Lau­ran ja Eli­nan työ res­kontra-asian­tun­ti­joina sujuu työ­pa­ri­työs­ken­te­lynä

Mei­talle oli helppo tulla ja täällä on mut­ka­tonta olla!

Laura Kopo­nen ja Elina Nii­ra­nen

Laura Kopo­nen ja Elina Nii­ra­nen aloit­ti­vat työs­ken­te­lyn Mei­tan res­kontra-asian­tun­ti­joina lop­pu­vuo­desta 2021. He teke­vät töitä
EK/ES myyn­ti­las­ku­tus­tii­missä, joka tuot­taa muun muassa myyn­ti­las­ku­tusta suo­raan asiak­kaille. Lau­ran ja Eli­nan työ eroaa mui­den tii­mi­läis­ten teh­tä­vistä, sillä he ovat eri­kois­tu­neet Mei­tan oman myyn­ti­las­ku­tuk­sen hoi­ta­mi­seen. Tii­missä vas­ta­taan ylei­sesti Mei­tan sekä Mei­tan omien asiak­kai­den las­ku­tus­tar­peista.

-Jos asia­kas esi­mer­kiksi ostaa jon­kin tuot­teen tai tar­vit­see tie­tyn pal­ve­lun, niin Meita hank­kii sen hänelle pal­ve­luna, Elina sel­ven­tää.

Hei­dän työnsä mer­ki­tyk­sel­li­syys syn­tyy monesta eri teki­jästä. Yksi mer­kit­tä­vim­mistä on se, kuinka las­ku­tuk­sella voi­daan tukea yhtiön raha­lii­ken­teen tasa­pai­noa. Se tar­koit­taa, ettei Mei­tan kas­sasta ainoas­taan lähde rahaa vaan sitä myös tulee, kun asia­kas mak­saa kak­si­kon hänelle kir­jaa­man las­kun.

Kuvituskuva

Uusien koke­mus­ten perässä Mei­talle

Laura ja Elina haki­vat Mei­talle töi­hin, koska he halusi­vat saada sil­loi­sille työ­uril­leen uutta nos­tetta. Molem­mat etsi­vät teh­tä­viä, joissa oli tar­jolla mie­lek­kään teke­mi­sen lisäksi haas­tetta. Meita ei ollut Lau­ralle entuu­des­taan tuttu orga­ni­saa­tio, joten hän teki yhtiön verk­ko­si­vuilla pientä taus­ta­tut­ki­musta ennen työ­haas­tat­te­lua. Elina sen sijaan haki Mei­talle mie­hensä vin­kistä. Yhtiössä työs­ken­te­le­vän puo­li­son suo­sit­te­luun oli helppo tart­tua, sillä Elina oli jo pidem­män aikaa seu­ran­nut vie­reltä tämän intoa ja viih­ty­mistä työssä. Koska Eli­nalla oli aiem­paa työ­his­to­riaa saman­tyyp­pi­sistä teh­tä­vistä, tuli hänelle uutta ihme­tel­tä­vää esi­mer­kiksi Mei­tan nyky­ai­kai­sesta ja avoi­mesta työ­kult­tuu­rista. Lau­ralle res­kont­raan liit­ty­vät työt oli­vat täy­sin uusi alue­val­taus, joten Mei­taa voisi kuvata hänelle todel­li­sena ”hyp­pynä amma­til­li­seen tun­te­mat­to­maan”.

Työ­pa­ri­työs­ken­te­lystä puh­tia työ­ar­keen

Res­kontra-asian­tun­ti­jan päi­vit­täi­nen työ perus­tuu pit­kälti datan käsit­te­lylle. Laura ja Elina hyö­dyn­tä­vät työs­sään aineis­toja, jotka sisäl­tä­vät las­ku­tusta var­ten koot­tua data­mas­saa. Näitä aineis­toja he luo­kit­te­le­vat auto­ma­tii­kan avulla. Teho­kak­sikko tekee tii­vistä yhteis­työtä muun myyn­ti­las­ku­tus­tii­min kanssa. Lisäksi hal­linto- ja talous­yk­si­kössä työs­ken­te­levä Tuu­lia Sorsa on heille yksi Mei­tan ver­kos­ton tär­keim­mistä yhteys­len­keistä. Idea työ­pa­ri­työs­ken­te­lystä lähti Lau­ran aiem­pien ja hyväksi todet­tu­jen koke­mus­ten
poh­jalta. Hei­dän esi­hen­ki­lönsä Merja Joki­nen näytti asialle vih­reää valoa:

-Merja on toden­nut, että työ­pa­ri­malli toi­mii hyvin resur­soin­nin näkö­kul­masta sekä vah­vis­taa pal­ve­lun tasa­laa­tui­suutta ympä­ri­vuo­ti­sesti, Laura ker­too.

Uudet mei­ta­lai­set aloit­ti­vat työnsä muu­ta­man vii­kon välein. Heille jär­jes­tet­tiin yhtei­siä pereh­dy­tyk­siä, joi­den poh­jalta työs­ken­te­ly­tai­val
alkoi pik­ku­hil­jaa hah­mot­tua. Molem­mat kiit­te­le­vät vuo­laasti esi­hen­ki­löään vapau­desta, jota työn­ku­van raken­ta­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen on saa­nut käyt­tää. Yhtei­sen spar­rai­lun tulok­sena on syn­ty­nyt pal­jon hyvää, kuten kat­tava doku­men­taa­tio las­ku­tuk­sessa tar­vit­ta­vista työ­oh­jeista. Vaikka työ­pa­ri­työs­ken­te­lyn raken­ta­mi­seen ei tul­lut tiuk­kaa ohjausta esi­hen­ki­löltä, löy­tyy sii­hen luon­taista ryt­miä monesta muusta teki­jästä:

-Perus­las­ku­tus käyn­nis­tyy esi­mer­kiksi siitä, kun asiak­kaan tekemä lai­te­ti­laus on toi­mi­tettu ja sii­hen liit­tyvä tiketti sul­jettu. Tämän lisäksi käsit­te­lemme kuu­kausit­tain ja kvar­taa­leit­tain muilta mei­ta­lai­silta saa­tuja aineis­toja. Oman lisänsä teke­mi­seen tuo kvar­taa­leit­tain vaih­tuva IT-las­ku­tus, Elina sum­maa.

Teh­tä­vät voi­vat tulla työ­jo­noon joko yksit­täin tai suu­rem­pina koko­nai­suuk­sina. Tästä huo­li­matta molem­mat koke­vat vah­vasti voi­vansa vai­kut­taa oman työnsä teke­mi­seen. Val­miit aika­tau­lut anta­vat teke­mi­selle sel­keän run­gon, mutta päi­vit­täi­nen työn sisältö pitää aika­tau­lut­taa itse­näi­sesti. Työssä onkin ollut hyö­tyä itsensä joh­ta­mi­sen tai­doista, joi­den avulla kak­sikko on luo­nut muun muassa toi­min­ta­mal­lin työ­teh­tä­vien prio­ri­soin­nille kii­rei­sim­pinä aikoina.

Kuvituskuva

Yhteis­työs­ken­te­lyssä on monia etuja

Laura ja Elina näke­vät työ­pa­ri­työs­ken­te­lyn pel­käs­tään posi­tii­vi­sessa valossa. Hei­dän mukaansa las­ku­tus­työ vaa­tii jat­ku­vaa tark­kuutta, jol­loin yhteis­työllä pys­tyy kont­rol­loi­maan tie­to­jen oikeel­li­suutta tehok­kaam­min. Mah­dol­lis­ten vir­hei­den erot­ta­mi­sen lisäksi he näke­vät
työs­ken­te­lyn tuo­van teke­mi­seen tasai­suutta, kun molem­mat tar­kas­ta­vat dataa yhdessä:

-Kier­rä­tämme aineis­to­jen käsit­te­lyä vuo­ro­kuu­kausin, jol­loin molem­milla säi­lyy taito eri las­ku­tus­teh­tä­vien teke­mi­seen, Laura toteaa.

Res­kont­ra­työssä pää­see yllä­pi­tä­mään omaa osaa­mis­taan. Arki pitää sisäl­lään jat­ku­vaa uuden opet­te­lua, hyvien käy­tän­tei­den jaka­mista sekä asioi­den kehit­tä­mistä. Laura ja Elina koke­vat, että Mei­talla asioi­hin on mah­dol­lista vai­kut­taa. Se lisää tun­netta työn mie­lek­kyy­destä. Työ­pa­rin yhteistä teke­mistä täy­den­tää muka­vasti se, että molem­mat saa­vat hyö­dyn­tää työssä omia vah­vuuk­si­aan:
Elina esi­mer­kiksi pereh­dytti Lau­raa res­kont­ran ja Win­ti­men sisäl­töi­hin heti töi­den alet­tua. Laura on vas­taa­vasti pääs­syt spar­raa­maan
Eli­naa Exce­lin moni­puo­li­sem­massa käy­tössä.

Mei­tasta löy­tyy pito­voi­mai­suus­te­ki­jöitä

Laura ja Elina ker­to­vat viih­ty­vänsä Mei­talla useista syistä. Molem­mille syn­tyi töi­den käyn­nis­tyt­tyä nopeasti tunne siitä, että on tul­lut oike­aan paik­kaan töi­hin. He koke­vat, että pit­kin työ­päi­vää vir­taa hyvää duu­ni­fii­listä, josta riit­tää ener­giaa myös vapaa-ajalle. Apuna työn ja vapaa-ajan erot­ta­mi­sessa ovat jous­ta­vat käy­tän­teet, kuten Mei­tan tar­joama mah­dol­li­suus käyt­tää työ­ai­ka­liu­ku­mia. Työn imuun ja iloon vai­kut­taa var­masti kak­si­kon yhteen­so­piva työ­ke­mia. Sen syn­ty­mistä ei ole hai­tan­nut edes työs­ken­tely eri paik­ka­kun­nilta käsin – Elina tekee töitä Joen­suussa ja Laura Lap­peen­ran­nassa. Myös Mei­tan joh­ta­mis­kult­tuuri kerää kii­tosta:

-Merja on palaut­ta­nut uskomme sii­hen, että on ole­massa hyvää joh­ta­mista. Se näkyy val­ta­van luot­ta­muk­sen mää­ränä, jota hänellä on meitä ja työ­tämme koh­taan. Uutta on ollut myös se, miten Mei­talla näy­te­tään arvos­tus yksit­täi­sen työn­te­ki­jän työ­hön. Mei­dän työ­tämme ei kat­sota ainoas­taan tiketti- ja euro­mää­rien perus­teella vaan yhtei­sössä välit­tyy oikeasti tunne siitä, että sinuun usko­taan
työn­te­ki­jänä. Se aut­taa itse­ään­kin usko­maan omaan teke­mi­seen ja sii­hen, että tehty työ on mer­ki­tyk­sel­listä, kak­sikko kiit­te­lee.

Suo­sit­te­lemme Mei­taa työ­nan­ta­jana — työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­semme on NPS-astei­kolla mitat­tuna vahva ysi!

Laura Kopo­nen ja Elina Nii­ra­nen

Me olemme Työ­päi­väsi taus­ta­voima

ja arkesi turva!

”Kun raken­namme asiak­kaalle mene­vää myyn­ti­las­kua, mie­timme aina, mitä tie­toja asia­kas sii­hen tar­vit­see.
Tavoit­teemme on tehdä kun­kin las­kun sisäl­löstä mah­dol­li­sim­man asia­kas­läh­töi­nen, jotta asiak­kaan olisi help­poa käsi­tellä sitä. Samalla vas­taamme työs­sämme las­ku­tuk­sen oikea-aikai­suu­desta asiak­kaan suun­taan. Las­kut tule­vat reaa­liai­kai­sesti, jol­loin asiak­kaan ei tar­vitse muis­tella pit­kien aiko­jen pää­hän, mistä saatu lasku oli­kaan aiheu­tu­nut.”