Tie­to­suoja

Tie­to­suoja on perus­oi­keus, jolla tur­va­taan yksi­tyi­syy­den, oikeuk­sien ja vapauk­sien toteu­tu­mi­nen hen­ki­lö­tie­toja käsi­tel­lessä. Olemme Mei­tassa sitou­tu­neet huo­leh­ti­maan käsit­te­le­miemme hen­ki­lö­tie­to­jen tie­to­suo­jasta sekä nou­dat­ta­maan tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä. Tällä sivulla ker­romme, kuinka ja mil­lai­sin edel­ly­tyk­sin käsit­te­lemme hen­ki­lö­tie­toja toi­min­nas­samme.

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus

Miksi käsit­te­lemme hen­ki­lö­tie­toja?

Keräämme ja käsit­te­lemme hen­ki­lö­tie­toja vain ennalta suun­ni­tel­tuja ja mää­ri­tel­tyjä sekä lail­lista käyt­tö­tar­koi­tusta var­ten. Käsit­te­lemme asiak­kai­demme ja yhteis­työ­kump­pa­nei­demme hen­ki­lö­tie­toja tuot­taak­semme ja toi­mit­taak­semme asiak­kail­lemme pal­ve­luita sekä hoi­taak­semme asia­kas­suh­tei­tamme sopi­mus­ten perus­teella. Työ­nan­ta­jana käsit­te­lemme hen­ki­lö­tie­toja hoi­taak­semme hen­ki­lös­tömme pal­ve­lus­suhde- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non asioita työ­so­pi­mus­ten perus­teella ja työ­nan­ta­jan laki­sää­teis­ten vel­vol­li­suuk­sien nou­dat­ta­mi­seksi. Emme tee auto­maat­ti­seen hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn perus­tu­via pää­tök­siä tai hen­ki­lö­koh­tais­ten omi­nai­suuk­sien arvioin­tia (pro­fi­loin­tia).

Käsi­tel­tä­vät hen­ki­lö­tie­dot

Mitä hen­ki­lö­tie­toja käsit­te­lemme?

Käsit­te­lemme toi­min­nas­samme vain käyt­tö­tar­koi­tuk­sen kan­nalta tar­peel­li­sia hen­ki­lö­tie­toja. Käsi­tel­tä­vät tie­dot muo­dos­tu­vat asiak­kai­demme pal­ve­lui­den käy­tön yhtey­dessä syn­ty­vistä tie­doista, yhteis­työ­kump­pa­nei­demme ja toi­mit­ta­jien tie­doista, sekä hen­ki­lös­tömme ja työn­ha­ki­joi­den osalta pää­asiassa hen­ki­löiltä itsel­tään saa­duista tie­doista sekä muista työ­suh­teen aikana syn­ty­vistä tie­doista.

Mistä saamme käsit­te­lyssä tar­vit­ta­vat hen­ki­lö­tie­dot?

Saamme hen­ki­lö­tie­toja pää­sään­töi­sesti asia­kas­or­ga­ni­saa­tioi­demme ja yhteis­työ­kump­pa­nei­demme yhteys­hen­ki­löiltä sekä suo­raan hen­ki­löiltä itsel­tään.

Kuinka pit­kään säi­ly­tämme hen­ki­lö­tie­toja?

Säi­ly­tämme hen­ki­lö­tie­toja vain niin kauan kuin se on tar­peen tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tusta var­ten. Pois­tamme hen­ki­lö­tie­dot heti, kun niitä ei enää tar­vita sii­hen tar­koi­tuk­seen, jota var­ten ne kerät­tiin tai muu­ten käsi­tel­tiin.

Tie­to­jen siir­rot ja luo­vu­tuk­set

Sään­nön­mu­kai­set siir­rot ja luo­vu­tuk­set

Emme luo­vuta, siirrä emmekä muu­toin ilmaise hen­ki­lö­tie­toja muille kol­man­sille osa­puo­lille ilman asiak­kaan kanssa teh­tyä etu­kä­teistä kir­jal­lista sopi­musta tai teh­tä­vän­an­toa, ellemme ole vel­vol­li­sia ilmai­se­maan tie­toja pakot­ta­van lain­sää­dän­nön tai viran­omai­sen mää­räyk­sen perus­teella.

Tie­to­jen siirto EU:hun tai ETA:n ulko­puo­lelle

Emme siirrä hen­ki­lö­tie­toja EU:n tai ETA:n ulko­puo­lelle, ellei siir­rosta ja asian­mu­kai­sista suo­ja­toi­men­pi­teistä ole erik­seen sovittu kir­jal­li­sesti asiak­kaan kanssa. Siir­rossa nou­da­te­taan aina laki­sää­tei­siä vaa­ti­muk­sia ja siir­rosta infor­moi­daan rekis­te­röi­tyjä eril­li­sissä tie­to­suo­ja­se­los­teissa.

Tie­to­jen suo­jaa­mi­nen

Kuinka suo­jaamme hen­ki­lö­tie­dot?

Arvioimme hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­viä ris­kejä ja suo­jaamme hen­ki­lö­tie­dot ris­kejä vas­taa­vasti. Kou­lu­tamme ja ohjeis­tamme hen­ki­lö­kun­taamme tie­to­tur­vaan ja tie­to­suo­jaan liit­ty­vissä asioissa. Rajaamme tie­to­jär­jes­tel­mien käyt­tö­oi­keu­det työ­teh­tä­vien mukai­sesti, ja hen­ki­lös­tömme on sitou­tu­nut kai­kessa toi­min­nas­saan vai­tio­lo­vel­vol­li­suu­teen. Val­vomme hen­ki­lös­tömme asian­mu­kaista ja ohjei­den mukaista toi­min­taa.

Var­mis­tamme tie­to­jen ehey­den, luot­ta­muk­sel­li­suu­den ja saa­ta­vuu­den tek­ni­sin kei­noin, kuten palo­muu­ri­sään­nöin ja salauk­sin sekä eriyt­tä­mällä tie­to­lii­ken­ne­verk­koja. Var­muus­ko­pioimme tie­toja sovi­tusti ja varau­dumme poik­kea­ma­ti­lan­tei­siin toi­min­taoh­jein ja suun­ni­tel­min.

Olemme sitou­tu­neet sisäl­lyt­tä­mään tie­to­tur­van ja tie­to­suo­jan tuot­tei­siimme ja pal­ve­lui­himme, jotta myös asiak­kaamme voi­vat toi­mia vaa­ti­mus­ten mukai­sesti käyt­täes­sään pal­ve­lui­tamme. Mei­talle on myön­netty ISO27001-ser­ti­fi­kaatti kesällä 2023.

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det

Mitä ovat rekis­te­röi­dyn oikeu­det?

Toi­mies­samme käsi­tel­tä­vien hen­ki­lö­tie­to­jen rekis­te­rin­pi­tä­jänä infor­moimme rekis­te­röi­tyjä hen­ki­löitä tie­to­suo­ja­se­los­tein tai muilla sopi­vaksi kat­so­mil­lamme mene­tel­millä. Samalla ker­romme rekis­te­röi­dyille hei­dän oikeuk­sis­taan ja tar­joamme kei­not käyt­tää oikeuk­si­aan. Rekis­te­röi­dyillä on seu­raa­via oikeuk­sia omien tie­to­jensa käsit­te­lyyn liit­tyen

  • oikeus saada tie­toa hen­ki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lystä
  • oikeus tar­kas­taa tie­dot
  • oikeus oikaista tie­dot
  • oikeus pois­taa tie­dot
  • oikeus rajoit­taa tie­to­jen käsit­te­lyä
  • oikeus siir­tää tie­dot jär­jes­tel­mästä toi­seen
  • oikeus vas­tus­taa tie­to­jen käsit­te­lyä
  • oikeus olla jou­tu­matta auto­maat­ti­sen pää­tök­sen­teon koh­teeksi
  • oikeus tehdä vali­tus Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­toon, mikäli hän kat­soo, että häntä kos­ke­vien hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyssä on rikottu voi­massa ole­vaa tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.

Rekis­te­röity ei voi käyt­tää kaik­kia oikeuk­sia kai­kissa tilan­teissa. Tilan­tee­seen vai­kut­taa esi­mer­kiksi se, millä perus­teella hen­ki­lö­tie­toja käsi­tel­lään. Lisä­tie­toja rekis­te­röi­dyn oikeuk­sista voi kysyä Mei­tan tie­to­suo­ja­vas­taa­valta.

Eväs­teet

Eväs­te­käy­tän­nöt

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn selain­poh­jai­sissa tie­to­jär­jes­tel­missä käy­te­tään eväs­teitä. Eväste on pieni teks­ti­tie­dosto, jonka selain tal­len­taa käyt­tä­jän lait­teelle. Käy­tämme eväs­teitä pal­ve­lu­jen toteut­ta­mi­seen, hel­pot­ta­maan pal­ve­lui­hin kir­jau­tu­mista, käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen paran­ta­mi­seen sekä sivus­ton seu­raa­mi­seen. Käyt­täjä voi selai­noh­jel­mas­saan estää eväs­tei­den käy­tön, mutta tämä voi vai­kut­taa sivus­ton käy­tet­tä­vyy­teen siten, että jot­kut toi­min­not eivät mah­dol­li­sesti toimi tar­koi­te­tulla tavalla.

Emme jaa eväs­tei­den avulla kerät­tä­viä tie­toja muille orga­ni­saa­tioille, emmekä yhdistä kerät­tä­viä tie­toja mui­hin tie­toi­hin. Yksi­löt eivät ole tun­nis­tet­ta­vissa eväs­tei­den perus­teella.

Tie­to­suo­ja­vas­taava

Tie­to­suo­ja­vas­taa­van teh­tä­vät ja yhteys­tie­dot

Tie­to­suo­ja­vas­taava seu­raa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn lain­mu­kai­suutta ja aut­taa tie­to­suo­ja­sään­nös­ten nou­dat­ta­mi­sessa. Tie­to­suo­ja­vas­taava neu­voo hen­ki­lös­töä ja rekis­te­röi­tyjä hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vissä kysy­myk­sissä sekä toi­mii val­von­ta­vi­ran­omai­sen yhteys­pis­teenä.

Mei­tan tie­to­suo­ja­vas­taa­va­nan yhteys­tie­dot: [email protected]

Tie­to­suo­ja­se­los­teet