Kesä­duu­nissa Mei­talla vuonna 2022

Olemme viih­ty­neet Mei­talla töissä jo useam­man kesän!

Jutta Rik­kola ja Rami Saa­ri­vuori

Mei­talla työs­ken­te­lee tänä kesänä useampi kesä­työn­te­kijä. Osalta heistä löy­tyy koke­musta mei­ta­lai­suu­desta jo useam­man kesän ajalta. Esi­mer­kiksi Jutta Rik­kola ahke­roi toista kesää talous­hal­lin­nossa ja Rami Saa­ri­vuo­rella pyö­rähti käyn­tiin kol­mas kesä ICT:n lähi- ja etä­tuessa.

Meita ei ollut kum­mal­le­kaan entuu­des­taan tuttu orga­ni­saa­tio. Jutta löysi kesä­työil­moi­tuk­sen TE-pal­ve­lu­jen verk­ko­si­vuilta, kun taas Rami kuuli kesä­työ­mah­dol­li­suu­desta yli­opis­tonsa aine­jär­jes­tön jär­jes­tä­mällä käve­lyeks­kur­siolla. He aloit­ti­vat kesä­työnsä avoi­min mie­lin ilman eri­tyi­siä odo­tuk­sia, koska Mei­tasta ei ollut ker­ty­nyt ennak­ko­kä­si­tyk­siä tai ‑koke­muk­sia. Jutta ja Rami ovat löy­tä­neet tukea alansa opin­noista kesä­työ­teh­tä­vien teke­mi­selle, vaikka molem­mat muis­te­le­vat saa­neensa pereh­dy­tyk­sen alussa hur­jasti uutta tie­toa. Asioi­den muis­ta­mi­seen meni aikaa ja Jutta teki jäsen­nys­työtä jopa öisin, sillä kir­jan­pi­don siir­rot tuli­vat uniin muu­ta­man ensim­mäi­sen työ­vii­kon aikana. Rami ker­toi kehi­tel­leensä var­sin toi­mi­van rat­kai­sun tie­to­tul­van hal­lit­se­mi­seksi: hän rakensi toi­sen kesä­työn­te­ki­jän kanssa yhtei­sen Word-doku­men­tin, johon he koos­ti­vat saa­mansa työ­oh­jeet. Oma-aloit­tei­set kesä­työn­te­ki­jät kuu­li­vat myö­hem­min, että mei­ta­lai­set oli­vat hyö­dyn­tä­neet ohjeis­tusta uusien työn­te­ki­jöi­den pereh­dy­tyk­sessä. Tämä toi lois­ta­van fii­lik­sen: teh­dystä doku­men­taa­tiosta on ollut hyö­tyä muil­le­kin!

Kuvituskuva

Kos­ke­tuk­sissa Mei­tan asia­kas­ko­ke­muk­seen

Jutta tekee töitä osto­res­kont­ran puo­lella, jossa hän käsit­te­lee asiak­kai­den osto­las­kuja. Käy­tän­nössä Jutta huo­leh­tii las­ku­jen rei­ti­tyk­sestä eteen­päin hyväk­syt­tä­väksi, tar­kas­tet­ta­vaksi ja tiliöi­tä­väksi. Kun tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet on tehty, hän siir­tää las­kut
takai­sin kir­jan­pi­toon.

-Työ­hön kuu­luu myös mah­dol­lis­ten tiliöin­ti­vir­hei­den pai­kan­ta­mista sekä esi­mer­kiksi mak­su­huo­mau­tuk­siin liit­ty­vää sel­vit­te­ly­työtä, Jutta kuvai­lee.

Rami työs­tää päi­vit­täin asiak­kailta saa­tuja tiket­tejä. Hän muis­te­lee ensim­mäi­sen kesän kulu­neen lähi- ja etä­tuen lisäksi muun muassa lai­te­vaih­to­jen parissa. Nyt työn­kuva on laa­jen­tu­nut ja mukaan on tul­lut esi­mer­kiksi eri­lais­ten ohjel­mien ja lait­tei­den asen­nuk­sia sekä pois­toja. Molem­mat ovat pääs­seet työs­sään kos­ke­tuk­siin Mei­tan asiak­kai­den kanssa. Jutta pitää hei­hin yhteyttä säh­kö­pos­tien ja
osto­las­ku­jär­jes­tel­män kautta. Rami sen sijaan on pääs­syt koh­taa­maan asiak­kaita kas­vo­tus­ten ken­tällä tapah­tu­vissa lai­tea­sen­nuk­sissa ja lähi­tuessa.

-Työs­säni parasta ovat asia­kas­koh­taa­mi­set! On ollut hie­noa liik­kua ympäri maa­kun­taa, sillä Mei­tan laaja toi­minta-alue on tul­lut samalla tutuksi, Rami toteaa.

Oma osaa­mi­nen kas­vaa kohis­ten

Jutta ja Rami koke­vat, että aiem­pina kesinä kar­tu­te­tusta työ­ko­ke­muk­sesta on ollut ehdo­tonta hyö­tyä. Hei­dän on ollut help­poa huo­mata oman osaa­mi­sensa kas­va­mi­nen, sillä monet edel­li­sinä kesinä kysy­mys­merk­kejä aiheut­ta­neista teh­tä­vistä suju­vat nyt rutii­nilla. He kiit­te­le­vät tii­meiltä ja muilta mei­ta­lai­silta saa­maansa tukea: aina on löy­ty­nyt joku, keneltä kysyä. Kol­le­go­jen koh­taa­mi­nen tuo kai­vat­tua väriä päi­vään ja Rami nos­taa yhdeksi työ­päi­vää piris­tä­väksi het­keksi päi­vän aikana käy­dyt kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lut.
Työs­ken­tely Mei­talla on ollut opet­ta­vaista eikä saman­lai­sia työ­päi­viä juu­ri­kaan ole. Jutta kokee ymmär­tä­vänsä asia­kas­pal­ve­lu­työtä nyt
eri­lai­sem­masta näkö­kul­masta käsin. Lisäksi hän näkee työs­ken­te­lyn myötä roh­kais­tu­neensa sekä saa­neensa lisää amma­til­lista itse­luot­ta­musta asioi­den hoi­ta­mi­seen. Molem­mat näke­vät työn­teon plus­sana ongel­man­rat­kai­su­ky­vyn kehit­ty­mi­sen; Rami esi­mer­kiksi kuvaa oppi­neensa hyviä toi­min­ta­mal­leja sii­hen, miten hyö­dyn­tää useam­pia tulo­kul­mia asioi­den rat­kai­se­mi­sessa.

-Jot­kut asiat vaa­ti­vat syväl­li­sem­pää sel­vit­te­lyä ja laa­jem­pia oikeuk­sia esi­mer­kiksi eri jär­jes­tel­miin. Täl­löin voin kon­sul­toida Mei­tan muita asian­tun­ti­joita. Jot­kut asiat myös muut­tu­vat esi­mer­kiksi jär­jes­tel­missä tapah­tu­vien päi­vi­tys­ten vuoksi ja se pakot­taa osal­taan
oppi­maan uutta, Rami sel­ven­tää.

Kuvituskuva

Tasai­nen arki on työn suola

Osa työ­teh­tä­vistä vaa­tii toi­sia enem­män paker­ta­mista. Kum­pi­kaan ei ole kui­ten­kaan koh­dan­nut työssä ylit­se­pää­se­mät­tö­miä haas­teita,
mutta tai­doista hyö­dyn­tää Mei­tan ver­kos­toja on iso etu. Myös suu­rem­milta yllä­tyk­siltä on väl­tytty, vaikka toi­si­naan Rami häm­mäs­te­lee vie­lä­kin sitä, kuinka val­tava määrä työ­ase­mia ja jär­jes­tel­miä asiak­kailla on käy­tössä. Jutta on teh­nyt aiem­min toi­sen­tyyp­pistä työtä ja on ollut yllät­ty­nyt lähinnä siitä, miten hyvin hän on viih­ty­nyt tie­to­ko­neen ääressä teh­tä­vässä työssä.

Meita on jous­tava kesä­työ­paikka

Kai­ken kaik­ki­aan kesä­työ­läi­set ovat viih­ty­neet Mei­talla mai­niosti eikä paluuta tut­tuun kesä­työ­paik­kaan ole tar­vin­nut miet­tiä, kun
esi­hen­ki­löt ovat kysel­leet haluk­kuu­desta jat­kaa kesä­työssä. Molem­mat ovat samalla vält­ty­neet kesä­töi­den met­säs­tä­mi­seltä, joka voi viedä yllät­tä­vän pal­jon opis­ke­li­jan aikaa. Kesä­töi­den saanti ei ole ollut kai­kille ikä­to­ve­reille itses­tään­sel­vyys, joten Jutta ja Rami ovat
ymmär­ret­tä­västi tyy­ty­väi­siä tilan­tee­seensa.

-Mei­talla on nuo­re­kas imago ja minulle välit­tyy työn­te­ki­jänä vahva tunne siitä, että meistä työn­te­ki­jöistä väli­te­tään. Mei­talla on käy­tössä eri hen­ki­lös­tö­etuja ja saamme hen­ki­lös­tö­ky­se­lyissä ker­toa esi­mer­kiksi siitä, mil­lai­seksi koemme työs­ken­tely-ympä­ris­tömme. Minusta on ollut muka­vaa myös se, että esi­hen­ki­löni on kiin­nos­tu­nut siitä, mitä minulle kuu­luu ja hän muis­taa ker­to­miani hen­ki­lö­koh­tai­sia asioita, Jutta mai­nit­see.

Jutta arvos­taa Mei­talla käy­tössä ole­via työ­ai­ka­liu­ku­mia. Ne lisää­vät hänen koke­mus­taan Mei­tasta jous­ta­vana työ­nan­ta­jana. Lisäksi
mei­ta­lai­sena voi vai­kut­taa sii­hen, missä päi­vit­täistä työtä tekee. Molem­mat ovat­kin eri­tyi­sen iloi­sia mah­dol­li­suu­desta työs­ken­nellä Lap­peen­ran­nan juuri remon­toi­dulla toi­mis­tolla. Aiem­mat kesä­työt kului­vat pää­asiassa etä­töissä, jol­loin työs­ken­te­lyyn on tul­lut uutta twis­tiä toi­mis­tolla olon myötä.

Suo­sit­te­lemme Mei­taa kesä­työ­paik­kana tule­ville kesä­työn­te­ki­jöille!

Jutta Rik­kola ja Rami Saa­ri­vuori

Jutta Rik­kola

  • Mei­tan talous­hal­lin­non har­joit­te­lija
  • Oppa­ria vaille val­mis tra­de­nomi (LAB-amk)
  • Kesä­suun­ni­tel­missa: veneily, fes­ta­rit, pyö­räily, neu­lo­mi­nen, luon­nossa liik­ku­mi­nen
  • On tal­vi­jää­te­löih­mi­nen eli her­kut­te­lee kesällä peh­mik­sellä, mar­joilla ja hedel­millä

Rami Saa­ri­vuori

  • Mei­tan ICT-tuki­hen­kilö
  • Tuleva tie­to­tek­nii­kan diplomi-insi­nööri, pää­ai­neena ohjel­mis­to­tuo­tanto
  • Kesä­suun­ni­tel­missa: ulko­pe­lit ja pyö­räily töi­hin
  • Pitää kesän her­kuista ehdot­to­mana kin­ginä vanil­ja­peh­mistä