä väliä”, Jommi alle­vii­vaa.

Tasa­pai­noa vauh­dik­kaalle työ­ar­jelle tuo vapaa-aika, joka tar­koit­taa Jom­mille monessa mukana ole­mista. Hän asuu per­hei­neen maa­seu­dulla, jol­loin aika kuluu muka­vasti trak­to­rin kim­pussa puu­has­tel­len ja omaa kana­laa hoi­del­len. Lisäksi Jommi ehtii met­säs­tää ja kalas­taa, liik­ku­mi­sesta puhu­mat­ta­kaan:

-Saan lii­kun­nasta val­ta­vasti vir­taa kaik­keen. Olen triath­lo­nisti ja hyö­dyn­nän osan tree­neis­täni työ­mat­ka­pyö­räi­le­mällä toi­mis­tolle. Hyp­pään pyö­rän sel­kään koti­pi­halla aamu­kuu­delta ja aloi­tan työt toi­mis­tolla seit­se­mältä. Fil­lari jää kotiin ainoas­taan kai­kista lumi­sim­pina tal­vi­aa­muina, jol­loin anon vai­molta auto­kyy­din töi­hin, Jommi veis­te­lee.

Suo­sit­te­len tällä koke­muk­sella ja edel­li­seen työ­his­to­ri­aan suh­teu­tet­tuna Mei­taa työ­nan­ta­jana NPS-arvo­sa­nalla yhdek­sän. Täällä on kivat työ­ka­ve­rit sekä työ­vä­li­neet ovat kun­nossa, työ­nan­taja pitää huolta. 

Jorma Miet­ti­nen

Minä olen Työ­päi­väsi taus­ta­voima

ja toi­von, että sinus­ta­kin tun­tuu siltä!