Meita tekee vas­tuul­lista lii­ke­toi­min­taa

Tässä on kuva Meitan toimistolla olevan palaveverihuoneen seinästä, jossa lukee "Hallitsemme huomista yhdistämällä tietoa, taitoa ja tekoja"

Vas­tuul­li­suus on yksi nyky­ai­kai­sen lii­ke­toi­min­nan kul­ma­ki­vistä. Vas­tuul­li­suus ei ole enää pel­käs­tään moraa­li­nen vel­vol­li­suus, vaan lii­ke­toi­min­nal­li­nen etu ja olen­nai­nen osa menes­ty­vää yri­tys­toi­min­taa. Vas­tuul­li­sesti toi­miva yri­tys voi omien valin­to­jensa ja toi­men­pi­tei­den kautta tehdä kes­tä­viä talou­del­li­sia ja eko­lo­gia valin­toja ja sitä kautta vai­kut­taa posi­tii­vi­sesti toi­min­taym­pä­ris­tön kehi­tyk­seen.  

Vas­tuul­li­suu­den kolme ulot­tu­vuutta

Vas­tuul­li­suus kat­taa tyy­pil­li­sesti kolme ulot­tu­vuutta: ympä­ris­tö­vas­tuun, sosi­aa­li­sen vas­tuun ja talou­del­li­sen vas­tuun. Ympä­ris­tö­vas­tuu on yri­tyk­sen toi­men­pi­teitä ympä­ris­tön suo­je­le­mi­seksi ja säi­lyt­tä­mi­seksi.  Näitä tavoit­teita yri­tys voi edis­tää muun muassa suo­si­malla uusiu­tu­via ener­gia­läh­teitä ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä toi­min­ta­ta­poja sekä kehit­tä­mällä kes­tä­viä tuo­tan­to­pro­ses­seja.  Sosi­aa­li­nen vas­tuu kat­taa kaikki ne vai­ku­tuk­set, joita yri­tyk­sen toi­min­nalla on ihmi­siin ja yhteis­kun­taan.  Mei­dän yri­tyk­semme vai­ku­tus­pii­rissä ole­viin sidos­ryh­miin kuu­lu­vat esi­mer­kiksi oma hen­ki­löstö, asiak­kaamme, laite- ja jär­jes­tel­mä­toi­mit­ta­jat ja laa­jasti aja­tel­tuna myös kun­ta­lai­set.  Talou­del­li­nen vas­tuu mer­kit­see puo­les­taan sitä, että yri­tys huo­leh­tii lii­ke­toi­min­nan kan­nat­ta­vuu­desta, kil­pai­lu­ky­vystä ja tehok­kuu­desta ja sitä joh­de­taan hyvän hal­lin­to­ta­van mukai­sesti.

Mitä vas­tuul­li­suus on Mei­tassa?

Vas­tuul­li­nen lii­ke­toi­minta tar­koit­taa Mei­tassa ensin­nä­kin vas­tuul­lista pal­ve­lun­tar­jon­taa. ICT‑, talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non pal­ve­lu­jen tar­joa­jana meillä on vas­tuu tuot­taa pal­ve­lumme kus­tan­nus­te­hok­kaasti ja laa­duk­kaasti. Teh­tä­vämme on myös var­mis­taa asiak­kai­demme datan ja tie­to­jär­jes­tel­mien tur­val­li­suus. Säh­köi­sillä pal­ve­luilla ja pro­ses­sien digi­ta­li­soin­nilla pys­tymme tehos­ta­maan toi­min­taa ja pie­nen­tä­mään toi­min­tamme ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia. Vas­tuul­li­suutta on myös se, että IT- ja mobii­li­lait­tei­den käy­tössä edis­tämme kump­pa­nei­demme kanssa kier­to­ta­loutta. Pai­kal­li­sena yri­tyk­senä tar­joamme työ­paik­koja ja luomme sitä kautta talou­del­lista hyvin­voin­tia. 

Mei­tan vas­tuul­li­suus­oh­jel­man laa­ti­mista var­ten toteu­timme viime vuonna vas­tuul­li­suus­kar­toi­tuk­sen, jossa kysyimme hen­ki­lös­tömme aja­tuk­sia Mei­tan vas­tuul­li­suu­desta. Kyse­lyyn vas­tan­neista työn­te­ki­jöis­tämme suu­rin osa piti kes­tä­vää kehi­tystä ja sen ulot­tu­vuuk­sia tär­keinä. Moni arvosti sitä, että omassa työssä on mah­dol­lista tehdä Mei­tan kes­tä­vyyttä paran­ta­via rat­kai­suja. Esi­mer­kiksi yhtiön omis­ta­mat säh­kö­au­tot ovat ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen valinta työ­matka-ajoi­hin ja vähen­tä­vät työ­mat­kus­ta­mi­sen hii­li­pääs­töjä. 

Vas­tuul­li­suus on kes­tä­viä valin­toja ja monen pie­nen­kin asian summa yri­tyk­semme arjessa. Uusiu­tu­van ener­gian säh­kö­so­pi­muk­set, tur­val­li­set toi­mi­ti­lat, etä­työs­ken­te­ly­mah­dol­li­suu­det, työ­suh­de­pol­ku­pyö­räetu ja osto­jen vas­tuul­li­suus ovat tekoja, joi­den kautta toteu­tamme vas­tuul­li­suutta. 

Kes­tä­vyys­ra­por­toin­ti­vaa­ti­muk­set kos­ke­vat myös osaa kun­tayh­tiöistä

Vuo­den 2024 alussa tuli voi­maan EU:n kes­tä­vyys­ra­por­tointi ‑direk­tiivi (Cor­po­rate Sus­tai­na­bi­lity Repor­ting Direc­tive, CSRD-direc­tive), joka kos­kee myös osaa kun­tayh­tiöistä. Mei­taan kes­tä­vyys­ra­por­toin­ti­vaa­ti­muk­sia sovel­le­taan 1.1.2026 lukien. Direk­tiivi edel­lyt­tää, että yri­tys­ten tulee rapor­toida vuo­sit­tai­sen tilin­pää­tök­sen yhtey­dessä lii­ke­toi­min­nan tuot­ta­mista ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sista, sosi­aa­lista ja talou­del­li­sista vai­ku­tuk­sista ja toi­saalta näi­den kes­tä­vyys­tee­mo­jen vai­ku­tuk­sista itse lii­ke­toi­min­taan.

Tiu­ken­tu­vat kes­tä­vyys­ra­por­toin­ti­vaa­ti­muk­set ker­to­vat siitä, että yri­tys­toi­min­nan vas­tuul­li­suu­della, yri­tys­toi­min­nan aiheut­ta­milla ris­keillä ja mah­dol­li­suuk­silla on kes­kei­nen mer­ki­tys yri­tyk­sen talous­lu­ku­jen rin­nalla. Eri sidos­ryh­mät, kuten asiak­kaat, työn­te­ki­jät, yhteis­työ­kump­pa­nit, rahoit­ta­jat ja yhteis­kunta halua­vat tie­tää kat­ta­vam­min yri­tys­toi­min­nan vas­tuul­li­suu­desta. Vas­tuul­li­suus on tekoja huo­mi­sen hyväksi ja nii­den osalta ei voi olla kos­kaan liian var­hain liik­keellä. 

Titta Saksa
Hen­ki­lös­tö­joh­taja