Hyvä vies­tintä, parempi asia­kas­ko­ke­mus

Tässä kuvassa on kolme meitalaista, jotka istuvat käytävän sohvalla juttelemassa ja katsomassa toisiinsa

Van­han (ja aina­kin vies­tin­nän ammat­ti­lais­ten kes­kuu­dessa suo­si­tun) sanon­nan mukaan ”vies­tintä on joh­ta­mista ja joh­ta­mi­nen on vies­tin­tää”. Onnis­tu­nut ja oikea-aikai­nen vies­tintä onkin kiis­tatta yksi tär­keim­mistä teki­jöistä, joilla var­mis­te­taan arjen suju­vuutta. Nyky­päi­vän infor­maa­tio­tul­vassa oikean vies­tin­tä­ka­na­van valinta ja sel­keän teho­kas vies­tintä ovat tär­keäm­piä kuin kos­kaan aiem­min.

Usein vies­tintä koe­taan orga­ni­saa­tiosta ulos­päin asiak­kaille tai median kautta suu­relle ylei­sölle tapah­tu­vana toi­min­tana, mutta aivan yhtä tär­keää on orga­ni­saa­tion sisäi­nen vies­tintä. Päi­vit­täin työyh­tei­sössä eri tavoilla teh­tävä vies­tintä on paras (ja itsea­siassa ainoa) keino var­mis­taa, että jokai­sella työn­te­ki­jällä on yhte­näi­nen käsi­tys yri­tyk­sen toi­min­nasta ja tavoit­teista sekä käy­tös­sään työn teke­mi­seen tar­vit­tava infor­maa­tio. Laa­duk­kaa­seen vies­tin­tään ei ole oiko­tietä. Vies­tin­nän kehi­tys on pit­kä­jän­teistä ja suun­ni­tel­mal­lista työtä, jonka tulok­sena syn­tyy par­haassa tapauk­sessa hyö­dyl­li­sen lisäksi myös per­soo­nal­lista ja kiin­nos­ta­vaa vies­tin­tää!

Laa­du­kas vies­tintä edel­lyt­tää suun­ni­tel­mal­li­suutta ja resurs­seja

Aktii­vi­nen ja rai­kas vies­tintä on ollut Mei­tan vah­vuus toi­min­nan alusta alkaen. Vapaa­eh­tois­voi­min toi­miva some­tii­mimme tekee erit­täin hyvää työtä moni­puo­lis­ten ja kiin­nos­ta­vien some­jul­kai­su­jen parissa ja sisäi­set vies­tin­tä­foo­ru­mimme — kuten sään­nöl­li­set Teams-hen­ki­lös­töin­fot — ovat alusta asti tavoit­ta­neet hyvin koko hen­ki­lös­tön.

Vaikka vies­tin­tämme oli jo aktii­vista, tote­simme pari vuotta sit­ten, että vies­tin­nän suun­ni­tel­mal­li­suutta ja tavoit­teel­li­suutta pitää lisätä. Toi­min­nan laa­jen­tuessa vaa­di­taan entistä tar­kem­mat suun­ni­tel­mat ja pro­ses­sit var­mis­ta­maan tär­kei­den vies­tien laa­du­kas peril­le­meno. Tär­kein yksit­täi­nen tekijä vies­tin­nän kehi­tyk­sessä on ollut lisätä vies­tin­nän resurs­seja mm. rek­ry­toi­malla vies­tin­tä­asian­tun­tija. Sen lisäksi vahva visio ja periak­sian­ta­ma­ton asenne ovat työn­tä­neet Mei­tan vies­tin­tää laa­jalla rin­ta­malla eteen­päin.

To do-lis­toilla suun­nit­te­lua, yhteis­työtä sekä ket­te­rää toteut­ta­mista

Kes­kei­nen vies­tin­nän kehi­ty­sas­kel oli Mei­tan stra­te­gi­aan sido­tun vies­tin­tä­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen syk­syllä 2022. Suun­ni­tel­maan ase­tet­tuja tavoit­teita edis­te­tään vuo­sit­tain päi­vi­tet­tä­villä toi­men­pi­teillä ja edis­ty­mistä mita­taan sään­nöl­li­sesti. Suun­ni­tel­man poh­jalta muo­toiltu vies­tin­nän vuo­si­kello ryt­mit­tää vies­tin­nän teke­mistä.

Osana vies­tin­nän koko­nais­ke­hi­tystä myös Mei­tan ilme on koke­nut uudis­tuk­sen tänä vuonna. Väri­maa­il­maa, font­teja ja yleistä visu­aa­lista ilmettä vii­lail­tiin tal­vella ja kevään aikana mm. verk­ko­si­vumme ja Mei­tan Asia­kas­piste ovat saa­neet uuden sel­keän ilmeen sekä raik­kaan väri­maa­il­man.

Suun­ni­tel­mien lisäksi vies­tin­nän tason­nos­toon tar­vit­tiin Mei­tan vies­tin­nän teki­jöi­den oma työ­ryhmä. Sään­nöl­li­sesti kokoon­tuva VOME (Voice of Meita & Efetta) tekee lin­jauk­sia, käy läpi ajan­koh­tai­sia vies­tin­nän asioita sekä suun­nit­te­lee ja toteut­taa vies­tin­tää. Noin 15 hen­gen porukka edus­taa laa­jasti Mei­tan eri toi­min­toja ja pal­ve­lua­lueita ja var­mis­taa, että tie­don­kulku ja vies­tin­nän teke­mi­nen kehit­ty­vät koko Mei­tassa.

Näky­viä tulok­sia ja jat­ku­vaa kehi­tystä

Mei­tan vies­tin­nän kehi­tyk­sessä läh­det­tiin liik­keelle perus­asioista: suun­ni­tel­mal­li­suu­desta ja raken­teista, joilla mah­dol­lis­tamme kehi­tyk­sen. Vies­tin­tämme onkin tällä het­kellä huo­mat­ta­vasti sel­keäm­pää ja suun­ni­tel­mal­li­sem­paa kuin vielä vuosi sit­ten. Myös asiak­kailta ja hen­ki­lös­töltä saa­tua palau­tetta kuun­nel­laan her­källä kor­valla ja ote­taan huo­mioon kehi­tyk­sessä. Muu­tos ottaa aina vähän aikaa, mutta esi­mer­kiksi uudis­tu­neet pal­ve­lu­ka­na­vamme ja aiem­paa sään­nöl­li­sem­mät asia­kas­ti­lai­suu­det ovat jo toteu­tu­neita esi­merk­kejä uudis­tu­neesta vies­tin­näs­tämme!

Vies­tintä muut­tuu ajassa, eikä Mei­tan­kaan vies­tintä ole kos­kaan val­mista: se mikä toi­mii ja tavoit­taa asiak­kaat ja hen­ki­lös­tön tänään, voi olla epä­re­le­vant­tia jo huo­menna. Vies­tin­nän kehi­tys­vauhti on tällä het­kellä hurja mm. teko­ä­lyn (ChatGPT) esiin­mars­sin myötä. Uusien asia­kas­ko­ke­musta paran­ta­vien rat­kai­su­jen aktii­vi­nen kar­toit­ta­mi­nen ja ennak­ko­luu­lo­ton kokei­le­mi­nen onkin Mei­tan vies­tin­nän tule­vai­suu­den kul­ma­ki­viä.

Antti Hei­no­nen
Asiak­kuus- ja vies­tin­tä­joh­taja