Kim­molla on moni­puo­li­nen rooli pal­ve­lu­koor­di­naat­to­rina

Työni mer­ki­tyk­sel­li­syys syn­tyy tun­teesta, että pys­tyn vai­kut­ta­maan työ­höni!

Kimmo Sil­ven­noi­nen

Kimmo Sil­ven­noi­nen on pit­kän lin­jan mei­ta­lai­nen. Hän työs­ken­te­lee tällä het­kellä Mei­tan Elin­kaa­ri­pal­ve­lut-tii­min pal­ve­lu­koor­di­naat­to­rina. Kimmo ker­too kou­lut­tau­tu­neensa alun perin säh­kö­me­kaa­ni­koksi, mutta alan töitä teh­ty­ään hän
huo­masi työ­ryt­min ole­van itsel­leen liian hidas­tem­poi­nen. Siksi veri alkoi vetää kohti tie­to­ko­nei­den maa­il­maa, joista Kimmo oli
innos­tu­nut jo kym­me­nen van­hana. Työ­uran ensias­ke­leet otet­tiin Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin lei­vissä kak­si­kymp­pi­senä, kun hänet pal­kat­tiin enti­sen kol­le­gansa Jyrki Har­va­lan apu­lai­seksi tie­to­hal­lin­toon:

-Menin sil­loi­sen tie­to­hal­lin­to­pääl­li­kön, Kemp­pai­sen Rei­jon, pakeille. Olin kuul­lut ystä­väl­täni, että hänen kau­pun­gilla työs­ken­nel­lyt isänsä kai­paisi apua. Tote­sin Rei­jolle, että voi­sin aloit­taa kesä­työt pal­katta. Tuolla suo­si­tuk­sella menin jee­sai­le­maan ja sille tielle jäin, Kimmo muis­te­lee.

Kesä­työt vaih­tui­vat kau­pun­gilla vaki­tui­seen sopi­muk­seen. Teh­tä­vät kes­kit­tyi­vät vuo­si­tu­han­nen vaih­teessa työ­ase­miin, joi­den lisäksi hän pääsi mukaan moneen mie­len­kiin­toi­seen pro­jek­tiin. Tuol­loin ennen­nä­ke­mät­tö­miä avauk­sia oli­vat esi­mer­kiksi toi­mia­luei­den perus­ta­mi­nen ja etäyh­teyk­sien käyt­töön­otto asia­kas­ko­nei­siin. Yksi mie­leen­pai­nu­vim­mista het­kistä oli Etelä-Kar­ja­lan alu­een ensim­mäi­sen Help­Des­kin perus­ta­mi­nen. Koska kau­pun­gin tie­to­hal­lin­non teh­tä­vä­kuva oli luon­teel­taan kehit­tyvä, lii­tet­tiin Kim­molle
”help­pa­rin” tuki­teh­tä­vien oheen muun muassa asen­nus­töitä sekä lea­sing­vaih­toja.

Kuvituskuva

Kau­pun­gilta Sai­taan ja sieltä Mei­taan

Ajan kuluessa Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin tie­to­hal­linto yhtiöi­tet­tiin. Kimmo pääsi mukaan Ekso­ten eli Etelä- Kar­ja­lan sosi­aali- ja ter­veys­pii­rin alu­een raken­ta­mi­seen. Täl­löin hänestä tuli Sai­tan eli Sai­maan talous ja tieto Oy:n työn­te­kijä:

-Olin aiem­malta tit­te­lil­täni tuki­hen­kilö-asen­taja. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sessa nimik­keek­seni lin­jat­tiin jär­jes­tel­mä­asian­tun­tija. Teh­tä­väni oli­vat hyvin tek­ni­siä: työs­ken­te­lyä toi­mia­lueym­pä­ris­tön, AD:n, gpo:n, SCCM:n sekä tie­to­tur­van parissa, Kimmo toteaa.

Kun Saita ja Poh­jois-Kar­ja­lan Tie­to­tek­niik­ka­kes­kus (PTTK) yhdis­tyi­vät alku­vuo­desta 2019, tuli Kim­mosta mei­ta­lai­nen.

Teh­tä­vä­kuva on nyt moniu­lot­tei­nen

Kimmo on ker­ryt­tä­nyt ural­laan laa­jan ymmär­ryk­sen monen­lai­sesta tek­nii­kasta, josta on ollut nykyi­sessä roo­lissa val­ta­vaa hyö­tyä. Hän
kuvaa työ­päi­vi­ään pal­ve­lu­koor­di­naat­to­rina vaih­te­le­viksi. Ne koos­tu­vat esi­mer­kiksi asiak­kailta tul­lei­den tiket­ti­jo­no­jen läpi­käy­mi­sestä sekä asen­ta­jien ja Mei­tan logis­tii­kan toi­min­nan koor­di­noi­mi­sesta. Kimmo vai­kut­taa omalla työl­lään koko työ­ase­man elin­kaa­reen. Ketju alkaa lai­te­mal­lin valin­nasta ja päät­tyy sii­hen, että laite palau­tuu lea­sing-yhtiölle uusio­käyt­töön. Hän on aktii­vi­sesti mukana asiak­kaille teh­tä­vissä han­kin­noissa ja var­mis­taa nii­hin liit­ty­vän han­kin­ta­ket­jun suju­vuu­den. Kimmo esi­mer­kiksi tar­kis­taa, että lait­teet on tilattu oikein ja asen­nettu Mei­tan ohjei­den mukaan ulkois­te­tulla esia­sen­nus­pis­teellä. Kun toi­mit­ta­jan lai­te­ti­laus saa­puu logis­tiik­ka­kes­kuk­seen, Kimmo val­voo vas­taan­ot­to­pro­ses­sin suju­vuutta ja käy läpi vielä ker­taal­leen tilauk­sen oikeel­li­suu­den. Lisäksi hänen työ­pöy­däl­leen kuu­lu­vat lait­tei­siin liit­ty­vät takuu- ja las­ku­tus­asiat.

Yhteis­työtä eri sidos­ryh­mien kanssa

Kim­mon työ­hön tulee lisä­ulot­tu­vuuk­sia yhteis­työstä, jota hän tekee niin Mei­tan työn­te­ki­jöi­den, kump­pa­nei­den kuin asiak­kai­den kanssa. Hänen ase­ma­paik­kansa on pal­ve­lu­pääl­likkö Toni Jau­hiai­sen vetä­mässä Elin­kaa­ri­pal­ve­lu­jen tii­missä, mutta työ hal­koo vah­vasti mui­den tii­mien toi­min­toja. Kimmo työs­ken­te­lee esi­mer­kiksi pal­ve­li­miin, tie­to­lii­ken­tee­seen, jake­lui­den hal­lin­taan, muu­tok­sen­hal­lin­taan sekä pal­ve­lu­tuo­tan­non ohjauk­seen eri­kois­tu­nei­den mei­ta­lais­ten kanssa.

Kim­mon ton­tille kuu­luu lähei­sesti toi­mit­ta­jien kanssa teh­tävä yhteis­työ, jota yllä­pi­de­tään vii­koit­tai­sissa tapaa­mi­sissa. Lisäksi hän rat­koo tar­peen mukaan toi­mit­ta­jan kanssa asiak­kaan mah­dol­li­sia ongel­ma­ti­lan­teita. Roo­lissa on muu­ta­kin kos­ke­tus­pin­taa asia­kas­työ­hön, vaikka työ ei enää pai­no­tu­kaan päi­vit­täi­seen yhtey­den­pi­toon:

-Olin vielä muu­tama vuosi sit­ten mukana help­pa­rin toi­min­nassa. Nyky­ään pidän asiak­kai­siin yhteyttä pää­asiassa Team­sin, säh­kö­pos­tin ja Meit­ta­rin väli­tyk­sellä. En juu­ri­kaan liiku ken­tällä, mutta teen yhteis­työtä eten­kin asiak­kai­demme lai­te­vas­taa­vien kanssa. Usein saa­mani asia­kas­yh­tey­den­to­tot liit­ty­vät las­ku­tuk­seen tai jon­kin lait­teen ongel­ma­ti­lan­tee­seen, Kimmo sum­maa.

Muu­tok­set ovat luon­teva osa työn­te­koa

Kimmo on näh­nyt ural­laan useita muu­tok­sia. Toi­minta on kehit­ty­nyt jat­ku­vasti ja moni aiem­min manu­aa­li­sesti toteu­tettu asia on auto­ma­ti­soitu. Hänen kol­le­gansa käsit­teli aika­naan esi­mer­kiksi asiak­kailta tul­leilta, lait­tei­siin liit­ty­neitä säh­kö­pos­teja käsin. Nyky­ään lai­te­mas­sat ovat niin isoja, ettei yksit­täi­sen työn­te­ki­jän työ­aika enää riitä tähän. Siksi vies­tit kul­ke­vat tiket­teinä Mei­tan käy­tössä ole­van itse­pal­ve­lu­por­taali Meit­ta­rin kautta.

IT-alalla tapah­tuu jat­ku­vaa uudis­tu­mista, joka sopii Kim­mon ute­li­aalle luon­teelle. Hän mai­nit­see esi­merk­kinä lai­te­ke­hi­tyk­sen, joka on ollut hui­maa vii­mei­sen kol­men­kym­me­nen vuo­den aikana. Kim­mon mie­len­kiin­toa tule­vaan lisää osal­taan se, ettei kukaan pysty tar­kasti ennus­ta­maan, mil­laista elämä tule­vai­suu­dessa on.

Meita on mai­nio työ­nan­taja

Kim­mon viih­ty­vyyttä Mei­talla on lisän­nyt yhtiössä tapah­tu­nut muu­tos­ke­hi­tys. Hän työs­ken­te­lee pää­osin etänä, mutta käy välillä Lap­peen­ran­nan toi­mis­tolla ”sosia­li­soi­tu­massa”. Siksi Mei­tan hybri­di­työ­käy­tän­nöt sekä jous­ta­vuus kerää­vät Kim­molta kii­tosta. Esi­mer­kiksi korona-aikana Meita teki hänen mukaansa hie­noja lin­jauk­sia, jotka hel­pot­ti­vat ala­kou­lui­käis­ten las­ten isän van­hem­muu­den ja työn yhdis­tä­mistä. Hän näkee ympä­ril­lään ennak­ko­luu­lot­to­muutta ja avoi­muutta sekä nimeää Mei­tan tur­val­li­seksi työ­nan­ta­jaksi. Se
kul­mi­noi­tuu hänen koke­muk­seensa esi­mer­kiksi siitä, että johto ja esi­hen­ki­löt ymmär­tä­vät työn­te­ki­jöitä sekä ovat hei­dän puo­lel­laan:

-Oma esi­hen­ki­löni on todella hyvä kuun­te­le­maan ihmistä eikä katso pel­käs­tään pro­ses­sia. Ole­tan, että Mei­talla viih­ty­vät he, jotka arvos­ta­vat hyvää työyh­tei­söä. Yksi työs­ken­te­ly­mo­ti­vaa­tiota lisäävä tekijä voi olla se, että täällä pys­tyy näke­mään oman työnsä mer­ki­tyk­sel­li­syy­den. Olemme taval­laan yhteis­kun­taa tukeva tuki­toi­minto, Kimmo kuvaa.

Muu­ta­kin kehut­ta­vaa Mei­tasta löy­tyy. Kimmo kokee teh­tä­vä­ku­vansa moni­muo­toi­seksi ja sii­hen sisäl­tyy mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa, oppia sekä kehit­tyä. Hän kiit­te­lee työ­nan­ta­jan myön­teistä suh­tau­tu­mista osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen ja mai­nit­see tästä esi­merk­kinä kou­lu­tus­päi­vät, joita voi saada tut­kin­toon täh­tää­vään kou­lu­tuk­seen. Lisäksi syk­syllä käyn­nis­tet­tiin Mei­tan ensim­mäi­nen sisäi­nen MeiKo-kou­lu­tus­oh­jelma. Siinä Kimmo on pääs­syt yhdessä mui­den mei­ta­lais­ten kanssa kehit­tä­mään tai­to­jaan eri­lais­ten tee­ma­mo­duu­lien parissa.

Kimmo on aina ollut oman työnsä ohella monessa mukana. Hän nimit­tää itse­ään ”tou­hua­jaksi”, joka koor­di­noi esi­mer­kiksi tii­min syk­syi­seen tyhy­päi­vään mök­kei­lyä ja mik­roau­toi­lua. Kimmo ker­too pis­täy­ty­vänsä mie­lel­lään myös eri­lai­sissa IT-alan tapah­tu­missa. Niistä on jää­nyt vuo­sien var­rella taka­tas­kuun hyvien kes­kus­te­lu­jen ja koh­taa­mis­ten lisäksi jopa data­no­min tut­kin­to­to­dis­tus!

Suo­sit­te­len Mei­taa työ­paik­kana — työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­seni nousee NPS-astei­kolla ysiin!

Kimmo Sil­ven­noi­nen

Minä olen Työ­päi­väsi taus­ta­voima

ja koor­di­naat­tori, joka saa hom­mat pelaa­maan!

”Tavoit­teeni on tehdä asia­kas tyy­ty­väi­seksi, koska hän mak­saa minun palk­kani.”