Haas­tat­te­lussa asiak­kuus- ja vies­tin­tä­joh­taja Antti Hei­no­nen

Tässä on kuva meitalaisesta, joka seisoo kannettavansa ääressä keskittyneesti kuulokkeet korvilla

Etsimme keväällä uutta asiak­kuus- ja vies­tin­tä­joh­ta­jaa, joka liit­tyisi kes­kei­seksi tii­mi­pe­laa­jaksi Mei­tan poruk­kaan. Rek­ry­tointi tuotti toi­vot­tua tulosta, sillä saimme napat­tua uudeksi mei­ta­lai­seksi ja asiak­kuus- ja vies­tin­tä­joh­ta­jan pal­lille Antti Hei­no­sen. Aiem­paa työ­uraa juris­tiksi kou­lut­tau­tu­neella Antilla on muun muassa vähit­täis­kau­pan alalta, jonka parissa hän työs­ken­teli yhteensä 12 vuotta ensin laki­mie­henä ja vii­mei­sen kah­dek­san vuo­den ajan asiak­kuuk­sien ja vies­tin­nän kehit­tä­mi­sen parissa. Näistä työ­vuo­sista riit­tää ammen­net­ta­vaa uuteen roo­liin Mei­tan asiak­kuus- ja vies­tin­tä­joh­ta­jana.

Antti on ollut ilo­namme nyt elo­kuun alusta läh­tien. Haas­tat­te­limme asiak­kuus­joh­ta­jamme tun­te­muk­sia: miltä meno mei­ta­lai­sena on tun­tu­nut ja millä mie­lin mies suun­taa kohti syk­syä?

Miten ensim­mäi­set vii­kot mei­ta­lai­sena ovat suju­neet?

Kolme ensim­mäistä viik­koa ovat men­neet hur­jaa vauh­tia. Pää on pyö­rällä, mutta hyvällä tavalla! Vaikka minulla on pal­jon koke­musta asiak­kuuk­sien kehit­tä­mi­sestä ja hal­lin­non parista, ovat Mei­tan toi­miala ja toi­min­taym­pä­ristö minulle uusia. Toi­mia­lal­lamme tapah­tuu tällä het­kellä pal­jon muu­tok­sia: eten­kin sote-uudis­tus vai­kut­taa mei­hin voi­mak­kaasti, ja mui­ta­kin isoja hank­keita on jat­ku­vasti meneil­lään. Ja Mei­ta­han on iso talo, joten uusia työ­ka­ve­rei­ta­kin on ker­ralla tul­lut lukui­sia. Edessä on pal­jon uuden opet­te­le­mista! Fii­lis on kuin oli­sin hypän­nyt kovaa vauh­tia liik­ku­vaan junaan: vielä haen vähän tasa­pai­noa, mutta kyy­dissä ollaan – ja pysy­tään.

Min­kä­lai­sia asioita olet tähän men­nessä ehti­nyt tehdä?

Tutus­tu­mi­nen taloon, toi­mia­laan ja toi­min­ta­ta­poi­hin on tie­tysti vie­nyt lei­jo­nan­osan ajas­tani. Omaan vas­tuu­alu­ee­seen ja tii­miin tutus­tu­mi­nen on hyvässä vauh­dissa. Mui­ta­kin kol­le­goja olen toki tavan­nut, ja videon väli­tyk­sellä olen esit­täy­ty­nyt niin mei­ta­lai­sille kuin asiak­kail­le­kin. Eri­lai­set pala­ve­rit ovat tul­leet tutuiksi, ja olen pääs­syt myös muka­vasti joh­to­ryh­mä­työs­ken­te­lyyn ja kehi­tys­työ­hön kiinni.

Jos jota­kin olen teh­nyt, niin sivu­kau­palla muis­tiin­pa­noja ja havain­toja! Orga­ni­saa­tion ulko­puo­lelta tuleva näkee asiat aivan uudessa valossa. Minulla on vielä sopi­valla tavalla “ulko­puo­li­sen” näkö­kulma, jotta osaan kysyä eri­lai­sia kysy­myk­siä: miksi jokin asia teh­dään juuri tällä tavalla tai voi­siko sen tehdä jol­la­kin toi­sella tavalla? Mie­les­täni täl­lai­set tilai­suu­det ovat ainut­laa­tui­sia ja nopeasti ohi mene­viä mah­dol­li­suuk­sia orga­ni­saa­tion kehit­tä­mi­sen kan­nalta.

Mitä on työ­pöy­däl­läsi tule­vina viik­koina tai yli­pää­tään koko lop­pu­vuo­tena?

Kalen­te­rini täyt­tyy kii­tet­tä­vää vauh­tia, joten aina­kin kii­rettä on posi­tii­vi­sessa mie­lessä näkö­pii­rissä lähi­vii­koiksi. Minulla on pal­jon sovit­tuja tapaa­mi­sia ja kes­kus­te­luja niin työ­ka­ve­rei­den kuin asiak­kai­den­kin kanssa. Isossa kuvassa tar­koi­tuk­seni on saada tänä vuonna hyvään vauh­tiin asia­kas­ko­ke­muk­sen ja vies­tin­nän kehi­tys­työ. Haluan päästä nopeasti kehit­tä­mään päi­vit­täistä toi­min­taa samalla, kun suun­nit­te­lemme tule­vaa.

Mil­lai­sena näet Mei­tan asia­kas­pal­ve­lun roo­lin asiak­kai­den arjessa?

Tähän on helppo vas­tata: asia­kas­pal­ve­lul­lamme on äärim­mäi­sen tär­keä rooli asiak­kaan arjen hel­pot­ta­mi­sessa. On tär­keää, että meillä on toi­miva asia­kas­pal­velu, jonka tavoit­taa nopeasti ja yksin­ker­tai­sesti ja joka ottaa asiak­kaan huo­let saman tien kan­taak­seen. Olem­me­han mot­tom­me­kin mukaan “työ­päi­väsi taus­ta­voima”. Asiak­kaille pitää näkyä se, että hoi­damme asiat aina sovi­tusti ja ripeästi: Mei­tan asian­tun­ti­jat halua­vat olla asiak­kai­demme luot­ta­muk­sen arvoi­sia.

Mikä on parasta Mei­tassa tai mei­ta­lai­sena?

Tunne siitä, että on hyvä teke­mi­sen mei­ninki. Meillä on tosi osaava ja ammat­ti­tai­toi­nen porukka, ja olen ilah­tu­nut siitä, kuinka hyvällä asen­teella yhdessä teh­dään töitä! Maa­ilma ei ole val­mis, mutta Meita on val­mis vas­taa­maan haas­tee­seen ja kehit­tä­mään asioita yhdessä asiak­kaan kanssa. Yli­pää­tään se, että Mei­tassa usko­taan että pys­ty­tään yhdessä muut­ta­maan ja paran­ta­maan asioita. Se on hie­noa.

Min­kä­lai­sia ter­vei­siä haluai­sit lähet­tää kol­le­goille ja asiak­kaille näin alkusyk­systä?

Haluai­sin lähet­tää sel­lai­sia ter­vei­siä, että toi­von kovasti, että pian jo tavat­tai­siin ja työs­ken­nel­täi­siin yhdessä myös kas­vo­tus­ten. Uskon sii­hen, että hyvällä yhteis­työ­asen­teella, toi­siamme kuun­nel­len ja aut­taen, pys­tymme tällä poru­kalla mel­keinpä mihin tahansa! Korona rasit­taa meitä vielä vähän, mutta toi­vot­ta­vasti tilanne nor­ma­li­soi­tuu pian ja pää­semme jat­kossa samo­jen pöy­tien ääreen vie­mään mei­dän ja asiak­kai­den yhtei­siä tavoit­teita eteen­päin. Tsemp­piä kai­kille syk­syyn!

Antti Hei­no­nen
Asiak­kuus- ja vies­tin­tä­joh­taja [email protected]
[email protected]
p. 013 339 0400

Antti Hei­no­nen aloitti Mei­tan uutena asiak­kuus- ja vies­tin­tä­joh­ta­jana 2.8.2021. Antin arvot mene­vät hyvin yksiin mei­ta­lais­ten kanssa: hän arvos­taa ren­toa, avointa ja aktii­vista yhdessä teke­mi­sen ilma­pii­riä. Lap­peen­ran­nassa asu­van, 37-vuo­ti­aan Antin per­hee­seen kuu­luu vaimo, kolme ala­kou­lui­käistä lasta sekä kaksi kis­saa ja kani. Perhe ja har­ras­tuk­set pitä­vät huo­len siitä, että Antilta ei puutu puu­haa vapaa-ajal­la­kaan.