Ter­veh­dys Pal­ve­lu­pis­teeltä!

Tässä kuvassa on kaksi meitalaisia ja Meitan roll-up Mikkelin toimiston aulassa

Asiak­kaamme tun­te­vat var­masti mei­dän tii­mimme parem­min nimellä Ser­vice­Desk. Olen itse­kin var­masti joi­den­kin tämän blo­gin luki­joi­den kanssa ongel­mia rat­ko­nut ja toi­vot­ta­vasti myös onnis­tu­nut siinä. Min­kä­laista se työ täällä Ser­vice­Des­kissä on?

Pal­ve­lu­pis­te­tiimi

Tii­mimme koko­nais­koko on 17 hen­ki­löä (mukaan lukien har­joit­te­lija ja esi­hen­ki­lömme). Iloi­sessa jou­kos­samme työs­ken­te­lee etelä- ja poh­jois­kar­ja­la­lai­sia. Vielä tois­tai­seksi tii­missä ei ole ete­lä­sa­vo­lai­sia, mutta ehkäpä jos­kus tule­vai­suu­dessa on? Mie­les­täni tämän poru­kan par­haita puo­lia on tii­mi­työ ja huu­mo­rin­taju. Olen itse ollut Pal­ve­lu­piste-tii­missä alusta läh­tien mukana ja näh­nyt tii­min tähä­nas­ti­sen kehi­tyk­sen. Alussa meillä oli vielä maa­kun­ta­koh­tai­set Ser­vice­Des­kit, jotka yhdis­tyi­vät yhdeksi kes­ki­te­tyksi Ser­vice­Des­kiksi. Tämä toi meille pal­ve­lu­pis­te­tii­mi­läi­sille mah­dol­li­suu­den laa­jen­taa asian­tun­ti­juutta yli maa­kun­ta­ra­jo­jen.

Työmme on rat­koa asiak­kaan ICT-ongel­mia

Tii­mimme teh­tävä on toi­mia ensi­vas­teena ja aut­taa asiak­kai­tamme ICT-ongel­missa. Vas­taa­no­tamme tuki­pyyn­töjä puhe­li­mitse (arki­päi­vi­sin klo 07:30 – 16:00 välillä) ja säh­kö­pos­titse. Meillä rat­kais­taan päi­vit­täin jopa yli 80% saa­pu­vista pal­ve­lu­pyyn­nöistä puhe­lu­jen aikana! Mikäli asiak­kaan ICT-ongelma ei ole rat­kais­ta­vissa suo­raan puhe­lussa, ohjaamme tuki­pyyn­nön jat­ko­kä­sit­te­lyyn asian­tun­ti­joille.

Kuu­kausit­tai­set yhtey­den­ot­to­mää­rät ovat tuhan­sia — esi­mer­kiksi viime kuussa puhe­lu­jen määrä ylitti 5000 puhe­lua. Tuki­pyyn­nöt saa­pu­vat meille puhe­li­mitse, säh­kö­pos­titse ja pal­ve­lu­por­taa­lin kautta. Välillä tulee myös yhtey­den­ot­toja, jotka ovat Mei­tan ICT-pal­ve­lui­den ulko­puo­lella. Näissä tilan­teissa pyrimme ohjaa­maan asiak­kaan oike­aan suun­taan. 

ICT-alalla asiat ovat jat­ku­vassa muu­tok­sessa ja tämä näkyy myös mei­dän työs­sämme. Mei­dän työs­sämme onkin tär­keää olla intoa uuden oppi­mi­selle ja pysyä kehi­tyk­sessä mukana sekä pys­tyä aut­ta­maan asiak­kai­tamme näissä muu­tok­sissa.

Poimi tal­teen Ser­vice­Des­kin vin­kit Mei­tan asiak­kaille

Haluai­sin vielä lopuksi jakaa asiak­kail­lemme käy­tän­nöl­li­siä vink­kejä:

  • Tie­sitkö, että Mei­talla on ole­massa asiak­kaita var­ten ohjeita sisäl­tävä Asia­kas­piste-sivusto, josta löy­dät ohjeita osaan Mei­tan pal­ve­lui­hin? Löy­dät Asia­kas­pis­teeltä myös IT-pal­ve­lui­hin liit­ty­viä ohjeita esi­mer­kiksi sala­sa­nan vaih­ta­mi­sesta. Asia­kas­pis­teen osoite on https://asiakaspiste.meita.fi/
  • Vero­kor­tit kan­nat­taa toi­mit­taa suo­raan palk­koi­hin joko säh­kö­pos­titse tai itse­pal­ve­lu­ka­nava Meit­ta­rin kautta. Myös työ­so­pi­muk­siin liit­ty­vät muu­tok­set mene­vät palk­ko­jen kautta. Löy­dät yhteys­tie­dot täältä.
  • Onko itse­pal­ve­lu­ka­nava Meit­tari tuttu? Itse­pal­ve­lu­ka­na­van kautta voit tehdä pal­ve­lu­pyyn­nön ja löy­dät sieltä myös ohjeita, Mei­tan verk­ko­kau­pan ja lai­te­re­kis­te­rin yllä­pi­don. Lisä­tie­toa itse­pal­ve­lu­ka­na­vasta löy­dät täältä.

Näi­hin vink­kei­hin pää­tän blo­gi­kir­joi­tuk­seni. Muka­vaa ja aurin­koista kevään jat­koa teille kai­kille!

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,
Joni Laakso
Pal­ve­lu­koor­di­naat­tori, Mei­tan Ser­vice­Desk