Laura työs­ken­te­lee itse­näi­senä pro­jek­ti­pääl­lik­könä

Jou­duin päi­vit­tä­mään käsi­tyk­siäni jul­ki­sella puo­lella työs­ken­te­lystä, kun aloi­tin työt Mei­talla!

Laura Lind­holm

Laura Lind­holm on työs­ken­nel­lyt Mei­talla kah­den vuo­den ajan pro­jek­ti­pääl­lik­könä. Pro­jek­ti­tii­miin kuu­luu hänen lisäk­seen yhdek­sän
muuta pro­jek­ti­pääl­lik­köä sekä hei­dän esi­hen­ki­lönsä, pal­ve­lu­pääl­likkö Eija Mar­ti­kai­nen.

Lau­ran mukaan jokai­sella tii­mi­läi­sellä on omat sel­keät vah­vuu­tensa sekä tyy­linsä tehdä työtä. Vaikka tiimi on kat­taus eri­lai­sia ihmi­siä, kol­le­goilla on hyvä kes­ki­näi­nen yhteys: kaikki ovat aina val­miita aut­ta­maan toi­si­aan ja spar­rai­le­maan. Laura toteaa tämän ole­van työs­sään todella tär­keää. Yhteis­työ on tii­vistä, vaikka pro­jek­ti­pääl­li­kön teh­tä­vät ovat var­sin itse­näi­siä: jokai­sella on omat nime­tyt vas­tuu­pro­jek­tinsa, joissa työs­ken­nel­lään Mei­tan mui­den asian­tun­ti­joi­den, asiak­kai­den ja sidos­ryh­mien kanssa. Lisäksi tiimi on moni­paik­ka­kun­tai­nen eli työtä teh­dään ympäri Suo­mea.

Kuvituskuva

Sat­tu­man kautta mei­ta­lai­seksi

Ennen Mei­taa Laura työs­ken­teli useita vuo­sia koti­mai­sessa ohjel­mis­to­ta­lossa. Hän toimi monissa teh­tä­vissä, kuten pro­jek­ti­pääl­lik­könä ja vii­mei­sim­pänä asiak­kuu­den­hoito-tii­missä. Laura ei etsi­nyt aktii­vi­sesti uutta työtä, mutta oli kiin­nit­tä­nyt huo­miota Mei­tan somessa jul­kais­tui­hin työ­paik­kail­moi­tuk­siin. Tek­nis- ja talous­hal­lin­to­pai­not­tei­set roo­lit oli­vat kui­ten­kin aina men­neet ohi oman osaa­mi­sen — kun­nes hän huo­masi ilmoi­tuk­sen pro­jek­ti­pääl­li­kön teh­tä­västä. Se kolahti heti:

-Pää­tin hakea teh­tä­vää, vaikka en ollut var­si­nai­sesti hake­massa mitään uutta. Minulla ei ollut mitään ”pak­koa” vaih­taa työ­paik­kaa, sillä edel­li­sessä työ­pai­kas­sani niin työyh­teisö kuin esi­hen­kilö oli­vat huip­puja. Sain työs­säni sopi­vasti vas­tuuta, Laura muis­te­lee.

Laura tunsi entuu­des­taan muu­ta­man mei­ta­lai­sen ja tutus­tui yhtiön verk­ko­si­vui­hin ennen sovit­tua työ­haas­tat­te­lua. Tapaa­mi­nen Eijan ja Mei­tan sil­loi­sen muu­tos­joh­ta­jan, Kari Alvi­lan, kanssa teki Lau­raan ison vai­ku­tuk­sen. Hänelle tuli vahva tunne ja halu päästä osaksi uutta työyh­tei­söä. Intoa lisäsi mah­dol­li­suus nähdä jotain eri­laista, sillä Laura oli työs­ken­nel­lyt aiem­min lähinnä yksi­tyi­sellä sek­to­rilla.

Omat ennak­ko­luu­lot jul­ki­sella sek­to­rilla työs­ken­te­lystä kari­si­vat nopeasti

Laura kuvaa itse­ään hen­ki­löksi, joka syt­tyy hel­posti uusista asioista ja tart­tuu eteen tule­viin mah­dol­li­suuk­siin. Hän on aina raken­ta­nut
ura­pol­ku­aan aktii­vi­sesti ja haki esi­mer­kiksi enti­sellä työ­nan­ta­jal­laan oma-aloit­tei­sesti siir­toja eri roo­lei­hin. Mei­talla Lau­raa kut­kutti aja­tus päästä työn kautta osal­li­seksi sel­lais­ten asioi­den hoi­ta­mi­seen, jotka häntä kan­sa­lai­se­na­kin kiin­nos­ti­vat. Ensim­mäi­nen posi­tii­vi­nen yllä­tys syn­tyi uudelle työn­te­ki­jälle oman tii­min toi­min­ta­ta­vasta: kol­le­gat oli­vat var­sin toi­meen tart­tu­via ja asioita aktii­vi­sesti kehit­tä­viä!

Laura on huo­man­nut, että Mei­tassa suh­tau­du­taan kehit­tä­mi­seen var­sin myön­tei­sesti. Hän näkee Mei­tan jat­ku­vasti kehit­ty­vänä ja yllät­tä­vän ket­te­ränä orga­ni­saa­tiona:

-Moni var­masti apri­koi, onko toi­min­tamme todella byro­kraat­tista ja ete­neekö mikään. Yllä­tyin Mei­tan ”pro­ja­ri­työssä” siitä, kuinka vähän jul­kis­ten toi­mi­joi­den reu­naeh­dot lopulta vai­kut­ta­vat arjen teke­mi­seen. Eri­lai­sia sopi­muk­sia, raport­teja ja kil­pai­lu­tuk­sia toki
teh­dään, mutta niitä tuo­te­taan yksi­tyi­sel­lä­kin puo­lella. Täällä ei tar­vitse osata kaik­kia lain kie­mu­roita, vaan sii­hen saa tukea. Esi­mer­kiksi han­kin­ta­pääl­likkö tai muut asi­aan vih­kiy­ty­neet asian­tun­ti­jat aut­ta­vat, Laura plus­saa hyviä puo­lia.

Pro­jek­ti­pääl­likkö toi­mii “veto­juh­tana”

Pro­jek­ti­pääl­li­kön roo­lia lei­maa moni­puo­li­suus. Työ­hön sisäl­tyy pal­jon etu­kä­teis­suun­nit­te­lua, kuten hen­ki­lö­re­sur­soin­tia, bud­je­toin­tia sekä pro­jek­tien osi­tusta yhdessä asian­tun­ti­joi­den kanssa. Näi­den ohella pro­jek­ti­pääl­li­kön teh­tä­vinä on var­mis­taa, että pro­jek­ti­työ­ryh­män kalen­te­rit ovat ajan­ta­sai­set, pro­jek­ti­vies­tintä kul­kee jou­he­vasti eri suun­tiin sekä koko­nai­suus rul­laa eteen­päin. Se
tar­koit­taa työ­ar­jessa esi­mer­kiksi asioi­den orga­ni­soin­tia ja tilan­ne­ku­van yllä­pi­tä­mistä. Lau­ran mukaan pro­jek­ti­pääl­li­kön teh­tä­vä­kenttä
hal­koo kaik­kia Mei­tan pal­ve­lua­lueita. Hei­dän – kuten Mei­tan asiak­kuus­vas­taa­vien – tulee tun­tea yhtiö pal­ve­lui­neen muita asian­tun­ti­ja­roo­leja laa­jem­min. Oman lisä­maus­teensa teke­mi­selle tuo se, että pro­jek­tien sisäl­löt vaih­te­le­vat laa­jasti. Ne voi­vat liit­tyä niin Mei­tan kuin sen kump­pa­nei­den ja asiak­kai­den tar­joa­miin pal­ve­lui­hin, tuot­tei­siin ja jär­jes­tel­miin:

-Tässä työssä täy­tyy hyväk­syä se, ettei voi mil­lään osata kai­kesta subs­tans­sista kaik­kea. Toi­si­naan täy­tyy siis osata nau­raa itsel­leen ja omalle tie­tä­mät­tö­myy­del­leen. Toi­saalta voin kes­kit­tyä puh­taasti pro­jek­tin joh­ta­mi­seen, kun syvempi asian­tun­te­mus subs­tans­siin tulee muilta, Laura arvioi.

Toki mikään pro­jekti ei ole yksi­no­maan pel­kän pro­jek­ti­pääl­li­kön har­teilla, sillä siinä osal­li­sina ole­villa Mei­tan asian­tun­ti­joilla sekä asiak­kailla on vas­tuunsa sovit­tu­jen asioi­den edis­tä­mi­sestä. Laura näkee yhdessä teke­mi­sen yhtenä pro­jek­ti­työn suo­lana. Hän pitää myös siitä, että voi vai­kut­taa oman työ­ka­len­te­rinsa sisäl­töön – vaikka pro­jek­tia ohjaa­vat­kin sille ase­te­tut tavoit­teet ja aika­tau­lut.

Jokai­nen pro­jekti on aina eri­lai­nen

Mei­talla pro­jek­tit luo­ki­tel­laan kol­meen eri luok­kaan: asiakas‑, kehi­tys- ja tuo­te­pro­jek­tei­hin. Asia­kas­pro­jekti käyn­nis­tyy asiak­kaan tilauk­sesta. Kehi­tys­pro­jek­tit liit­ty­vät usein Mei­tan sisäi­seen kehit­tä­mi­seen ja tarve nii­hin voi syn­tyä esi­mer­kiksi tek­ni­sestä päi­vi­tyk­sestä tai Mei­tan halusta kehit­tää asioita. Laura vetu­roi par­hail­laan täl­laista kehi­tys­pro­jek­tia, jossa raken­ne­taan Mei­tan asiak­kaille uutta Asia­kas­piste-verk­ko­si­vus­toa. Tuo­rein työ­pöy­dällä oleva pro­jekti liit­tyy Etelä-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lu­ee­seen, jossa teh­dään ICT-muu­tok­sia Mei­tan pal­ve­lui­den osalta. Laura pitää työssä tapah­tu­vista muu­tok­sista, jol­loin työn mie­lek­kyys syn­tyy pro­jek­tien vaih­tu­vuu­desta. Hän suh­tau­tuu uuteen pro­jek­tiin aina uutena mah­dol­li­suu­tena. Myös työ­ryh­mien muut­tuva kokoon­pano tuo piris­tystä sekä pientä haas­tetta teke­mi­seen: miten osal­lis­taa poruk­kaa, jotta heistä saa kul­loin­kin ”irti” par­haim­man mah­dol­li­sen?
Jat­ku­van oppi­mi­sen lisäksi pro­jek­ti­pääl­likkö tar­vit­see tai­toja sovel­taa. Vaikka Mei­talla on käy­tössä yhtei­nen pro­jek­tin­hal­linta-malli, täy­tyy eri pro­jek­teissa osata luo­via: toi­siin istuu parem­min struk­tu­roi­dumpi sapluuna, kun taas toi­sissa on työs­ken­nel­tävä agile-tyyp­pi­sem­min. Lau­ran mie­lestä yksi pro­jek­ti­työn hie­noim­mista piir­teistä on mah­dol­li­suus tutus­tua uusiin ihmi­siin:

-Jokai­sessa pro­jek­tissa on mukana uusia kas­voja. Meitä työn­te­ki­jöitä on Mei­tassa jo vähän alle 500, joten en ole vielä parin vuo­den aikana ehti­nyt työs­ken­nellä kaik­kien kanssa, Laura nau­raa.

Työ­ka­ve­rit lisää­vät posi­tii­vi­sen ilma­pii­rin ohella Lau­ran työssä viih­ty­mistä. Hän arvos­taa myös Mei­tan uusia moder­neja toi­mis­to­ti­loja Sai­maan ran­nalla sekä AVAIN­TES-työ­eh­to­so­pi­muk­sen mah­dol­li­suutta pidem­piin loma­oi­keuk­siin.

Asia­kas­ko­ke­mus on läsnä työ­ar­jessa

Lau­ralle on tär­keää tehdä työnsä mah­dol­li­sim­man hyvin. Hän haluaa olla mui­den mei­ta­lais­ten mukana tuot­ta­massa asiak­kaille pal­ve­lua, johon voi par­haim­mil­laan tuoda omalla työl­lään jotain lisä­ar­voa. Laura näkee pro­jek­teissa teh­dyn työn vai­kut­ta­van esi­mer­kiksi sii­hen, miten asiak­kaan arki jat­kuu pro­jek­tin pää­tyt­tyä.

-Eri­tyi­sen hie­noa näissä inhouse-toi­min­taym­pä­ris­tön pro­jek­teissa on se, että asiak­kaamme ovat samalla yhtiömme omis­ta­jia. Siksi asiak­kai­demme kanssa tehty yhteis­työ syn­tyy vah­van kump­pa­nuus­suh­teen kautta. Meita ja asia­kas työs­ken­te­le­vät ikään kuin ”työ­pa­rina” saman tavoit­teen eteen, Laura iloit­see.

Suo­sit­te­len Mei­taa työ­nan­ta­jana — työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­seni menee NPS-astei­kolla mitat­tuna kii­tet­tä­vän puo­lelle!

Laura Lind­holm

Minä olen Työ­päi­väsi taus­ta­voima

ja pro­jek­tien proak­tii­vi­nen vies­tijä!

”Yri­tän omalla toi­min­nal­lani var­mis­taa sen, että
meillä pro­jek­teissa asiat ete­ne­vät lupaus­ten
mukai­sesti. Vies­tin aktii­vi­sesti asiak­kai­den suun­taan -
myös väliai­ka­tie­toja. Yhteis­työssä tar­vi­taan jat­ku­vaa yhtey­den­pi­toa.”