Hal­linto on tur­haa kulua — vai tehok­kuutta luova, hyvän arjen mah­dol­lis­taja?

Tässä on kuva kolmesta meitalaisesta, jotka seisovat tietokoneen ääressä vierekkäin ja katsovat kohti tietokoneen näyttöä

Jul­ki­sessa kes­kus­te­lussa par­ja­taan usein hal­lin­to­ku­luja ja hal­linto myös mai­ni­taan ensim­mäi­senä lis­talla, kun sääs­tö­koh­teita jou­du­taan miet­ti­mään. Lei­ka­taan mie­luum­min hal­lin­nosta kuin ter­vey­den­huol­losta, las­ten hyvin­voin­nista, van­hus­ten huol­losta jne. Hal­linto on se ikävä byro­kra­tia­vii­dakko, joka näh­dään kil­pai­le­vana kus­tan­nuse­ränä orga­ni­saa­tion var­si­nai­selle toi­min­nalle.

Todel­li­suu­dessa panos­tuk­set hal­lin­toon tuo­vat sääs­töjä monel­la­kin tapaa ja hyvällä hal­lin­nolla edis­te­tään koko orga­ni­saa­tion kil­pai­lu­ky­kyä. Vali­tet­ta­vasti eten­kin kunta-alalla orga­ni­saa­tioi­den hal­linto on usein erit­täin niuk­kaa, vel­voit­teet lisään­ty­vät jat­ku­vasti ja sääs­töille on kovat pai­neet. Hal­linto on toki osit­tain juuri lakien mukai­sista vel­voit­teista huo­leh­ti­mista, mutta näi­den tehok­kaalla orga­ni­soi­mi­sella ja aktii­vi­sella kehit­tä­mi­sellä on mah­dol­lista lisätä koko orga­ni­saa­tion tuot­ta­vuutta. Panos­ta­malla yleis­hal­lin­non, tie­to­hal­lin­non, hen­ki­lös­tö­hal­lin­non ja talous­hal­lin­non kehit­tä­mi­seen orga­ni­saa­tiot voi­vat saa­vut­taa mer­kit­tä­viä etuja var­si­nai­sessa toi­min­nas­saan. Työtä tuke­vat jär­jes­tel­mät, toi­mi­vat perus­pro­ses­sit ja hen­ki­lös­tön jak­sa­mi­nen ovat eli­nehto mille tahansa orga­ni­saa­tiolle.

Nyky­maa­il­massa lähes kai­kessa työssä hyö­dyn­ne­tään tie­to­jär­jes­tel­miä ja sillä on saa­vu­tettu val­ta­vat hyö­dyt. Monessa työssä kipuil­laan­kin nyky­ään enem­män jär­jes­tel­mien pal­jou­den kanssa; tie­toa jou­tuu kir­jaa­maan moneen paik­kaan eikä yhte­näistä näky­mää näi­hin ole hel­posti saa­ta­villa. Aina kun yksit­täi­sen ammat­ti­lai­sen työ­päi­västä onnis­tu­taan sääs­tä­mään 15 minuut­tia esi­mer­kiksi asia­kas­tie­don, työ­ajan, lomien tai mat­ka­las­ku­jen kir­jaa­mi­sesta, syn­tyy jokai­sen hen­ki­lön koh­dalla vuo­dessa 7 työ­päi­vän säästö. Näistä pie­nistä hal­lin­to­työn puroista syn­tyy mer­kit­tä­viä vir­toja. Puhu­mat­ta­kaan siitä mitä saa­daan aikaan ydin­pro­ses­sien säh­köis­tä­mi­sellä ja auto­ma­ti­soin­neilla tai reaa­liai­kaista tie­toa hyö­dyn­tä­vällä resurs­sien vai­kut­ta­valla koh­den­ta­mi­sella esi­mer­kiksi ter­vey­den­huol­lossa.

Poik­keuk­sel­li­sessa maa­il­man­ti­lan­teessa hal­lin­non asian­tun­ti­joi­den tekemä näky­mä­tön val­mis­te­lu­työ varau­tu­mi­sen osalta voi olla kor­vaa­ma­tonta. Ihan­ne­ti­lan­teessa tämä olisi aidosti sitä tur­haa työtä eli poik­keus­o­loi­hin suun­ni­tel­tuja jär­jes­te­lyjä ei kos­kaan tar­vit­taisi. Jos jota­kin poik­keuk­sel­lista kui­ten­kin tapah­tuu, hal­linto on huo­leh­ti­nut koko orga­ni­saa­tion varau­tu­mi­sesta ja tie­tää miten toi­mia. Poik­keus­ti­lan­teissa hyvän hal­lin­non mer­ki­tys koros­tuu; sel­keät toi­min­ta­ta­vat tuo­vat kunta- ja hyvin­voin­tia­lan hen­ki­lös­tölle sekä kun­ta­lai­sille tur­vaa.

Esi­mer­kiksi tie­to­hal­lin­nossa varau­du­taan yllä­pi­tä­mään kriit­ti­set jär­jes­tel­mät tie­to­lii­kenne- ja säh­kö­kat­ko­jen­kin aikana, suo­jau­du­taan kyber­hyök­käyk­siltä sekä kou­lu­te­taan käyt­tä­jiä tur­val­li­seen työs­ken­te­lyyn. Hen­ki­lös­tö­hal­linto puo­les­taan varau­tuu mak­sa­maan palk­koja ja talous­hal­linto las­kuja myös eri­lai­sissa poik­keus­ti­lan­teissa. Yhteis­kun­nan pyö­ri­mi­nen edel­lyt­tää, että teki­jät saa­vat palk­ka­ra­hansa ja orga­ni­saa­tiot tava­raos­tonsa.

Mei­tassa työs­ken­te­lee yli 430 hal­lin­non asian­tun­ti­jaa yleis­hal­lin­non, tie­to­hal­lin­non, talous­hal­lin­non ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non alueilla. He vas­taa­vat useista asiak­kai­demme hal­lin­non pro­ses­seista ja teh­tä­vistä sekä tuke­vat ydin­toi­min­noissa ja nii­den kehit­tä­mi­sessä. Mei­talla on osaa­vat asian­tun­ti­jat sekä val­miit pro­ses­sit ja jär­jes­tel­mät, joilla var­mis­tamme, että asiak­kail­lamme on mah­dol­li­suus kes­kit­tyä ydin­teh­tä­viinsä kun­ta­lais­ten pal­ve­le­mi­sessa. Tällä het­kellä vai­ku­tamme yli 20 000 kunta- ja hyvin­voin­tia­lan ammat­ti­lai­sen päi­vit­täi­seen työ­hön, jotka puo­les­taan vai­kut­ta­vat noin 350 000 kun­ta­lai­sen arkeen esi­mer­kiksi hoi­vaa­malla, opet­ta­malla, sii­voa­malla ja raken­nut­ta­malla. Hal­linto on usein näky­mä­tön, mutta elin­tär­keä hyvän arjen mah­dol­lis­taja.

Salli Kor­te­lai­nen
toi­mi­tus­joh­taja