OMG:stä OKR:ään — Mei­tassa sovel­let­ta­vat joh­ta­mi­sen vii­te­ke­hyk­set

Tässä kuvassa kolme meitalaista on palaverissa ja yksi heistä on kirjoittamassa fläppitaululle kahden muun istuessa

BSC, OGSM, OKR, KPI… Joh­ta­mi­sen vii­te­ke­hyk­set voi­vat kuu­los­taa kryp­ti­siltä kir­jai­nyh­dis­tel­miltä, mutta näi­den avulla on kehi­tetty myös Mei­taa ja saa­vu­tettu onnis­tu­mi­sia. Mitä nämä kon­kreet­ti­sesti tar­koit­ta­vat ja miten ne ovat näky­neet mei­ta­lais­ten arjessa?

Stra­te­gia­työssä liik­keelle OGSM-mal­lin avulla

Mei­tan ensim­mäi­set stra­te­giat toteu­tet­tiin OGSM-mal­lin peri­aat­teilla, jossa mää­ri­tel­lään Objec­ti­ves (Visio), Goals (tavoit­teet), Stra­te­gies (Stra­te­giat) sekä Mea­su­res (mit­ta­rit).  Malli on ohjan­nut miet­ti­mään yhtiön tavoit­teita, kei­noja nii­hin pää­se­mi­seksi, mit­ta­reita ker­to­maan onnis­tu­mi­sesta sekä tii­vis­tä­mään tämän kai­ken yhden sivun näky­mään. Tämä tii­vis­tetty näkymä ja kes­kei­set tavoit­teet ovat toden­nä­köi­sesti jää­neet suu­rim­malle osalle mei­ta­lai­sista mie­leen — jos ei ihan koko sisäl­lön kera, muis­tissa on var­masti aina­kin stra­te­gian vies­tin­nän tueksi toteu­tettu piir­ros­kuva aurin­koi­selta saa­relta surf­fausaal­toi­neen. Surf­fausaal­to­jen kuvaa­miin tavoit­tei­siin on lisäksi kul­le­kin vuo­delle toteu­tettu toi­min­ta­suun­ni­telma, joka on sisäl­tä­nyt kon­kreet­ti­sem­mat teh­tä­vät ja näille vas­tuu­hen­ki­löt. Lista on kas­va­nut hel­posti pit­käksi ja haas­tetta on jois­sa­kin tilan­teissa aiheut­ta­nut se, että teh­tä­viä on tul­lut toteu­tuk­seen pääl­lek­käin. Vuosi on suun­ni­tel­lessa pitkä, mutta toteu­tuk­sessa kui­ten­kin melko lyhyt ja mat­kaan tulee usein myös asioita suun­ni­tel­man ulko­puo­lelta huo­mioi­ta­vaksi.

Uusi tavoi­te­joh­ta­mi­sen OKR-malli ote­taan käyt­töön mal­til­li­sesti

Viime vuo­den lopulla läh­dimme Mei­tassa har­joit­te­le­maan OKR-mal­lin sovel­ta­mista, jossa mää­ri­tel­lään Objec­ti­ves (tavoit­teet) sekä Key Results (avain­tu­lok­set) eri pitui­sille aika­jän­teille. Avain­tu­lok­sia mie­ti­tään useam­malle vuo­delle, mutta tar­kem­paa mää­rit­te­lyä var­ten olemme Mei­tassa jaka­neet kalen­te­ri­vuo­den kol­meen jak­soon eli ter­tii­liin. Käy­tän­nössä mää­rit­te­lemme edel­leen tavoi­tel­lut avain­tu­lok­set koko vuo­delle, mutta näky­mää tar­ken­ne­taan aina kul­le­kin ter­tii­lille eli nel­jän kalen­te­ri­kuu­kau­den jak­solle. Esi­mer­kiksi kulu­van vuo­den ensim­mäi­sen ter­tii­lin avain­tu­lok­siin olemme tar­ken­ta­neet seu­raa­via asioita; uuden pal­ve­lu­ka­ta­lo­gin sisältö on mää­ri­telty, mei­ta­lai­sille on doku­men­toitu roo­li­ku­vauk­set hen­ki­lö­ta­solla sekä uusien asia­kas­foo­ru­mei­den toi­min­ta­mal­lit on mää­ri­telty. Avain­tu­los­ten lisäksi toi­min­nassa nou­da­te­taan jat­ku­van kehit­tä­mi­sen peri­aa­tetta eli ns. perus­toi­min­nan mit­ta­reita (KPI, Key Per­for­mance Indica­tors eli suo­ri­tus­ky­ky­mit­ta­rit) seu­ra­taan ja pyri­tään jat­ku­vasti kehit­tä­mään. Mei­tassa näitä KPI mit­ta­reiksi kut­sut­ta­via ovat esi­mer­kiksi pal­ve­lu­ta­sot, pal­ve­lui­den kan­nat­ta­vuus sekä hen­ki­lös­tön suo­sit­te­luin­deksi.

OKR-mal­lin käyt­töö­no­tossa ede­tään mal­til­li­sesti; alkuun on läh­detty yhtiön tasoi­silla avain­tu­lok­silla sekä joh­don ja esi­hen­ki­löi­den val­men­ta­mi­sella mal­liin. Jat­kossa mah­dol­li­sesti ede­tään lii­ke­toi­minta-alue­koh­tai­sin ja siitä edel­leen tii­mi­koh­tai­siin avain­tu­lok­siin. Jo tässä vai­heessa hyö­tyä on näky­nyt eri­tyi­sesti siitä, että koko vuo­den toi­min­ta­suun­ni­tel­mien sijasta pys­tymme vies­ti­mään tar­kem­min lähi­kuu­kausien tavoit­teista sekä var­mis­ta­maan että koko orga­ni­saa­tio työs­ken­te­lee yhtä aikaa samo­jen avain­tu­los­ten parissa.

Mitä muita mal­leja ja vii­te­ke­hyk­siä Mei­tassa on joh­ta­mis­työn tukena?

Stra­te­gia­työn vii­te­ke­hys­ten lisäksi Mei­tan esi­hen­ki­löitä on pereh­dy­tetty val­men­ta­van joh­ta­mi­sen, syvä­joh­ta­mi­sen ja tavoi­te­joh­ta­mi­sen peri­aat­tei­siin sekä käy­tän­töi­hin. Innos­tu­nei­den ja osaa­vien yksi­löi­den lisäksi yhte­näi­set joh­ta­mi­sen vii­te­ke­hyk­set sekä käsit­teet ja nii­hin syven­ty­mi­nen ovat var­masti osal­taan vai­kut­ta­neet sii­hen, että esi­hen­ki­lö­työ Mei­tassa on huip­pu­luok­kaa. Esi­hen­ki­lö­tii­min kehit­ty­mistä ja onnis­tu­mista kuvaa esi­mer­kiksi Mei­tassa mitat­tava HDF (Hyvä Duu­ni­Fii­lis) ‑mit­tari, jonka kes­kiarvo on yli 4 (astei­kolla 0–5)!

Edellä mai­nit­tu­jen vii­te­ke­hys­ten lisäksi omiin kes­to­suo­sik­kei­hini kuu­luu mm. BSC (Balanced Sco­reCard) eli tasa­pai­no­tettu tulos­kortti, joka ohjaa poh­ti­maan tavoit­teita ja mit­ta­reita ihmis­ten ja oppi­mi­sen, orga­ni­saa­tion pro­ses­sien sekä talou­den ja asiak­kai­den näkö­kul­masta. Kaikki tär­keitä näkö­kul­mia huo­mioi­ta­vaksi missä tahansa pää­tök­sen­teossa. Veik­kai­sin että monelle Mei­tan esi­hen­ki­lölle on jää­nyt myös mie­leen muita, joh­ta­mis­työssä hyö­dyn­net­tä­viä kir­jai­nyh­dis­tel­miä; BOMBERB, SMART, SUCCES… 

Teo­riat ja vii­te­ke­hyk­set aut­ta­vat toki joh­ta­mi­sessa, mutta kai­kista hie­noista kir­jai­nyh­dis­tel­mistä huo­li­matta tär­kein peri­aate, jota pyrin itse ja keho­tan myös muita nou­dat­ta­maan, on yksin­ker­tai­nen: “Sovi mitä teh­dään ja tee mitä sovi­taan”.

Kehit­tä­mis­ter­vei­sin,
Salli Kor­te­lai­nen
toi­mi­tus­joh­taja