Min­nalla on koke­musta eri asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä

Asiak­kuus­vas­taava Minna Lei­ni­kan ura on alka­nut Mei­tassa vuonna 2017. Hän aloitti tuol­loin työt Mei­taa edel­tä­neen Saita-yhtiön Taspa-nimi­sessä asia­kas­pal­ve­lu­tii­missä. Tämän jäl­keen Minna on työs­ken­nel­lyt talous­pal­ve­lu­jen eri­lai­sissa asian­tun­ti­ja­roo­leissa ennen siir­ty­mis­tään nykyi­seen teh­tä­väänsä Asiak­kuus­tii­miin.

Kurk­kaa videolta, mitä kaik­kea Minna ker­too oman osaa­mis­po­lunsa vai­heista. Entä mikä hänen mie­les­tään on Mei­talla parasta?