Asiak­kaan vuosi nosti asia­kas­ko­ke­muk­sen valo­kei­laan

Tässä kuvassa on meitalainen, joka istuu työpöytänsä ääressä ja katsoo keskittyneesti kohti tietokoneensa ruutua

Mei­dän IT ja talous (lyhyem­min Meita) on asiak­kai­densa omis­tama inhouse-pal­ve­lu­yh­tiö, joka tuot­taa asiak­kail­leen arkea hel­pot­ta­via pal­ve­luita. Asia­kas­kun­tamme koos­tuu yli seit­se­mäs­tä­kym­me­nestä jul­ki­sesta orga­ni­saa­tiosta Poh­jois- ja Etelä-Kar­ja­lan sekä Etelä-Savon alu­eella. Suu­rim­pia asiak­kaita ovat alu­een isot kun­nat ja kau­pun­git, kun­tayh­tiöt sekä Kar­ja­lan sai­raan­hoi­to­pii­rit Siun sote ja Eksote, jotka muut­tu­vat vuo­den 2023 alussa hyvin­voin­tia­lueiksi.

Sään­nöl­li­set tapaa­mi­set ja tii­vis yhteis­työ asiak­kai­demme kanssa ovat rat­kai­se­van tär­keitä pyr­kies­sämme tuot­ta­maan mah­dol­li­sim­man toi­mi­via pal­ve­luita ja tavoi­tel­les­samme yhä parem­paa asia­kas­ko­ke­musta. Asia­kas­lu­pauk­semme mukai­sesti toi­mimme asiak­kai­demme ”Työ­päi­vän taus­ta­voi­mana”, minkä saa­vut­ta­mi­seksi nopeasti muut­tu­vassa maa­il­massa vaa­di­taan jat­ku­vaa pon­nis­te­lua sekä pie­nem­piä ja suu­rem­pia kehi­ty­sas­ke­leita.

Asia­kas­ko­ke­musta on kehi­tetty eri tavoin

Vuo­den 2022 alussa koro­na­vi­rus pik­ku­hil­jaa hel­litti otet­taan ja pää­timme omis­taa vuo­den asiak­kail­lemme sekä asia­kas­ko­ke­muk­selle. Lan­see­ra­simme tam­mi­kuussa sisäi­sesti ”Asiak­kaan vuo­den”, jonka tavoit­teena on ollut koko Mei­tan voi­min hakea kei­noja parem­man asia­kas­ko­ke­muk­sen tuot­ta­mi­selle. Myös keväällä vah­vis­te­tussa Mei­tan uudessa stra­te­giassa asia­kas­ko­ke­mus nos­tet­tiin arvoi­sel­leen pai­kalle yri­tyk­sen toi­min­nan yti­meen.

Asiak­kaan vuosi on ollut täynnä eri­laista toi­min­taa, jolla olemme pyr­ki­neet kehit­tä­mään toi­min­taa asiak­kailta saa­dun palaut­teen mukai­sesti. Olemme muun muassa lan­see­ran­neet päi­vi­te­tyn tavoi­te­asia­kas­ko­ke­muk­sen, miet­ti­neet tii­meit­täin asia­kas­lu­pauk­sia, kehit­tä­neet ja yhden­mu­kais­ta­neet asiak­kaan palau­te­ka­na­via, lan­see­ran­neet asiak­kaille uuden pal­ve­lu­ka­na­van eli Asia­kas­pis­teen sekä jär­jes­tä­neet aiem­paa enem­män etä- ja live­ta­pah­tu­mia.

Mei­talla on myös orga­ni­soi­duttu uudella, asia­kas­ko­ke­muk­sen parem­min huo­mioi­valla tavalla: suo­raan asiak­kai­den kanssa päi­vit­täistä työtä teke­vät tii­mit muo­dos­ti­vat hel­mi­kuussa uuden Asiak­kuus-yksi­kön. Yhte­näistä asia­kas­ko­ke­musta var­mis­tava Mei­tan sisäi­nen yhteis­työ onkin otta­nut vuo­den aikana harp­pauk­sia eteen­päin ja par­haita asia­kas­ko­ke­muk­sen huo­mioi­via käy­tän­töjä saa­daan tehok­kaasti levi­tet­tyä eri pal­ve­lua­lueille.

Yhteis­työ raken­tuu koh­taa­mi­sista ja kuun­te­le­mi­sesta

Mei­tan tavoit­te­le­man asia­kas­ko­ke­muk­seen kes­kei­siä raken­nus­pa­li­koita ovat aktii­vi­nen vuo­ro­vai­ku­tus asiak­kai­den kanssa ja jat­kuva palaut­teen kerää­mi­nen sekä sen poh­jalta tapah­tuva pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­nen.

Yhteis­työtä on tänä vuonna raken­nettu sään­nöl­lis­ten pal­velu- ja kehi­tys­ko­kous­ten lisäksi aiem­paa tii­viim­pään tah­tiin. Olemme jär­jes­tä­neet koko asia­kas­kun­nalle ja pie­nem­mille koh­de­ryh­mille suun­nat­tuja info­ti­lai­suuk­sia sekä vii­mei­sim­pänä Mei­tan kont­to­reilla (Lap­peen­ran­nassa, Joen­suussa ja Mik­ke­lissä) jär­jes­te­tyt live­ta­pah­tu­mat. Palaute aiem­paa täy­dem­mästä tapah­tu­ma­ka­len­te­rista, Mei­tan ja sen asiak­kai­den sekä asiak­kai­den kes­ki­näis­ten koh­taa­mis­ten lisää­mi­sestä on ollut erit­täin posi­tii­vista.

Palaut­tei­den kerää­mi­nen pal­ve­luis­tamme kehit­tyi vuo­den aikana uudelle tasolle, kun saimme kaikki pal­ve­lumme yhte­näi­sen (NPS) palau­te­mit­ta­rin pii­riin. Ensim­mäi­set tulok­set esi­mer­kiksi puhe­lin­pal­ve­lui­himme soit­ta­vien asiak­kai­den teks­ti­vies­tillä anta­mista palaut­teista anta­vat hyvän kuvan arki­päi­vän asia­kas­pal­ve­lun toi­mi­vuu­desta ja nos­ta­vat Mei­tan tie­toi­suu­teen tär­keitä kehi­tys­koh­teita.

Uuden vuo­den lupaus

Erin­omai­sesti toteu­tu­nut asiak­kaan vuosi jätti posi­tii­vi­sen jäl­jen koko Mei­taan ja näkyi toi­vot­ta­vasti myös asiak­kaille aiem­paa suju­vam­pana yhteis­työnä. Vaikka aske­leita eteen­päin otet­tiin, ei maa­ilma suin­kaan tul­lut val­miiksi, vaan uusia kehi­tys­koh­teita nousi lis­toille vähin­tään samaa tah­tia kuin niitä saa­tiin toi­sesta päästä ruk­sit­tua yli.

Vuosi vaih­tuu pian seu­raa­vaan. Lupaamme, että asia­kas­kes­kei­syys on tul­lut Mei­taan jää­däk­seen. Toteu­tamme uutta stra­te­giaa pit­kä­jän­tei­sesti, aina asiak­kaan etua aja­tel­len ja tii­vistä yhteis­työtä raken­taen. Polku ensi­luok­kai­seen asia­kas­ko­ke­muk­seen on pitkä, mutta uskomme pää­se­vämme sinne hyvällä yhteis­työllä — päivä ja asia ker­ral­laan.

Rau­hai­saa jou­lun aikaa ja Onnel­lista Uutta Vuotta 2023 toi­vot­taen,

Antti Hei­no­nen
Asiak­kuus- ja vies­tin­tä­joh­taja