Hybri­di­työtä moni­toi­mi­ti­loissa

Tässä on kuva neljästä meitalaisesta, jotka istuvat saman pöydän ääressä neuvottelukopiossa

Työ­pis­teellä on välillä enem­män kuin on arvan­nut­kaan. Itsel­leni aina­kin on suuri mer­ki­tys sille, missä työs­ken­te­len. Lähes kah­den vuo­den koti­toi­mis­tolla ole­mi­sen jäl­keen odo­tan innolla työ­päi­viä toi­mis­tolla. Pidän kovasti siitä, että voin aamulla toi­mis­tolle tul­lessa valita mie­lei­sen työ­pis­teen, kul­kea läp­pä­rin kanssa välillä työs­ken­te­le­mään kah­vi­laan työ­ka­ve­rin kanssa tai välillä siir­tyä hil­jai­selle työ­pis­teelle kes­kit­ty­mistä vaa­ti­van työ­teh­tä­vän pariin. Tämän takia olen­kin eri­tyi­sen innois­sani tule­vista muu­tok­sista toi­mis­tol­lamme.

Korona on ollut alkusy­säys monien työ­paik­ko­jen toi­min­nan ja toi­mis­to­jen uudis­ta­mi­selle ja niin myös Mei­talla. Etä­töi­hin siir­ty­mi­nen ja sen jäl­keen jat­ka­mi­nen hybri­di­työssä antaa haas­teensa työ­ti­lo­jen käy­tölle. Mel­koi­sella var­muu­della emme palaa enää sii­hen van­haan mal­liin, jossa toi­mis­ton lähes jokai­sen työ­pöy­dän ääressä istui joku työn­te­ki­jöis­tämme, vaan työtä voi tehdä entistä enem­män omien toi­vei­den ja tar­pei­den mukaan.

Katse tule­vai­suu­dessa ja toi­mis­tolle paluussa, aloimme suun­nit­te­le­maan toi­mi­ti­lo­jen muok­kaa­mista moni­toi­mi­ti­loiksi jo vuonna 2020. Moni­toi­mi­ti­la­kon­septi lähti liik­keelle Joen­suun toi­mi­pis­teeltä, jossa kaksi toi­mis­toa yhdis­tet­tiin yhdeksi. Samalla teh­tiin mel­koi­nen remontti ja toi­mis­to­ti­lo­jen muu­tos Kaup­pa­ka­dun toi­mis­tol­lamme.

Joen­suun toi­mis­to­ti­lat muo­kat­tiin moni­puo­li­sem­miksi ja vas­taa­maan eri­lai­sia työs­ken­te­ly­tar­peita. Omia työ­pis­teitä tai toi­mis­to­huo­neita ei enää ole, vaan toi­mis­tolle tul­lessa voit varata päi­vän tar­pei­tasi vas­taa­van työs­ken­te­ly­pis­teen esi­mer­kiksi hil­jai­sesta työ­ti­lasta tai kah­vi­lan ren­nosta työ­pis­teestä. Toi­mi­ti­loissa panos­tet­tiin myös tilo­jen viih­tyi­syy­teen, moder­niin ilmee­seen sekä työ­pis­tei­den toi­mi­vuu­teen kalus­tuk­sen osalta.

Joen­suun mukai­nen moni­toi­mi­ti­la­kon­septi on tar­koi­tus käyt­töön myös Lap­peen­ran­nan toi­mis­tol­lamme. Se tar­koit­taa joko nykyis­ten toi­mis­to­ti­lo­jemme modi­fioi­mista enem­män hybri­di­työ­hön sopi­vaksi ja moni­puo­li­sem­miksi tai vaih­toeh­toi­seen toi­mis­to­ti­laan siir­ty­mistä. Molem­missa vaih­toeh­doissa on omat hyvät puo­lensa ja tär­keää onkin miet­tiä tilo­jen käyt­tö­tar­vetta muut­tu­neissa työs­ken­te­ly­ta­voissa. Mah­dol­li­suus jat­kossa tehdä edel­leen etä­työtä toden­nä­köi­sesti vähen­tää toi­mis­to­ti­lo­jen tar­vetta jon­kin ver­ran ja se vai­kut­taa tilo­jen valin­taan ja suun­nit­te­luun.

Tär­keänä huo­miona uusissa työs­ken­te­ly­ti­loissa on työn­te­ki­jöi­demme mie­li­pi­teet. Vaih­toeh­tois­ten toi­mis­to­suun­ni­tel­mien esit­tely on tehty ja nyt pää­se­vät työn­te­ki­jämme vai­kut­ta­maan, mitä jat­kossa toi­vo­vat toi­mis­to­ti­loilta ja minkä ver­ran jokai­nen tulee mah­dol­li­sesti jat­kossa työs­ken­te­le­mään toi­mis­tolla. Joka tapauk­sessa toi­mi­ti­lamme tule­vat jat­kossa ole­maan täy­sin uuden­lai­set enti­seen ver­rat­tuna.

Hybri­di­työ siir­tää mei­dän­kin toi­mis­to­ti­lo­jamme vah­vasti pois oman työ­pöy­dän äärestä eri­lai­sem­paan toi­mis­to­kult­tuu­riin. Työs­ken­tely-ympä­ris­tömme tule­vat koke­maan mer­kit­tä­vän muu­tok­sen toi­min­noil­taan ja työn­te­ki­jöi­demme työs­ken­te­ly­ta­vat pää­se­vät samalla uudis­tu­maan. Jat­kossa uudet tilat mah­dol­lis­ta­vat parem­min pala­ve­rit työ­ka­ve­rin tai asiak­kai­den kanssa, ren­nom­pia inno­voin­ti­het­kiä kah­vi­la­ti­loissa, puhe­lin ja teams-pala­ve­rit nii­hin tar­koi­te­tuissa huo­neissa sekä täy­sin kes­kit­ty­mistä vaa­ti­vien teh­tä­vien pariin siir­ty­mi­sen rau­hal­li­seen kir­jas­to­ti­laan. Moni­toi­mi­ti­la­muu­tosta suun­ni­tel­len ja innolla odot­taen suun­taamme kat­seen täällä Lap­peen­ran­nas­sa­kin uuteen tai uudis­tu­nee­seen ja ennen kaik­kea toi­mi­vam­paan toi­mis­toon toi­vot­ta­vasti mah­dol­li­sim­man pian.

Iloi­sia koh­taa­mi­sia toi­mis­toilla toi­vo­tel­len,
Mar­jukka Erve­lius
Asiak­kuus­vas­taava