Kuinka sinä aset­te­li­sit jou­lu­pal­lot?

Tässä on kuva kahdesta meitalaisesta, jotka seisovat vierekkäin ja katsovat keskittyneesti tietokoneen näyttöön

Mei­tan pro­ses­seja on kehi­tetty yhte­näi­seen suun­taan Mei­tan perus­ta­mi­sesta alkaen ja niitä läh­det­tiin enti­ses­tään hio­maan kulu­van vuo­den aikana pro­ses­si­työ­pa­joissa. Pro­ses­sien pariin pääs­tiin syven­ty­mään niin teo­riassa kuin käy­tän­nös­sä­kin. Käy­tän­nön piir­to­työ aloi­tet­tiin ryh­mäissä ja se oli työs­ken­te­ly­muo­tona antoi­saa. Ryh­mäni käsit­te­lemä pro­sessi oli itsel­leni hie­man tun­te­ma­ton, mutta pys­tyin kui­ten­kin otta­maan kan­taa sii­hen, miten kuvasta saa­daan sel­keä ja help­po­lu­kui­nen. Toin taval­laan ulko­puo­lista sil­mää ja kat­soin kuvaa siitä näkö­kul­masta, miten täy­sin ummikko voisi par­hai­ten ymmär­tää pro­ses­sin ete­ne­mi­sen. Saim­me­kin pro­ses­si­kou­lut­ta­jalta keho­tuk­sen näyt­tää pro­ses­si­ku­via toi­sil­lemme tes­ta­tak­semme hah­mot­taako toi­nen siitä, miten pro­sessi ete­nee. Näin omaa pro­ses­si­kaa­vio­taan saa muo­kat­tua joh­don­mu­kai­sem­maksi ja yksin­ker­tai­sem­maksi.

On huo­mat­tava, että piir­to­tyy­lejä on niin monta kuin on piir­tä­jää. Tämä näky­nee ihan vaikka siinä, jos pyy­dän kym­mentä hen­ki­löä piir­tä­mään jou­lu­kuusen eikä teh­tä­vän­anto sisäl­täisi sen tar­kem­pia ohjeita ja rajoit­teita. Lop­pu­tu­le­mana on kym­me­nen eri­laista jou­lu­kuusta; jokai­nen niistä on eri­lai­nen, mutta ymmär­rämme kui­ten­kin kaikki, että siinä on jou­lu­kuusi, mitä se esit­tää. Voi olla, että jos­sain on punai­set jou­lu­pal­lot, ja toi­sessa on kel­tai­set. Joku kuusi voi olla val­koi­nen, toi­nen vih­reä, jne. Tois­ten piir­ros­ten kat­so­mi­nen avar­taa myös omaa näkö­kul­maa asi­aan. Jol­la­kin voi olla upean näköi­nen tähti jou­lu­kuusessa, jonka kaikki halua­vat omaan piir­rok­seensa, ja se yhte­näis­tää lop­pu­tu­lok­sia. On siis hyvä käydä kurk­ki­massa myös kave­rin piir­tä­miä pro­ses­si­ku­via ja poi­mia ideoita myös oman kehit­tä­mi­seen.

Kun lop­pu­tu­lok­sessa hae­taan yhteistä lin­jaa, anne­taan teke­mi­selle raa­mit. Esi­mer­kiksi jou­lu­kuusen piir­tä­jille voisi antaa ohjeen, että käy­tössä on kym­me­nen eri­vä­ristä kynää, joka pie­nen­tää jo eri­nä­köis­ten piir­ros­ten mää­rää. Jos halu­taan lop­pu­tu­lok­sesta vielä yhte­näi­sem­pää, ker­ro­taan, että kuusessa täy­tyy­pi­tää olla punai­set pal­lot, hopei­nen lat­vus­tähti ja kul­tai­set nau­hat. Täl­löin piir­ros­ten ulko­näkö on melko saman­lai­nen, mutta voi vielä erota toi­sis­taan, esim. jou­lu­pal­lo­jen sijoit­te­lussa. Ohjeis­tusta voisi lisätä niin, että kes­kus­tel­kaa ja päät­tä­kää yhdessä, miten kuva piir­re­tään. Ja kun kukin piir­täisi kuvan, oli­si­vat kuvat kes­ke­nään yhte­näi­sem­piä kuin aiem­min. Pro­ses­sien kuvaa­mi­sessa koros­tuu mie­les­täni yhteis­työ, vuo­ro­pu­helu sekä yhteis­ten raa­mien sopi­mi­nen. Ja voin ker­toa, että nämä toteu­tu­vat Mei­talla.

Pros­ses­si­työ­pa­joissa oli mukava työs­ken­nellä ja niistä välit­tyi Mei­tan teke­mi­sen mei­ninki. Seu­raava etappi onkin saada jokai­nen pro­sessi kuvat­tua yhtei­sesti sovit­tuun muo­toon sekä var­mis­taa myös yhte­näis­ten toi­min­ta­mal­lien jal­kau­tu­mi­nen. Yhte­näi­nen muoto aut­taa ymmär­tä­mään koko­nai­suu­den parem­min, ja yhdellä sil­mäyk­sellä näkee, että tässä on kyseessä Mei­tan pro­ses­si­kaa­vio.

Pro­ses­si­ku­vien piir­tä­mi­sessä on hyvä muis­taa, että ei takerru lii­aksi yksi­tyis­koh­tiin. Tavoit­teena on piir­tää kuva, jossa näkyy pää­koh­dat sel­keästi ja syvem­mät sävyt avau­tu­vat pro­ses­sin työ­oh­jeissa ja muussa mate­ri­aa­lissa. Jokai­nen Mei­ta­lai­nen saa näin pro­ses­sista sel­keän kuvan ja voi roo­linsa mukaan syven­tyä asi­aan muun mate­ri­aa­lin avulla.

Yhte­näi­siä pro­ses­seja kuvaa­malla ja kehit­tä­mällä hiomme Mei­tasta entistä säih­ky­väm­pää timant­tia!

Tuu­lia Sorsa
Pal­ve­lu­vas­taava