Työ­päi­väsi taus­ta­voima

Mei­dän IT ja talous Oy — tut­ta­val­li­sesti Meita — on moni­puo­li­nen ja luo­tettu ICT‑, talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lu­jen kump­pani. Mei­tan teh­tä­vänä on toi­mia asiak­kaansa työ­päi­vän taus­ta­voi­mana ja vapaut­taa hänen aikansa olen­nai­seen. Panos­tamme Mei­talla asia­kas­läh­töi­seen pal­ve­luun ja avoi­meen yhteis­työ­hön. Omis­taja-asiak­kai­tamme ovat Etelä- ja Poh­jois-Kar­ja­lan, Etelä-Savon sekä Päi­jät-Hämeen kun­nat, kau­pun­git, kun­ta­toi­mi­jat ja hyvin­voin­tia­lu­eet.

Tässä on kuva kolmesta iloisesta meitalaisesta, joista yksi pitelee kannettavaa kädessään

IT-pal­ve­lut

 • Lait­tei­den ja lisens­sien han­kin­ta­pal­ve­lut
 • Pal­ve­lu­hal­linta ja pal­ve­lu­piste
 • Tie­to­lii­ken­ne­pal­ve­lut
 • Kone­sa­lit ja pal­ve­lin­ten yllä­pi­to­pal­ve­lut
 • Työ­asema- ja lai­te­pal­ve­lut
 • Käyt­tö­val­tuuk­sien hal­linta
 • Vies­tin­tä­pal­ve­lut

Siirry IT-pal­ve­lui­hin

Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lut

 • Palk­ka­hal­linto
 • Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non muut pal­ve­lut

Siirry Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lui­hin

Talous­pal­ve­lut

 • Kir­jan­pi­to­pal­ve­lut
 • Las­ku­tus- ja myyn­ti­res­kont­ra­pal­ve­lut
 • Mak­su­lii­ken­ne­pal­ve­lut
 • Osto­las­ku­jen käsit­tely
 • Talous­suun­nit­telu ja RAE-pal­ve­lut

Siirry Talous­pal­ve­lui­hin

Tutustu inhouse-yhti­öömme!

Haluatko kuulla lisää Mei­tasta, sen toi­min­nasta tai pal­ve­luista? Olemme koon­neet yhteen inhouse-yhtiö­tämme esit­te­le­viä tun­nus­lu­kuja ja tie­toja. Haluamme osal­tamme edis­tää inhouse-yhtiöi­den avoi­muutta, joten voit vapaasti tutus­tua yhtiö­tämme esit­te­le­viin doku­ment­tei­hin, kuten yhtiö­jär­jes­tyk­seen, osa­kas­so­pi­muk­seen sekä tilin­pää­tös­tie­toi­hin. Katso samalla joh­to­ryh­mämme sekä mui­den joh­to­teh­tä­vissä työs­ken­te­le­vien yhteys­tie­dot!

Tässä kuvassa kolme meitalaista on palaverissa ja yksi heistä on kirjoittamassa fläppitaululle kahden muun istuessa

Asia­kas­piste pal­ve­lee nykyi­siä asiak­kai­tamme!

Pal­ve­lemme Mei­tan nykyi­siä asiak­kaita ver­kossa Asia­kas­piste-sivus­tolla. Asia­kas­piste toi­mii port­tina Mei­tan pal­ve­lui­hin: se ohjaa oike­aan asioin­ti­ka­na­vaan ja tar­joaa asiak­kail­lemme ajan­koh­taista tie­toa Mei­tan pal­ve­luista. Sivus­tolle on koottu myös pal­ve­luis­tamme usein kysyt­tyjä kysy­myk­siä, joi­den tar­koi­tus on tukea muun muassa pal­ve­lui­hin liit­ty­vien ongel­ma­ti­lan­tei­den rat­kai­se­mi­sessa.

Tässä kuvassa seisoo viisi meitalaista vierekkäin ja katsoo kameraan hymyillen

Mei­tassa on mei­nin­kiä —
hae meille töi­hin!

Teemme Mei­talla arvo­kasta työtä kun­ta­lais­ten hyväksi. Mag­neet­ti­sen osaa­jayh­tei­sömme kult­tuuri poh­jau­tuu nel­jään kul­ma­ki­veen: läs­nä­oloon ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen, vapau­teen ja vas­tuuseen, yhtei­söl­li­syy­teen sekä hyvin­voin­tiin ja hyvään fii­lik­seen. Lue sivuil­tamme, miten nämä peri­aat­teet kon­kre­ti­soi­tu­vat työ­ar­keemme ja miksi sinun kan­nat­taisi hakea meille töi­hin! Kurk­kaa samalla hen­ki­lös­tö­etumme, työn­te­ki­jä­ta­ri­namme sekä avoi­met työ­paik­kamme!

Ota mei­hin yhteyttä!

Olemme koon­neet asiak­kai­demme asioin­nin tueksi asia­kas­pal­ve­lumme yhteys­tie­dot eri pal­ve­lua­lueille. Voit asiak­kaa­namme olla mei­hin yhtey­dessä joko puhe­li­mitse tai säh­kö­pos­titse. Saat tar­vit­taessa apua myös Asia­kas­piste-sivus­tol­tamme. Lisäksi voit hoi­taa asioi­tasi käte­västi Itse­pal­ve­lu­ka­na­vas­samme Meit­ta­rissa, joka pal­ve­lee sinua IT‑, talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non asioissa 24/7!