Mitä hen­ki­lös­tö­ky­sely ker­too Mei­tasta työ­nan­ta­jana?

Tässä on kuva kolmesta meitalaisesta, jotka istuvat vierekkäin sohvalla ja hymyilevät

Hen­ki­lös­tö­ky­se­lyn tulos­ten saanti on aina jännä ja odo­tettu hetki. No, miltä tulok­set näyt­ti­vät viime kyse­lyssä? Ilah­dut­ta­vilta. Vah­vim­mat tulok­set saimme tii­mi­työs­ken­te­lystä ja lähi­joh­ta­mi­sesta. Nämä ovat juuri niitä ele­ment­tejä, joi­den on tär­keä olla hyvässä iskussa juuri tässä het­kessä, kun työtä teh­dään pal­jolti etänä. Se, että olemme onnis­tu­neet vaa­li­maan yhtei­söl­li­syyttä ja säi­lyt­tä­mään hyvän tii­mi­hen­gen ja yhteis­työn vireen, on ison peu­kun nos­ton paikka. Tär­keää myös, että työn­te­ki­jät ovat saa­neet esi­hen­ki­löiltä tar­vit­ta­van tuen ja ajan, aina kun sitä on tar­vittu – kukaan ei saa jäädä yksin haas­tei­den koh­da­tessa.

Hen­ki­löstö sai antaa avointa palau­tetta niistä asioista, joissa Meita on työ­nan­ta­jana onnis­tu­nut. Eni­ten saimme kii­tosta jous­ta­vuu­desta ja laa­joista etä­työ­mah­dol­li­suuk­sista. Jous­ta­van työ­nan­ta­jan Mei­tasta tekee työn­te­ki­jöi­den mukaan se, että Mei­tassa on mah­dol­lista oman työ­ajan ryt­mit­tä­mi­nen työ­teh­tä­vien ja elä­män­ti­lan­teen mukaan. Etä­työs­ken­te­lystä saa­tu­jen hyvien koke­mus­ten myötä päi­vi­timme viime syk­synä etä­työ­oh­jeis­tuk­semme ja nyt meillä on mah­dol­li­suus työs­ken­nellä 100 % etänä. Moni nosti kyse­lyssä esiin myös luot­ta­muk­sen. Hen­ki­löstö kokee, että vapaus oman työn aika­tau­lut­ta­mi­seen ja itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn osoit­ta­vat, että työ­nan­taja luot­taa hen­ki­lös­töön.

Työ­päi­viä piris­tä­viä yhtei­siä het­kiämme hen­ki­löstö piti tär­keänä ja vaa­lit­ta­vana asiana. Iloa arkeemme ovat tuo­neet vii­koit­tai­set Team­silla toteu­te­tut joo­ga­het­kemme, jo perin­tei­set vir­tu­aa­li­set eOlym­pia­lai­set sekä eri­lai­set lii­kun­ta­tem­pauk­set, kuten lan­ku­tus­haas­teet. Ilolla yhdessä onkin yksi työyh­tei­sömme arvoista ja sen vaa­li­mi­nen on ollut eri­tyi­sen tär­keää aikana, jol­loin koh­taa­mi­set ovat enem­missä mää­rin siir­ty­neet ruu­tu­jen taakse. Kan­nus­tamme työn­te­ki­jöi­tämme muu­ten­kin liik­ku­maan työ­vii­kon lomassa: jokai­sella on mah­dol­li­suus käyt­tää lii­kun­taan puoli tun­tia vii­koit­taista työ­ai­kaa.

Hen­ki­lös­tö­ky­se­lyn kautta saimme myös arvok­kaita kehi­ty­seh­do­tuk­sia. Moni toi esiin, että isossa orga­ni­saa­tiossa on tär­keää luoda vielä toi­mi­vim­pia käy­tän­teitä tii­mien väli­seen yhteis­työ­hön ja vies­tin kul­kuun. Myös hen­ki­lös­tön sitout­ta­mi­seen ja pal­kin­nan kehit­tä­mi­seen saimme kon­kreet­ti­sia ehdo­tuk­sia. Osasta vas­tauk­sia toi­vot­tiin entistä roh­keam­paa muun­tau­tu­mis­ky­kyä ja tule­vai­suu­teen kat­so­mista.

Hen­ki­lös­tö­ky­se­lyn poh­jalta Mei­tan tämän vuo­den tavoit­tei­siin on nos­tettu kes­kei­sim­mät toi­men­pi­teet koko työyh­tei­sön kehit­tä­mi­seksi ja myös tii­mit ovat teh­neet omat kehi­tys­suun­ni­tel­mansa. Meille onkin tär­keä kuun­nella hen­ki­lös­töä her­källä kor­valla. Hen­ki­lös­tön esiin tuo­mat kehi­ty­seh­do­tuk­set ja esiin nos­ta­mat vah­vuu­det ovat asioita, joi­den eteen on teh­tävä joka päivä töitä ja lunas­tet­tava hen­ki­lös­tön luot­ta­mus teko­jen kautta.

Titta Saksa
Hen­ki­lös­tö­joh­taja