Juuso huo­leh­tii asiak­kuuk­sien hyvin­voin­nista

Palaut­teen — niin posi­tii­vi­sen kuin kehit­tä­vän — saa­mi­nen on tässä työssä erit­täin mer­ki­tyk­sel­listä!

Juuso Oja­salo

Juuso Oja­salo on ehti­nyt työs­ken­nellä Mei­talla jo useam­man vuo­den. Hän aloitti vuonna 2019 Mei­tan Kehi­ty­syk­si­kössä pro­jek­ti­asian­tun­ti­jana säh­köi­sen asioin­nin parissa, kun­nes siir­tyi asiak­kuus­vas­taa­van teh­tä­viin vuonna 2020:

-Aloi­tin asiak­kuus­vas­taa­vana sil­loin maa­lis­kuussa, kun korona tuli. Työni alkoi hie­man epä­ta­val­li­sissa tun­nel­missa: olin asia­kas­vas­taa­vana, mut­ten pääs­syt näke­mään asiak­kaita puo­leen­toista vuo­teen livenä. Hoi­din asiak­kuus­töitä käy­tän­nössä täy­sin etänä Team­sin, säh­kö­pos­tin ja puhe­li­men väli­tyk­sellä. Meni aika pitkä tovi, ennen kuin näin yhteys­hen­ki­löi­täni kas­vo­tus­ten, Juuso muis­te­lee.

Tässä on kuva Juusosta, joka istuu tuolilla ja katsoo kohti kameraa

Juuson asiak­kuus­tontti koos­tui aluksi Poh­jois-Kar­ja­lan kun­nista. Keväästä 2022 läh­tien hän on toi­mi­nut myös Etelä-Savon asiak­kuuk­sien, kuten Mik­ke­lin kau­pun­gin parissa. Näi­den lisäksi Juuson moni­puo­li­seen asiak­kuus­jouk­koon lukeu­tuu kun­tien alla toi­mi­via yhtiöitä. Muista Mei­tan asiak­kuuk­sista huo­leh­tii Asiak­kuus­tiimi, joka koos­tuu Juuson lisäksi vii­destä asiak­kuus­vas­taa­vasta, pal­ve­lu­pääl­li­köstä sekä vies­tin­tä­asian­tun­ti­jasta:

-Meillä on erit­täin hyvä tiimi: sekä nuo­ria tyyp­pejä että pit­kään työs­ken­nel­leitä kon­ka­reita. Koen, että olemme tii­vis ja todella avoin porukka. Jos jol­la­kulla on esi­mer­kiksi huono päivä, sen voi näyt­tää tii­mi­pa­la­ve­rissa avoi­mesti ja luot­ta­muk­sel­li­sesti muille. Olemme myös per­soo­nil­tamme eri­lai­sia – int­ro­vert­tejä ja ekstro­vert­tejä – mikä rikas­tut­taa meitä enti­ses­tään. Kai­killa on suu­rin piir­tein saman­lai­nen teh­tä­vä­kuva, vaikka toki asiak­kuu­det ja ympä­ris­töt ovat eri­lai­sia. Tii­mi­läi­seni ovat myös humo­ris­ti­sia, hel­posti lähes­tyt­tä­viä sekä heitä voi tar­peen mukaan kon­sul­toida. Tässä työssä on nimit­täin tär­keää, että voi kysyä kol­le­goil­taan apua, Juuso toteaa.

Uusi työ ennes­tään tutulla Mei­talla

Juuso työs­ken­teli ennen Mei­taa ICT-asian­tun­ti­jana Maa­kun­ta­lii­tolla. Työn­ku­vaan kuu­lui tuol­loin sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen ICT-val­mis­te­lu­teh­tä­viä. Hal­li­tus­ten vaih­dut­tua Juuson mää­rä­ai­kai­nen työ­suhde päät­tyi ja hän haki uutta työtä Mei­talta, sillä yhtiö ihmi­si­neen oli tul­lut tutuksi Maa­kun­ta­lii­ton aikana:

-Sain Mei­talla puo­len vuo­den työs­ken­te­lyn jäl­keen kaksi tar­jousta yhtiössä avoinna olleista roo­leista. Valit­sin näistä nykyi­sen asiak­kuus­vas­taa­van teh­tä­vän, koska koin oman ammat­ti­tai­toni pää­se­vän siinä par­hai­ten esille, Juuso sum­maa.

Juuso näkee, että aiem­masta työ­urasta on ollut ehdo­tonta hyö­tyä asiak­kuus­vas­taa­van roo­lissa. Hän loi Maa­kun­ta­lii­ton aikana Poh­jois-Kar­ja­laan esi­mer­kiksi hyviä yhteis­työ­ver­kos­toja sekä oppi tun­te­maan Mei­tan toi­min­ta­lo­giik­kaa.  

Asiak­kuus­vas­taa­van työssä ollaan asia­kas­or­ga­ni­saa­tioi­den asialla

Juuson mukaan asiak­kuus­vas­taa­van työn luon­netta voisi luon­neh­tia kausit­tai­seksi: välillä työ on kii­reistä ja hek­tistä, jol­loin on mah­do­tonta saada omaa työ­pöy­tää puh­taaksi räs­ti­töistä. Toi­si­naan työ­päi­vät täyt­ty­vät useista eri kokouk­sista, jotka vaa­ti­vat asiak­kuus­vas­taa­valta val­mis­te­lu­työtä:

-Eten­kin vuo­den­vaih­teet, aika ennen kesä­lo­mia sekä syk­syn syys-mar­ras­kuu ovat ajal­li­sesti vauh­dik­kaita. Pie­niä teh­tä­viä
- kuten eri­lais­ten asioi­den sel­vit­te­lyä — on vireillä tasai­sesti ympäri vuo­den, Juuso kuvaa.

Työn­kuva on var­sin dynaa­mi­nen: sii­hen voi sisäl­tyä esi­mer­kiksi tie­dot­ta­mista, toi­mek­sian­to­jen koor­di­noi­mista, bud­jet­tien esit­te­lyä ja jopa yksit­täi­sen las­kun sel­vit­te­lyä. Tar­kem­mat työ­teh­tä­vät mää­rit­ty­vät pit­kälti hänen asiak­kai­densa tar­pei­den poh­jalta, joten työstä on mah­do­tonta antaa tyh­jen­tä­vää yleis­ku­vausta. Osa asiak­kai­den yhtey­de­no­toista rat­keaa nopeasti säh­kö­pos­ti­vies­tillä, kun taas osa vaa­tii useam­pien tun­tien, jopa työ­päi­vien sel­vit­te­lyä laa­jem­man asian­tun­ti­ja­ver­kos­ton voi­min:

-Saa­tan kysyä yksit­täi­seen asi­aan apua esi­mer­kiksi Mei­tan asian­tun­tija a:lta ja b:ltä. Välissä asia elää ja saa­tan sel­vit­tää sitä vielä asian­tun­tija c:ltä. Minun täy­tyy toki pys­tyä prio­ri­soi­maan teke­mi­siäni esi­mer­kiksi sel­vi­tet­tä­vien asioi­den vai­ku­tus­nä­kö­kul­masta. Lisäksi olen tie­tyllä tavalla riip­pu­vai­nen kol­le­goi­den aika­tau­luista, koska asiat ovat yhtei­siä eikä niitä pysty yksin kukaan hoi­ta­maan. En voi siis suun­ni­tella omaa työ­täni lii­aksi enna­kolta vaan aina voi tulla jotain, mikä muut­taa aika­tau­lu­tusta, Juuso mai­nit­see.

Mei­tan asia­kas­or­ga­ni­saa­tiot ovat eri­lai­sia niin kool­taan kuin tyy­lil­tään. Eroa löy­tyy myös siitä, mil­lai­sia pal­ve­luita asiak­kaat tilaa­vat Mei­talta. Juuson aikana moni asiak­kuuk­sista on laa­jen­ta­nut tilaa­maansa pal­ve­lu­va­li­koi­maa esi­mer­kiksi lisä­pal­ve­luin. Hänen mukaansa isom­milla asia­kas­or­ga­ni­saa­tioilla on suu­rem­mat volyy­mit suh­teessa pie­nem­piin toi­mi­joi­hin, jol­loin asioita ja tar­peita on luon­nol­li­sesti enem­män. Asiak­kuus­vas­taa­van ajan­käyt­töön se ei ole vai­kut­ta­nut, sillä hän pyr­kii hoi­ta­maan kai­ken sen, minkä suin­kin pys­tyy. Juuso miel­tää­kin itsensä omien asia­kas­or­ga­ni­saa­tioi­densa ”edun­val­vo­jaksi”. Hän pitää asioissa asiak­kaan puo­lia eikä lähde esi­mer­kiksi kil­pi­puo­lus­tuk­seen, jos Meita mokaa:

-Koen, että saan paran­net­tua asia­kas­ko­ke­musta ole­malla rehel­li­nen: jos olemme yhtiönä epä­on­nis­tu­neet jos­sa­kin asiak­kaan asiassa, myön­nän sen ääneen. Mie­les­täni on tär­keää, että voimme oppia vir­heistä ja sitä kautta kehit­tää toi­min­taamme. Selit­tely ja tois­ten syyt­tely on tur­haa, Juuso muo­toi­lee.

Inhi­mil­li­siä unoh­duk­sia ja hapa­roin­teja sat­tuu aina, kun hoi­det­ta­vien asioi­den joukko on laaja. Juuson koke­muk­sen mukaan toi­mi­viin pal­ve­lui­hin ei niin­kään kiin­ni­tetä huo­miota ja niitä pide­tään jos­kus jopa itses­tään­sel­vyyk­sinä. Epä­on­nis­tu­mi­set sen sijaan nos­ta­vat nopeasti pää­tään. Vaikka hän näkee Mei­tan kehit­ty­neen vuo­sien var­rella asia­kas­ko­ke­muk­sen saralla, riit­tää teke­mistä edel­leen. Siksi Juusosta on tär­keää, että Mei­tassa kes­kus­tel­laan aktii­vi­sesti asia­kas­ko­ko­ke­muk­sen rin­nalla myös hen­ki­lös­tö­ko­ke­muk­sesta: hyvin­voiva ja moti­voi­nut hen­ki­löstö on avai­na­se­massa asia­kas­ko­ke­muk­sen kehit­ty­mi­sessä.

Mei­tassa on koossa hyvä porukka

Juuso kokee vai­kut­ta­vansa työs­sään moneen asi­aan. Hän luo Mei­tasta kuvaa yhdessä mui­den asia­kas­työtä teke­vien kanssa sekä tuot­taa omien asia­kas­or­ga­ni­saa­tioi­densa yhteys­hen­ki­löille ymmär­rystä yhtiön toi­min­nasta sekä esi­mer­kiksi pal­ve­lu­jen sisäl­löistä. Asiak­kuus­vas­taa­van työn mer­ki­tyk­sel­li­syys syn­tyy hänen näkö­kul­mas­taan monista asioista: työn seson­ki­luon­tei­suu­desta sekä siitä, että työssä pää­see teke­mään moni­puo­li­sia asioita sekä tapaa­maan asiak­kaita kas­vo­tus­ten.

Mei­tassa on monia hyviä puo­lia, jotka yllä­pi­tä­vät Juuson viih­ty­mistä yhtiössä. Eten­kin työyh­teisö, oma tiimi sekä muut mei­ta­lai­set kol­le­gat saa­vat Juusolta kii­tosta:

-Meillä on tosi hyviä ja osaa­via työn­te­ki­jöitä, jotka teke­vät kaikki todella tär­keää työtä. Jou­dun omassa roo­lis­sani otta­maan hei­hin yhteyttä jat­ku­vasti ja olen aina saa­nut asial­li­sia sekä ystä­väl­li­siä vas­tauk­sia kii­reistä huo­li­matta. Arvos­tan myös Mei­talla teh­tä­vää esi­hen­ki­lö­työtä ja eri­tyi­sesti oma esi­hen­ki­löni Mar­jukka Erve­lius on huippu! Toki työn­te­ki­jän näkö­kul­masta tär­keitä ovat myös työ­ai­kaan liit­ty­vät jous­tot, joita Meita tar­joaa. Ne aut­ta­vat meitä per­heel­li­siä yksi­tyi­se­lä­män ja työn yhteen­so­vit­ta­mi­sessa. On ollut myös hie­noa huo­mata se, kuinka Meita on päi­vit­tä­nyt työs­ken­te­ly­ta­poja koro­nan jäl­keen: emme ole palan­neet perin­tei­sen toi­mis­to­työn pariin vaan työtä voi tehdä työ­teh­tä­vät huo­mioi­den joko hybri­disti tai jopa koko­naan etänä!

Suo­sit­te­len Mei­taa työ­nan­ta­jana NPS-arvo­sa­nalla ysi! Olen omaan työ­höni tyy­ty­väi­nen ja sil­loin­han ei voi kuin suo­si­tella!

Juuso Oja­salo

Minä olen Työ­päi­väsi taus­ta­voima

ja näkyvä kump­pani!

“Olen asiak­kuus­vas­taa­vana esillä asiak­kaalle toden­nä­köi­sesti eni­ten muista asia­kas­työtä teke­vistä mei­ta­lai­sista. Tapaan asiak­kuuk­sien yhteys­hen­ki­löitä eri­lais­ten vir­tu­aa­li­pa­la­ve­rien lisäksi myös ken­tällä, jol­loin annan osal­tani yhtiöl­lemme kon­kreet­ti­set kas­vot.”