Sala­po­lii­sin työtä käyt­tö­val­tuus­hal­lin­nassa

Tässä on kuva toimistolla hymyilevästä meitalaisesta tietokoneen takana

Kun aikoi­naan näin ilmoi­tuk­sen avoi­mesta käy­tön­suun­nit­te­li­jan teh­tä­västä Mei­tassa, ensim­mäi­nen aja­tuk­seni oli ”Mitä ihmettä tekee käy­tön­suun­nit­te­lija?”. Edes Google ei osan­nut tähän kovin sel­västi vas­tata, mutta silti pää­dyin teh­tä­vään hake­maan ja tässä sitä ollaan puo­len­toista vuo­den kulut­tua toi­mi­massa kysei­sessä teh­tä­vässä. Nyky­ään tosin nimike on ICT-asian­tun­tija, mutta se ei taida ker­toa pal­jon enem­pää työstä niin ajat­te­lin vähän avata mitä me täällä oikein teemme.

Työs­ken­te­lemme käyt­tö­val­tuus­hal­lin­nassa vii­den hen­gen tii­missä, joista löy­tyy sekä pidem­pään teh­tä­vässä työs­ken­nel­leitä että vähän tuo­reem­pia tulok­kaita. Hoi­damme Etelä-Kar­ja­lan ja Etelä-Savon asiak­kai­den eri­lai­sia käyt­tö­oi­keuk­siin ja tun­nuk­siin liit­ty­viä asioita. Asiak­kaita on siis useam­pia ja eri sovel­luk­sia ja käyt­tö­oi­keuk­sia vielä enem­män, joten hal­lit­ta­vaa tie­toa on todella pal­jon ja se lisäksi päi­vit­tyy koko ajan. Tässä tii­mi­läis­ten määrä on suuri etu: jokai­nen osaa jon­kun osa-alu­een parem­min kuin toi­set, joten apua löy­tyy Team­sin päästä, jos vas­taan tulee kysy­mys, johon ei itse heti vas­tausta. Hyvin pal­jon työstä onkin tie­don­ha­kua ja sel­vit­te­lyä joko tie­tä­mys­kan­nasta, van­hoista tuki­pyyn­nöistä, tii­mi­ka­ve­reilta, muilta mei­ta­lai­silta ja yhteis­työ­kump­pa­neilta.

Mitä kaik­kea me sit­ten hoi­damme? Tätä mie­tin itse eni­ten etu­kä­teen, kun tun­nus­hal­lin­ta­han kuu­los­taa tosi simp­pe­liltä hom­malta – mitä muuta se voi sisäl­tää kuin tun­nus­ten luo­mista ja mah­dol­li­sesti sala­sa­no­jen uusi­mista? Todel­li­suu­dessa teh­tä­viä on hyvin pal­jon. Mei­hin ollaan yhtey­dessä mm. kun jokin sovel­lus ei toimi kuten toi­vo­taan, kun säh­kö­posti ei toimi tai sii­hen tulee vaih­taa nimi, kun tun­nus ei ole muo­dos­tu­nut auto­maat­ti­sesti, kun jokin oikeus ei ole tul­lut voi­maan tai halu­taan var­mis­taa mitä oikeuk­sia tuleva työn­te­kijä tar­vit­see. Eri­tyi­sesti O365-pil­vi­pal­ve­lui­den käyt­töön­otto on muut­ta­nut työtä mer­kit­tä­västi, kun esi­mer­kiksi sinänsä yksin­ker­tai­nen nimen­muu­tos tulee päi­vit­tää juuri oikei­siin kent­tiin (ja niitä on monta!) tai seu­rauk­sena on synk­ro­noin­tion­gel­mia. Pal­jon on auto­ma­ti­soi­tuja oikeuk­sia, mutta vähin­tään yhtä pal­jon sel­lai­sia, joissa oikeu­det lisä­tään käsin, mikä vaa­tii tark­kuutta ja ammat­ti­tai­toa.

Tavan­omai­nen päivä – onko sel­laista edes? – alkaa Akse­lin tilan­teen tar­kis­ta­mi­sella. Akseli on jär­jes­telmä, jonka kautta oikeuk­sia hae­taan. Asia­kas­so­pi­muk­sissa on tie­tyissä oikeuk­sissa mää­ri­tetty, että ne hoi­de­taan vii­meis­tään sen päi­vän aikana, jol­loin oikeus on pyy­detty alka­vaksi. Joi­na­kin päi­vinä pyyn­töjä on koh­tuul­li­sen vähän, ruuhka-aikoina kuten esi­mer­kiksi vuo­den­vaih­teessa ja kesän alussa taas odot­ta­massa saat­taa olla jo aamulla satoja pyyn­töjä ja lisää tulee pit­kin päi­vää. Pyyn­tö­jen käsit­te­lyn sivussa vas­tai­lemme ser­vice des­kin kautta asiak­kailta tul­lei­siin käyt­tö­oi­keuk­siin liit­ty­viin ongel­miin. Kun päi­vän pyyn­nöt on saatu käsi­tel­tyä, on aika käydä käsiksi meille tul­lei­siin tuki­pyyn­töi­hin. Meille tulee tuki­pyyn­töjä hyvin lai­dasta lai­taan, hyvin­kin nopeasti rat­kea­vista nii­hin, joita sel­vi­tel­lään monen eri tahon kanssa. Ikinä ei tule sel­laista oloa, että tie­täisi jo kai­ken – ja jos tulee, niin seu­raa­vassa het­kessä tilanne on jo muut­tu­nut.

Työssä parasta on moni­puo­li­suus ja se, että saman­laista päi­vää ei tule vas­taan. Välillä päivä menee suu­rim­maksi osaksi rutii­ni­hom­missa ja välillä alun perin yksin­ker­tai­sen kuu­loi­sen tuki­pyyn­nön sel­vit­te­lyyn saat­taa upota vaikka koko päivä. Sel­vit­tely on par­haim­mil­laan aika­moista sala­po­lii­si­työtä, jossa kysel­lään lisä­tie­toja sekä asiak­kaalta että muilta Mei­tan asian­tun­ti­joilta ja yhteis­työ­kump­pa­neilta. Näi­den sel­vit­te­ly­jen ansiosta myös muut mei­ta­lai­set ovat tul­leet hyvin tutuiksi – vii­meksi kun las­kin niin olin käy­nyt Teams-kes­kus­te­luja yli 50 eri hen­ki­lön kanssa. Mutta se tunne, kun saat vih­doin­kin ongel­man rat­kais­tua ja mah­dol­li­sesti pit­kään­kin vai­van­nut asia saa­daan kor­jat­tua! Kii­tok­set tun­tu­vat aina yhtä hyvältä, kun tun­tee hel­pot­ta­neensa asiak­kaan työ­päi­vää. Työ­päi­viä sii­vit­tää myös tii­mi­kes­kus­te­lut, joissa sekä sel­vi­tel­lään työ­hön liit­ty­viä kysy­myk­siä että hei­te­tään huu­mo­ria mil­loin mis­tä­kin.

Kenelle sit­ten suo­sit­te­li­sin tätä teh­tä­vää? Tar­kalle tii­mi­pe­laa­jalle, joka naut­tii uuden oppi­mi­sesta ja asioi­den sel­vit­te­lystä. IT-taus­tan omis­ta­valle, joka haluaa syven­tää osaa­mis­taan ja ymmär­tää, mihin kaik­keen pie­ni­kin muu­tos vai­kut­taa. Itseoh­jau­tu­valle ja itse­näi­selle asian­tun­ti­jalle, joka osaa itse suun­ni­tella työ­päi­väänsä ja prio­ri­soida töi­tään. Ehkä juuri sinun kal­tai­sel­lesi hen­ki­lölle?

Kir­joit­taja työs­ken­te­lee ICT-asian­tun­ti­jana Mei­tan käyt­tö­val­tuus­hal­lin­nassa