Kesä­töissä Mei­talla vuonna 2023

Työs­ken­te­limme Mei­talla ensim­mäistä kesää ja olemme viih­ty­neet yli odo­tus­ten!

Joo­nas Nis­si­nen ja Mona Sor­mu­nen

Meita on työl­lis­tä­nyt kesän 2023 ajan 17 kesä­työn­te­ki­jää, joista osa työs­ken­teli yhtiössä ensim­mäistä ker­taa. Joo­nas Nis­si­nen on vah­vis­ta­nut Etä- ja lähi­tuen tii­miä Lap­peen­ran­nassa ja Mona Sor­musen kesä on kulu­nut APTJ-tii­min kanssa Joen­suussa. Molem­mat oli­vat uusia kesä­työ­kas­voja Mei­talla, joten aloi­tuk­seen on sisäl­ty­nyt pal­jon omak­sut­ta­via asioita. Pereh­ty­mistä ovat tuke­neet omien esi­hen­ki­löi­den kanssa käy­dyt aloi­tus­kes­kus­te­lut ja esi­mer­kiksi Joo­nak­selle nimet­tiin tii­mi­kol­lega hen­ki­lö­koh­tai­seksi pereh­dyt­tä­jäksi: 

-Olin pari ensim­mäistä viik­koa kol­le­gani mat­kassa. Pää­sin näke­mään, mitä hän tekee. Työ­ka­ve­rin var­jos­ta­mi­nen aut­toi ymmär­tä­mään eri­tyi­sesti sen, miten työtä teh­dään käy­tän­nön tasolla. Sain vähi­tel­len omalle vas­tuul­leni hel­pom­pia keik­koja ja siitä työn­teko on läh­te­nyt rul­laa­maan luon­te­vasti. Lisäksi olen käy­nyt itse­näi­sesti läpi pie­niä pereh­dy­tys­pa­ket­teja sekä hyö­dyn­tä­nyt edel­lis­ke­sänä työs­ken­nel­lei­den teke­mää doku­men­taa­tiota, Joo­nas kuvai­lee. 

Monalle on ollut uutta pereh­dy­tys­kes­kus­te­lu­jen jat­ku­vuus läpi kesän. Hänestä on muka­vaa, että kesä­työn ete­ne­mistä on seu­rattu kuu­kausit­tain yhdessä esi­hen­ki­lön kanssa. Molem­mat ovat olleet myös posi­tii­vi­sesti yllät­ty­neitä omista tii­mi­läi­sis­tään, jotka ovat otta­neet hei­dät hyvin vas­taan sekä tar­jou­tu­neet aut­ta­maan mah­dol­li­sissa ongel­ma­ti­lan­teissa. 

Tässä on kuva Monasta, joka seisoo seinää vasten nojaten ja katsoo kohti kameraa

Kesä­työ jär­jes­tyi lopulta var­sin mut­kat­to­masti

Joo­nas täytti heti alku­vuo­desta muu­ta­mia kesä­työ­ha­ke­muk­sia, joista yksi suun­tau­tui Mei­talle. Hänen rek­ry­toin­ti­pro­ses­sinsa nou­datti perin­teistä kaa­vaa ja kutsu kesä­työ­hön tuli pikai­sesti jo haas­tat­te­lun jäl­kei­sellä vii­kolla. Monan reitti kesä­työ­hön ei ollut yhtä tavan­omai­nen, sillä hän lähes­tyi Mei­taa ensin har­joit­te­lu­ha­ke­muk­sella: 

-Etsin keväällä har­joit­te­lu­paik­kaa tule­valle syk­sylle. Olen aiem­malta kou­lu­tuk­sel­tani sai­raan­hoi­taja ja uutta alaa opis­kel­les­sani toi­voin, että pys­tyi­sin hyö­dyn­tä­mään aiem­paa osaa­mis­taus­taani esi­mer­kiksi poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­sen parissa. Tör­mä­sin sat­tu­malta Mei­tan Ser­vice­Des­kin Mediatri-tuen ilmoi­tuk­siin. Mediatri-jär­jes­telmä on minulle tuttu sai­raan­hoi­ta­jan työstä ja siksi lähes­tyin Mei­tan tukea har­joit­te­lu­pai­kan toi­vossa. Jut­te­limme samalla tule­vasta kesästä, joten kesä­työ­paikka nat­sasi samalla haulla, Mona ker­taa. 

Meita ei ollut Kuo­piosta läh­töi­sin ole­valle Joo­nak­selle entuu­des­taan tuttu, joten hän pereh­tyi yhtiön toi­min­taan sen verk­ko­si­vu­jen kautta. Monalla sen sijaan oli kos­ke­tus­pin­taa Mei­tan pal­ve­lui­hin asiak­kaan näkö­kul­masta, sillä hän teki sai­raan­hoi­ta­jana muu­ta­mia ker­toja pal­ve­lu­pyyn­töjä. Hän kui­ten­kin häm­mäs­tyi Mei­tan pal­ve­lu­jen ja asia­kas­kun­nan laa­juutta, koska oli aja­tel­lut yhtiön ole­van kool­taan huo­mat­ta­vasti pie­nempi. 

ICT-har­joit­te­li­jat teke­vät Mei­talla monen­lai­sia työ­teh­tä­viä

Molem­pien kesä­työ­läis­ten nimik­keenä on ollut ICT-har­joit­te­lija, mutta teh­tä­vä­ku­vat ovat olleet var­sin eri­lai­set. Joo­nas on rat­ko­nut Mei­tan asiak­kailta — kuten Etelä-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lu­eelta — tule­via pal­ve­lu­pyyn­töjä. Hänen mukaansa Meit­ta­rissa käsi­tel­tä­vien tiket­tien aiheet ovat liit­ty­neet arki­päi­väi­siin tie­to­tek­ni­siin asioi­hin, kuten sovel­lus­ten asen­ta­mi­seen tai jär­jes­tel­missä ilmen­nei­den ongel­ma­ti­lan­tei­den set­vi­mi­seen. Joo­nas on teh­nyt myös lait­tei­den pois­toja tai pie­niä asen­nus­teh­tä­viä:  

-Ennen työn alka­mista ajat­te­lin, että tulen työs­ken­te­le­mään mata­lam­malla jun­nu­ta­solla. Kesä­työ on pal­jas­tu­nut kui­ten­kin yllät­tä­vän moni­mut­kai­seksi ja kiin­toi­saksi hom­maksi. Ole­tin, että teh­tä­väni oli­si­vat olleet help­poja ja line­aa­ri­sesti rat­kais­ta­vissa ole­via IT-tuen jut­tuja, mutta käy­täntö on ollut kaik­kea muuta. Tiket­tien rat­kai­se­mi­nen on kul­mi­noi­tu­nut pit­kälti ongel­man­rat­kai­suun, josta pidän pal­jon. Toki rutii­ni­hom­mat ovat tasa­pai­not­ta­neet koko­nai­suutta, mutta olen saa­nut pää­osin haas­taa itseäni. Siksi olen raken­ta­nut moni­mut­kais­ten tiket­tien varalle oman käsit­te­ly­pro­ses­sin: olen pereh­ty­nyt ensin jär­jes­tel­mästä löy­ty­viin, jo rat­kais­tui­hin tiket­tei­hin. Jos en ole löy­tä­nyt sieltä vas­taa­van­tyyp­pistä keis­siä, olen luke­nut jär­jes­tel­män tie­tä­mys­kan­nan artik­ke­leja. Jos näis­tä­kään ei ole ollut apua, olen hake­nut tie­toa Inter­ne­tistä tai kysy­nyt tii­mi­läi­sil­täni jee­siä. Aina on löy­ty­nyt joku, joka on tie­tä­nyt jota­kin, Joo­nas kuvaa. 

Monan pää­sään­töi­nen työn­kuva on liit­ty­nyt Mediatri-jär­jes­tel­män käyt­tä­jä­tun­nuk­siin. Hän on luo­nut uusia tun­nuk­sia, pois­ta­nut van­hoja sekä muo­kan­nut tar­peen mukaan käyt­tä­jien roo­li­tuk­sia, jos nämä ovat vaih­ta­neet esi­mer­kiksi työ­paik­kaa. Mui­ta­kin eroa­vai­suuk­sia on löy­ty­nyt: Joo­nas on kon­tak­tioi­nut asiak­kaita tiket­tien sel­vit­te­lyssä joko puhe­li­mitse tai säh­kö­pos­titse kun taas Monalla asia­kas­kon­tak­teja on ollut huo­mat­ta­vasti vähem­män. Saman­kal­tai­suutta on löy­ty­nyt lähinnä työ­ta­voista, sillä molem­pien kesä­työ on suju­nut hybri­disti niin etä- kuin toi­mis­to­työtä yhdis­tel­len. Joo­nas on viih­ty­nyt ennem­min toi­mis­tolla kuin kotona sekä käy­nyt tar­vit­taessa asiak­kai­den luona Lap­peen­ran­nan alu­eella sijait­se­vissa toi­mi­pis­teissä. Mona on pitä­nyt vii­koit­tain toi­mis­to­päi­viä, mutta teh­nyt mie­luum­min työtä kotoa käsin: 

-Opis­ke­len tut­kin­toani verkko-opin­toina, joten kotona työs­ken­tely on luon­te­vaa. Olin äsket­täin pää­kau­pun­ki­seu­dulla käy­mässä sis­koni luona, josta käsin kokei­lin etä­työn teke­mistä. On hie­noa, että työ­nan­taja mah­dol­lis­taa meille kesä­työn­te­ki­jöil­le­kin etä­työn teke­mi­sen, Mona iloit­see. 

Tässä on kuva Joonaksesta, joka seisoo pyörän kanssa ja katsoo kameraan

Kesä­työ aut­taa opit­tu­jen asioi­den jäsen­tä­mi­sessä

Molem­pien työ­arki on suju­nut mut­kat­to­masti, vaikka omia tai­to­jaan on pääs­syt muu­ta­man ker­ran jo haas­ta­maan moni­mut­kai­sem­pien tapaus­ten saralla. Joo­nak­sen opin­not suun­tau­tu­vat ohjel­mis­to­tek­niik­kaan, jol­loin opin­noista ei ole ollut suo­ra­naista hyö­tyä kesä­työn teke­mi­sessä: 

-Ennem­min­kin se on ollut niin päin, että tästä työstä on minulle apua opin­noissa! Olen oppi­nut esi­mer­kiksi jär­jes­tel­mistä pal­jon enem­män Mei­talla kuin käy­mil­läni kurs­seilla, Joo­nas toteaa. 

Hänelle on ker­ty­nyt ymmär­rystä niin asiak­kaan jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suu­den kuin käyt­tä­jien hal­lin­nasta sekä sovel­lus­ten jaka­mi­sesta. Mona on saa­nut uutta näkö­kul­maa Mediatri-jär­jes­tel­mään, jossa rooli on vaih­tu­nut taval­li­sesta käyt­tä­jästä pää­käyt­tä­jäksi. Hänen piti keväällä teh­ty­jen suun­ni­tel­mien mukaan jat­kaa kesä­työtä har­joit­te­lulla, mutta opin­toi­hin liit­ty­vät muu­tok­set ovat siir­tä­neet har­joit­te­lua aina­kin tois­tai­seksi.

Meita ei ole­kaan niin jäykkä ja byro­kraat­ti­nen

Ennen kesä­työn käyn­nis­ty­mistä Mona tutki yhtiön verk­ko­si­vuja sekä some­ka­na­via. Niistä välit­tyi hänelle fii­lis, että Meita välit­tää työn­te­ki­jöis­tään. Tämä tunne on pel­käs­tään vah­vis­tu­nut kesä­työn aikana: 

-Ennak­ko­kä­si­tyk­set ja ‑odo­tuk­set ovat täyt­ty­neet potens­siin kaksi! Tun­tuu, että mei­dän työn­te­ki­jöi­den teke­mistä arvos­te­taan ja pys­tymme vai­kut­ta­maan omaan työs­ken­te­lyymme. Minulla ei ole ollut esi­mer­kiksi vel­voi­tetta tehdä työtä kol­mea päi­vää vii­kossa toi­mis­tolla. Toki valin­tani tehdä työtä kotoa käsin on verot­ta­nut osal­taan mei­ta­lais­ten näke­mistä, Mona miet­tii. 

Sekä Joo­nas että Mona koke­vat pääs­seensä hyvin mukaan Mei­tan työ­po­ruk­kaan. He eivät ole näh­neet kaik­kia kol­le­goja livenä, mutta yhtei­set vii­koit­tai­set koh­taa­mi­set — kuten tii­mi­pa­la­ve­rit tai vir­tu­aa­li­set kah­vi­het­ket — ovat aut­ta­neet tutus­tu­mi­sessa. Monan mie­lestä Mei­talla työs­ken­te­lyssä on ollut parasta yhteis­henki, jonka muo­dos­tu­mi­sessa tii­mi­kol­le­goilla on ollut mer­kit­tävä rooli. Hän kuvai­lee työs­ken­te­lyil­ma­pii­riä muu­toin­kin ren­noksi, vaikka asioita on tehty tosis­saan asiak­kai­den eteen. Myös Joo­nas on kesän aikana yllät­ty­nyt posi­tii­vi­sesti työym­pä­ris­tös­tään: 

-Meita ei ole­kaan niin jäykkä ja byro­kraat­ti­nen, mitä saat­taisi olet­taa täm­möi­sestä kau­punki- ja kun­ta­puo­len omis­ta­masta inhouse-yhtiöstä. Pidän Mei­taa yllät­tä­vän jous­ta­vana ja jopa nuo­rek­kaana työ­paik­kana. Esi­mer­kiksi liu­ku­mien käyttö on aut­ta­nut minua suun­nit­te­le­maan sekä kont­rol­loi­maan omia työs­ken­te­ly­ai­koja. Myös­kään työs­ken­te­ly­ta­vat eivät ole van­han­ai­kai­sia vaan olen saa­nut toteut­taa itseäni ja tehdä asioita par­haaksi kat­so­mal­lani tavalla, Joo­nas sum­maa. 

Näemme itsemme mei­ta­lai­sina tule­vai­suu­dessa! Mei­talla on tar­jolla hyvin eri­lai­sia teh­tä­viä ja olemme ymmär­tä­neet, että omaa uraa pys­tyy edis­tä­mään esi­mer­kiksi roo­li­vaih­dos­ten myötä.

Joo­nas Nis­si­nen ja Mona Sor­mu­nen

Joo­nas Nis­si­nen

  • Mei­tan lähi- ja etä­tuen ICT-har­joit­te­lija
  • Jat­kaa syk­syllä 2023 kol­man­nen vuo­den IT-tra­de­no­mio­pin­toja LAB-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa
  • Kesä on suju­nut muun muassa maas­to­pyö­räil­len ja kesästä naut­tien
  • Pitää jää­te­löstä ja suo­sit­te­lee Lap­peen­ran­nassa vie­rai­le­via her­kut­te­le­maan uuden ita­lia­lai­sen kah­vi­lan gelato-jää­te­löllä

Mona Sor­mu­nen

  • Mei­tan APTJ-tii­min ICT-har­joit­te­lija
  • Opis­ke­lee Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­teen tra­de­no­miksi
  • On käy­nyt kesän aikana fes­ta­reilla, urheil­lut sekä näh­nyt kave­reita
  • Her­kut­te­lee kesäi­sin man­si­koilla ja naut­tii aurin­gon­pais­teesta