Avai­mia oival­luk­siin MeiKo-ohjel­man avulla

Tässä kuvassa on Joensuun toimiston taukotilan viherkasviseinä, jossa on viherkasveja erikokoisissa ruukuissa seinällä sekä sen edessä penkkejä ja tuoleja

Mei­talla on sisäi­nen kou­lu­tus­oh­jelma, MeiKo, jonka ihka ensim­mäi­nen ryhmä aloitti tänä syk­synä. Kaikki Mei­tan asian­tun­ti­jat ja esi­hen­ki­löt sai­vat hakea Mei­koon kesän kyn­nyk­sellä. MeiKo-kehit­tä­mis­oh­jel­man tavoit­teet ja sisältö perus­tu­vat puh­taasti mei­ta­lais­ten itsensä esiin­tuo­miin ideoi­hin uusille osaa­mis­tar­peille. Näitä ideoita työs­tet­tiin kevään 2022 Mei­tan Osaa­mis­teh­taassa.

Hain Mei­Koon mukaan, koska halusin kehit­tää lisää asian­tun­ti­juut­tani ja kas­vaa roo­lis­sani sekä saada lisää eväitä omiin työ­teh­tä­viin. Halusin myös ute­liai­suut­tani päästä etu­ne­nässä mukaan täl­lai­seen kou­lu­tuk­seen ja tutus­tua toi­siin mei­ta­lai­siin.

MeiKo-ohjel­man sisältö ja tavoit­teet

MeiKo-ohjel­man läpi­me­noaika on noin 8 kuu­kautta ja se koos­tuu nel­jästä moduu­lista, joi­den kun­kin moduu­lin kesto on noin 4–6 viik­koa. Ensim­mäi­nen moduuli on ”Itsensä joh­ta­mi­nen”, toi­nen on ”Asian­tun­ti­jan asia­kas­nä­kö­kulma”, kol­mas on ”Ongel­man­rat­kaisu ja kriit­ti­nen ajat­telu” ja nel­jäs on ”Vai­kuta vies­tin­nällä”. Jokai­sessa moduu­lissa on mukana Mei­tan joh­to­ryh­mästä kummi. Kus­sa­kin moduu­lissa on ennak­ko­teh­tä­viä, har­joi­tus­teh­tä­viä ja lähi­jak­soja 2–3 ker­taa moduu­lin aikana. Ohjel­man tuot­taa HAUS kehit­tä­mis­kes­kus Oy ja hei­dän kaut­taan tulee kou­lut­ta­jat kul­le­kin moduu­lille. Ulko­puo­li­sen kou­lut­ta­jan avulla ohjelma saa kou­lu­tus­mai­sia piir­teitä ja nos­taa tämän ohjel­man uusille leve­leille sekä lisää sen kiin­nos­ta­vuutta.

MeiKo-ohjel­man tavoit­teena on tun­nis­taa oman osaa­mi­sen vah­vuu­det ja kyvyt sekä vah­vis­taa omaa roo­lia tai siir­tyä uusille tasoille Mei­talle. Ohjel­man tavoit­teena on myös kehit­tää asian­tun­ti­joi­den val­miuk­sia yllä­pi­tää ja tuot­taa entistä parem­pia Mei­tan pal­ve­luita asiak­kuuk­siin ja Mei­tan omiin pro­ses­sei­hin. Mei­Kon tavoit­teena on paran­taa asian­tun­ti­joi­den edel­ly­tyk­siä toi­mia Mei­tan lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­tössä niin talon sisällä, raja­pin­noissa kuin Mei­tan ulko­puo­lella. Tavoit­tei­siin kuu­luu myös vies­tin­nän ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kehit­tä­mi­nen.

Näi­den tavoit­tei­den lisäksi lisäi­sin lis­taan myös sen, että Mei­Kon kautta tutus­tuu luon­te­vasti mei­ta­lai­siin läpi orga­ni­saa­tion. Voi tavata eri pal­ve­lua­lueilta ja eri puo­lilta Mei­taa ihmi­siä, joi­hin ei vält­tä­mättä joka­päi­väi­sessä työ­ar­jessa tör­mäisi.

Itsensä joh­ta­mi­sen moduu­lista

Olemme saa­neet juuri pää­tök­seen itsensä joh­ta­mista käsit­te­le­vän moduu­lin. Itsensä joh­ta­mi­nen on koko­nai­suu­tena todella laaja ja sisäl­tää pal­jon sel­laista, jota en itse­kään ollut edes aja­tel­lut. Ajat­te­lin sen ole­van vain itse­tun­te­musta ja sitä, että miten asioita hoi­dan ja onnis­tun siinä par­hai­ten. Tämän kautta olen oppi­nut itses­täni pal­jon ja se on vah­vis­ta­nut itse­tun­te­mus­tani. Ensim­mäi­sen moduu­lin kou­lu­tus­ker­rat oli­vat inten­sii­vi­siä ja menimme välillä ns. syvään pää­tyyn. Oli upeaa huo­mata, että osal­lis­tu­jien välille on muo­dos­tu­nut luot­ta­muk­sen ilma­piiri ja kaikki uskal­ta­vat ker­toa omat mie­li­pi­teet ja aja­tuk­set.

Itsensä joh­ta­mi­sen koko­nai­suu­desta on jää­nyt mie­leeni se, että ympä­ril­läsi on pei­lejä, niitä toi­sia ihmi­siä, joi­den kautta sinä näet myös itsesi. Näi­den ihmis­ten kanssa voit jakaa omia aja­tuk­sia ja he voi­vat aut­taa sinua löy­tä­mään vah­vuu­tesi. Toki osa pei­leistä ei ole niin hyvän­tah­toi­sia kuin toi­set. Pitäisi osata kes­kit­tyä nii­hin hyvän­tah­toi­siin. Niin kuin edel­li­sessä blo­gi­teks­tis­säni ker­roin, niin esi­hen­kilö näki minussa val­miu­det tähän nykyi­seen työ­teh­tä­vääni. Itse en ollut asiasta niin­kään varma. Olen kui­ten­kin huo­man­nut, että tämä on juuri se oikea paikka minulle. Näin esi­hen­kilö oli se minun pei­lini, ja toi esiin sen, että minusta on tähän ja vähän muu­hun­kin. Toi­nen voi sanoit­taa asiat, joita et itse ehkä näe itses­säsi.

Itseoh­jau­tu­vuus orga­ni­saa­tion tasolla oli myös yhtenä aiheena itsensä joh­ta­mi­sen koko­nai­suu­dessa. Meita on suu­rissa mää­rin itseoh­jau­tuva orga­ni­saa­tio. Asian­tun­ti­jat otta­vat vas­tuuta ja rat­ko­vat ongel­mia sekä kaikki ovat mukana yhdessä ideoi­massa ja toteut­ta­massa suun­ni­tel­mia. Tästä osiosta poi­min myös aja­tuk­sen, että luo­vuus on ongel­man­rat­kai­sun avain. Nämä avai­met ovat meillä kai­killa mei­ta­lai­silla tas­kussa, kun rat­komme asiak­kai­demme ongel­mia.

Ensim­mäi­nen Mei­Kon aihe — itsensä joh­ta­mi­nen — yllätti minut, ja var­masti jol­lain toi­sella osal­lis­tu­jalla on voi­nut tulla saman­lai­sia tun­te­muk­sia. Innolla ja odot­ta­vin mie­lin odo­tan seu­raa­via aiheita. Ennakko-odo­tuk­seni voi­vat muut­tua myös seu­raa­vista aiheista. On mah­ta­vaa, että Meita mah­dol­lis­taa asian­tun­ti­joi­den kehit­ty­mi­sen myös muus­sa­kin kuin niissä työ­teh­tä­viin suo­raan liit­ty­vissä asioissa. Nyt ei todel­la­kaan opis­kella exce­lin perus­teita vaan kehi­te­tään omia tai­toja ja tie­toja niin työ­elä­mää kuin elä­mää itse­ään var­ten.

Tuu­lia Sorsa
Pal­ve­lu­vas­taava