Hyvin­voin­tia­lu­eet käyn­nis­ty­vät — mitä se tar­koit­taa palk­ka­hal­lin­nolle?

Tässä kuvassa meitalainen istuu pöydän ääressä kannettavaa näppäillen ja katsoo hymyillen kohti kameraa

Sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pelas­tus­toi­men teh­tä­vissä jul­ki­sella sek­to­rilla työs­ken­te­lee Suo­messa yhteensä yli 220 000 hen­ki­löä, 332 eri kun­nassa tai kun­tayh­ty­mässä. 1.1.2023 alkaen näistä hen­ki­löistä lähes kaikki tule­vat työs­ken­te­le­mään uusilla hyvin­voin­tia­lueilla, joita on perus­tettu yhteensä 21.

Hen­ki­löstö siir­tyy uusille työ­nan­ta­jille liik­keen­luo­vu­tuk­sen peri­aat­teilla eli työ­suh­teen ehdot jat­ku­vat pää­sään­töi­sesti ennal­laan, vaikka työ­nan­taja vaih­tuu. Palk­ka­hal­lin­non näkö­kul­masta muu­tos on iso ja siir­ty­mä­aika lyhyt; nykyi­nen orga­ni­saa­tio vas­taa pal­kan­mak­susta 31.12.2022 asti ja uusi hyvin­voin­tia­lue ottaa sen vas­tuul­leen heti 1.1.2023. Käy­tän­nössä muu­tok­seen liit­ty­vät myös uudet sovel­let­ta­vat työ­eh­to­so­pi­muk­set, muu­tok­sia pai­kal­li­sissa sopi­muk­sissa, jär­jes­tel­missä, pro­ses­seissa sekä toi­min­ta­mal­leissa. Yksi hyvin­voin­tia­lue voi vas­taa­not­taa hen­ki­lös­töä yli 10 eri orga­ni­saa­tiosta, jol­loin käy­tän­nöissä tulee väis­tä­mättä muu­tok­sia aina­kin osalle hen­ki­lös­töstä. Voit lukea hyvin­voin­tia­luei­den hen­ki­lös­töstä lisää täältä.

Mitä palk­ka­hal­lin­nossa teh­dään käy­tän­nössä tämän muu­tok­sen toteu­tu­mi­seksi?

Uusille hyvin­voin­tia­lueille kil­pai­lu­te­taan (tai ole­massa ole­vien sopi­mus­ten mah­dol­lis­taessa vali­taan) palk­ka­hal­lin­non jär­jes­telmä. Jär­jes­tel­mään toteu­te­taan hyvin­voin­tia­luei­den tar­pei­siin vas­taa­vat omi­nai­suu­det sekä perus­te­taan orga­ni­saa­tio­koh­tai­set mää­ri­tyk­set, kuten las­ken­ta­tun­nis­teet ja orga­ni­saa­tio­ra­ken­teet. Siir­ty­vän hen­ki­lös­tön tie­dot kerä­tään nykyi­sistä orga­ni­saa­tioista, muu­te­taan yhte­ne­väi­seen muo­toon ja vie­dään poh­ja­tie­doiksi uuteen jär­jes­tel­mään. Pal­ve­lus­suh­tei­den ja perus­pal­kan lisäksi siir­ret­tä­viä tie­toja ovat esi­mer­kiksi hen­ki­lön työ­his­to­ria sekä loma­tie­dot. Työ­his­to­riaa voi olla useilta kym­me­niltä vuo­silta ja eri työ­nan­ta­jilta, koska osa kun­nista on jo aiem­min kes­kit­tä­nyt sote-toi­min­toja yhtei­seen orga­ni­saa­tioon. Palk­ka­hal­lin­non jär­jes­tel­mästä on myös yleensä kym­me­niä inte­graa­tioita mui­hin jär­jes­tel­miin — esi­mer­kiksi työ­vuo­ro­suun­nit­te­luun, käyt­tö­val­tuus­hal­lin­taan, kulun­val­von­taan ja rapor­toin­tiin — eli näi­den toteu­tus tai päi­vi­tys on myös kes­kei­nen osa muu­tosta.

Mil­lai­sia roo­leja eri toi­mi­joilla on palk­ka­hal­lin­non käyn­nis­tä­mi­sessä?

Hyvin­voin­tia­luei­den palk­ka­hal­lin­non käyn­nis­tä­mi­sessä on useita kes­kei­siä toi­mi­joita, joilla on tär­keä rooli muu­tok­sen onnis­tu­mi­sessa. Tie­toja luo­vut­ta­vat nykyi­set kunnat/kuntayhtymät. Nii­den käy­tössä ole­vien jär­jes­tel­mien toi­mit­ta­jat tuot­ta­vat hen­ki­lö­ta­son läh­tö­tie­dot. Palk­ka­hal­lin­non asian­tun­ti­jat muo­dos­ta­vat toi­min­ta­mal­lit ja jär­jes­tel­mä­mää­ri­tyk­set yhdessä hyvin­voin­tia­lu­een hen­ki­lös­tö­joh­don kanssa. He huo­leh­ti­vat näi­den kou­lut­ta­mi­sesta perus­käyt­tä­jille ja esi­hen­ki­löille, jotka puo­les­taan vas­taa­vat tie­to­jen oikea-aikai­sesta toi­mit­ta­mi­sesta sovit­tuja kana­via pit­kin. Lisäksi palk­ka­hal­lin­non jär­jes­tel­mä­toi­mit­taja toteut­taa tek­ni­sen ympä­ris­tön ja mää­ri­tyk­set sekä joukko muita jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jia on mukana inte­graa­tioi­den toteu­tuk­sessa.

Uudis­tuk­sen toteu­tus­tapa ja roo­lit vaih­te­le­vat alueit­tain, mutta kaik­kialla yhteistä on, että onnis­tu­nut koko­nai­suus muo­dos­tuu usei­den eri toi­mi­joi­den yhteis­työllä. Osalla palk­ka­hal­lin­non asian­tun­ti­jat työs­ken­te­le­vät hyvin­voin­tia­lu­eella ja osalla toi­minta on orga­ni­soitu kun­tien ja mui­den hyvin­voin­tia­luei­den kanssa yhtei­seen inhouse yhti­öön. Voit tutus­tua aiem­man blo­gi­kir­joi­tuk­seni kautta inhouse-yhtiön toi­min­taan.

Meita toteut­taa muu­tosta yhdessä asiak­kai­densa kanssa

Mei­talla on inhouse-yhtiönä kes­kei­nen rooli hyvin­voin­tia­lue­a­siak­kai­densa muu­tok­sen toteut­ta­jana. Hyvin­voin­tia­lueita kos­keva val­mis­telu on käyn­nis­tetty Mei­talla lähes kaksi vuotta sit­ten. Olemme kil­pai­lut­ta­neet hyvin­voin­tia­lueille yhte­näi­sen palk­ka­hal­lin­non jär­jes­tel­män, jonka käyt­töön­ot­toa toteu­te­taan jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jien, Mei­tan asian­tun­ti­joi­den sekä hyvin­voin­tia­luei­den yhteis­työllä. Asian­tun­ti­joi­tamme toi­mii pro­jek­ti­pääl­li­köinä, palk­ka­hal­lin­non asian­tun­ti­joina, jär­jes­tel­mä­asian­tun­ti­joina, jär­jes­tel­mä­ark­ki­teh­teinä, inte­graa­tio­asian­tun­ti­joina sekä ohjaus­ryh­mien jäse­ninä.

His­to­rial­li­sen suuri uudis­tus jän­nit­tää var­masti hie­man kaik­kia toi­mi­joita. Sel­vää kui­ten­kin on, että jokai­nen meistä tekee kaik­kensa sen eteen, että hyvin­voin­tia­lueille siir­ty­vän hen­ki­lös­tön pal­kan­maksu jat­kuu häi­riöt­tö­mästi ja uudet orga­ni­saa­tiot saa­vat par­haan mah­dol­li­sen alun vaa­ti­valle teh­tä­väl­leen.

Uudis­tus­ter­vei­sin,
Salli Kor­te­lai­nen
toi­mi­tus­joh­taja