Meita on inhouse-yhtiö — mitä se oikein tar­koit­taa?

Tässä on kuva kahdesta meitalaisesta, joista toinen katsoo suoraan kameraan hymyillen ja toinen katsoo poispäin kamerasta

Mei­taa ja myös muita kunta-alan yhtiöitä kuvail­laan usein inhouse ‑yhtiöiksi — mutta mitä tämä inhouse oikeasti tar­koit­taa?

Meita on yhtei­nen han­kin­tayk­sikkö ja omis­ta­jiinsa näh­den sido­syk­sikkö

Inhouse ‑yhtiöissä kes­keistä on, että yhtiön omis­ta­vat ne orga­ni­saa­tiot, jotka käyt­tä­vät yhtiön pal­ve­luita. Omis­ta­juus sekä muka­naolo yhtiötä kos­ke­vassa pää­tök­sen­teossa mah­dol­lis­ta­vat sen, että omis­ta­jilla on yhdessä vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia yhtiön toi­min­taan. Näin Mei­tasta muo­dos­tuu sido­syk­sikkö omis­ta­jiinsa näh­den ja omis­ta­jat voi­vat tehdä han­kin­toja Mei­talta ilman kil­pai­lu­tusta. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koita han­kin­ta­lain kier­tä­mistä, vaan sitä, että Meita on omis­ta­jiensa yhtei­nen han­kin­tayk­sikkö ja han­kin­tayk­sik­könä Mei­tan tulee nou­dat­taa han­kin­ta­la­kia eli kil­pai­lut­taa han­kin­nat laki­sää­tei­sen pro­ses­sin mukai­sesti. Yhtei­sen han­kin­tayk­si­kön kautta asiak­kaat eli omis­ta­jat saa­vat hyö­tyjä siitä, että kil­pai­lu­tuk­set hoi­de­taan kes­ki­te­tysti, Mei­talla on han­kit­ta­viin koh­tei­siin asian­tun­ti­juutta sekä yhteis­ten han­kin­to­jen kautta voi­daan hakea syner­giaa myös pal­ve­lu­tuo­tan­toon.

Mei­tan tulee ymmär­tää asiak­kai­den tar­peet ja tavoit­teet

“Inhouse” jo ter­minä viit­taa sii­hen että Mei­tassa ollaan vah­vasti asia­kas­or­ga­ni­saa­tion “sisällä”. Mei­tan tulee ymmär­tää asia­kas­or­ga­ni­saa­tioi­den tar­peet ja tavoit­teet sekä osata ehdot­taa asiak­kaalle sopi­via rat­kai­suja vah­van asian­tun­ti­juu­den ja pal­ve­lui­den kautta. Mei­ta­lais­ten päi­vit­täi­sessä työssä inhouse ‑toi­minta usein näkyy siten, että mei­ta­lai­set ovat mukana asia­kas­or­ga­ni­saa­tioi­den toi­min­nan suun­nit­te­lussa ja kehit­tä­mi­sessä — emme pel­käs­tään toteut­ta­massa lop­pu­tu­losta. Arvo­kasta on myös se, että pys­tymme tar­joa­maan eri­lai­sille toi­mi­joille bench­mark­kausta mui­den saman­tyyp­pis­ten asia­kas­ti­lan­tei­den kautta ja saat­ta­maan saman tar­peen äärellä ole­via asiak­kaita yhtei­seen suun­nit­te­luun. Kaikki Mei­tan pal­ve­lut syn­ty­vät ja kehit­ty­vät vah­vassa yhteis­työssä asiak­kai­den kanssa.

Inhouse-toi­min­nassa asiak­kaille kes­keistä on myös toi­min­nan jat­ku­vuus sekä varau­tu­mi­nen eri­lai­siin poik­keus­ti­lan­tei­siin. Mei­talla on kes­kei­nen rooli monessa yhteis­kun­nan toi­min­nan kan­nalta kriit­ti­sessä pal­ve­lussa, esi­mer­kiksi tie­to­lii­ken­ne­ver­koissa, potilas‑, vies­tintä- ja vesi­huol­lon jär­jes­tel­mien saa­ta­vuu­dessa, raha­lii­ken­teessä sekä pal­kan­mak­sussa. Yhtei­nen varau­tu­mi­sen suun­nit­telu sekä poik­keus­ti­lan­tei­den sään­nöl­li­nen har­joit­telu kuu­lu­vat olen­nai­sena osana inhouse ‑kump­pa­nuu­teen.

Meita tuot­taa kus­tan­nus­te­hok­kuutta ja laa­tua syne­ner­gian kautta

Mei­tan toteut­ta­mat yhtei­set han­kin­nat ja pal­ve­lut mah­dol­lis­ta­vat sen, että Meita voi tuot­taa ja kehit­tää pal­ve­luita asiak­kaille yhte­näi­sillä jär­jes­tel­millä sekä toi­min­ta­mal­leilla. Asiak­kaat hyö­ty­vät sekä laa­dun että kus­tan­nus­ten näkö­kul­masta siitä, että volyy­mit, osaa­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen voi­daan näin koh­den­taa mah­dol­li­sim­man tuot­ta­vasti. Roh­ke­nen väit­tää, että vaih­toeh­toi­nen tilanne, jossa asiak­kaat kil­pai­lut­tai­si­vat, tuot­tai­si­vat ja kehit­täi­si­vät ICT- sekä talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­luita kukin itse­näi­sesti, olisi väis­tä­mättä kal­liimpi, mutta ennen kaik­kea haa­voit­tu­vai­sempi. Yhtei­sessä ympä­ris­tössä saa­ta­vuus, tur­val­li­suus ja osaa­mi­nen ovat leveäm­pien har­tioi­den päällä.

Meita on asian­tun­ti­joi­den osaa­mis­kes­kit­tymä

ICT- sekä talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­linto ovat useim­missa orga­ni­saa­tioissa tuki­funk­tioita — Mei­tassa ne ovat kes­kei­sintä ydin­toi­min­taa. Inhouse ‑toi­mi­jana Meita on kunta- ja sote-alan toi­mi­joille ICT- sekä talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non osaa­mis­kes­kit­tymä, jossa asian­tun­ti­joilla on mah­dol­li­suus jat­ku­vasti kehit­tää osaa­mis­taan sekä saada omaan työ­hön spar­rausta saman­tyyp­pi­siä teh­tä­viä hoi­ta­vilta työ­ka­ve­reilta. Mei­tassa asian­tun­tija ei ole yksin vaan yli 400 ICT- sekä talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non asian­tun­ti­jaa työs­ken­te­le­vät yhteis­ten, asiak­kaille arvoa tuot­ta­vien tavoit­tei­den eteen. Kun asia­kas siir­tää omaa pal­ve­lu­tuo­tan­to­aan ja mah­dol­li­sesti myös asian­tun­ti­joita Mei­talle, tämä on yleensä siir­ty­ville asian­tun­ti­joille kes­kei­nen ja posi­tii­vi­nen muu­tos — Mei­tassa Oival­ta­vat Osaa­jat, Roh­keat Vai­kut­ta­jat sekä Arvos­te­tut Luot­to­pe­laa­jat työs­ken­te­le­vät Ilolla yhdessä!

Kump­pa­nuus­ter­vei­sin,
Toi­mi­tus­joh­taja Salli Kor­te­lai­nen