Mitä olemme oival­ta­neet joh­ta­juu­den kehit­tä­mi­sessä?

Tässä kuvassa on Meitan Lappeenrannan toimiston kahvihuoneen oleskelunurkkaus, jossa on kaksi sohvaa, kaksi nojatuolia sekä sohvapöytiä

Hyvä joh­ta­juus on meille työ­nan­ta­jana tär­keä stra­te­gi­nen tavoite. Sillä on mer­kit­tävä vai­ku­tus sii­hen, mil­lai­sena työ­paik­kana Meita näh­dään ja kuinka työn­te­ki­jät meillä voi­vat ja kukois­ta­vat. Kehi­tämme hyvää joh­ta­juutta esi­hen­ki­löi­demme yhtei­sellä joh­ta­mi­sen val­men­nuk­sella. Tällä var­mis­tamme sen, että joh­ta­mi­semme nojaa samoi­hin peri­aat­tei­siin ja kul­jemme yhdessä samaan suun­taan.

Mei­ta­lai­nen joh­ta­juus poh­jau­tuu val­men­ta­vaan joh­ta­mi­seen. Val­men­ta­van esi­hen­ki­lön rooli on ohjata ja val­men­taa tii­mi­läi­siä kehit­ty­mään ja kukois­ta­maan omassa roo­lis­saan. Paras pal­kinto on se, että näkee oman val­men­net­ta­vansa onnis­tu­van. Val­men­tava joh­taja lähes­tyy asioita val­mii­den vas­taus­ten sijaan oival­lut­ta­vien näkö­kul­mien kautta. Val­men­ta­jana hän näyt­tää suun­nan ja luot­taa sii­hen, että tii­mi­läi­sillä on par­haim­mat tai­dot ja tavat löy­tää rat­kaisu. Joh­ta­mis­tai­doissa kes­keistä on kes­kus­telu- ja kuun­te­lu­kyky, kan­nus­ta­mi­nen ja palaut­teen anto.

Jat­ku­vuus ja sys­te­maat­ti­suus ovat kehit­tä­mis­työn avai­met

Rat­kai­seva oival­lus joh­ta­juu­den kehit­tä­mi­ses­sämme on ollut jat­ku­vuus. Jat­ku­vuus tulee siitä, että olemme jo nel­jän vuo­den ajan toteut­ta­neet esi­hen­ki­löi­demme joh­ta­mi­sen val­men­nusta. Joh­ta­mis­val­men­nuk­semme koos­tu­vat ins­pi­roi­vista lähi­val­men­nus­päi­vistä ja tee­moi­te­tuista etä­val­men­nuk­sista. Hyö­dyn­nämme val­men­nuk­ses­samme ryhmä- ja yksi­löcoac­hin­gia sekä moni­muo­toi­sia oppi­mi­sen tapoja, kuten videoita, poh­din­ta­teh­tä­viä, podcas­teja ja joh­ta­mis­kir­jal­li­suutta. Olemme tal­tioi­neet joh­ta­mi­sop­pe­jamme käsi­kir­jo­jen muo­toon, jotta aihei­den pariin voi palata myö­hem­min­kin. Myös uudet esi­hen­ki­löt pää­se­vät käsi­kir­joi­hin kautta val­men­nuk­sen pii­riin.

Toi­nen rat­kai­seva oival­lus joh­ta­juu­den kehit­tä­mi­ses­sämme on ollut sys­te­maat­ti­suus. Se syn­tyy sitä kautta, että meillä on kuu­kausit­tai­set val­men­nus­tee­mat, jotka pitä­vät yllä joh­ta­mi­sen jat­ku­vaa kehit­tä­mistä ja joh­dat­ta­vat mei­dät yhtei­sen kes­kus­te­lun pariin. Kuu­kausit­tai­set val­men­nus­ta­paa­mi­siamme ovat ver­tais­ryh­mä­men­to­roin­nin idealla toteu­tet­tuja tapaa­mi­sia, joissa pien­ryh­missä jaamme aja­tuk­sia, spar­raamme toi­siamme ja saamme kol­le­ga­tu­kea arkeen lin­kit­ty­viin joh­ta­mi­sen tee­moi­hin.

Tai­ta­vaksi pomoksi ei syn­nytä

Esi­hen­ki­lö­työ on mitä suu­rem­missa mää­rin odo­tuk­sia täynnä. Hyvä joh­taja on suun­nan näyt­täjä, muu­tok­sen alulle saava voima, innos­taja ja kan­nus­taja. Samaan aikaan häneltä vaa­di­taan myös inhi­mil­li­syyttä, kuun­te­lu­tai­toa, herk­kyyttä ja luot­ta­musta. Näi­den tai­to­jen kehit­tä­mi­nen on jat­kuva matka. Tai­ta­vaksi pomoksi ei syn­nytä, vaan sii­hen kas­ve­taan jat­ku­van kehit­ty­mi­sen ja palaut­teen kautta.

Titta Saksa
Hen­ki­lös­tö­joh­taja