Meita Aka­te­miasta tule­vai­suu­den osaa­mista

Tässä on kuva kolmesta meitalaisesta, jotka seisovat ja työskentelevät vierekkäin kannettavillaan

Meita Aka­te­mia on Mei­tan oma val­men­nus­kon­septi, jossa toteu­tamme kou­lu­tuk­sia ja val­men­nuk­sia asian­tun­ti­joi­demme osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen. Meita Aka­te­miaa raken­net­tiin viime syksy kai­kessa hil­jai­suu­dessa ja se lan­see­rat­tiin vuo­den 2021 alussa. Käyn­nis­tä­mi­sessä yhteis­työ­kump­pa­ni­namme on toi­mi­nut Sara­nen Con­sul­ting, josta saimme hyvää spar­raus­a­pua ja tukea kou­lu­tus­ten jär­jes­tä­mi­seen. Sain kun­nian olla mukana Aka­te­mian raken­ta­mi­sessa alku­met­reiltä saakka ja läh­teä vetä­mään pilot­tiyk­sik­köä. Pää­työni ohella toi­min erään­lai­sena mat­kan­joh­ta­jana hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­joista koos­tu­valle tule­vai­suu­den digi­taa­lis­ten HR-osaa­mis­ten tut­ki­mus­ryh­mälle.

Läh­dimme tut­ki­maan tule­vai­suu­den tär­keitä osaa­mi­sa­lueita, kuten pal­ve­lu­muo­toi­lua, robo­tiik­kaa ja asiak­kuutta. Lisäksi tutus­tuimme juuri HR-pal­ve­luille per­so­noi­tui­hin osa-aluei­siin, kuten HR-rapor­toin­tiin ja arkis­toin­tiin. Kou­lu­tusta toteu­tet­tiin moni­muo­toi­sesti mm. verk­ko­kou­lu­tuk­sina, lähi­päi­vinä, itseo­pis­ke­luna, nuo­tio­pii­reinä ja työs­sä­op­pi­mi­sena. Opin­to­päi­vissä meitä oli­vat uusiin asioi­hin tutus­tut­ta­massa niin ulkoi­set kou­lut­ta­jat kuin myös Mei­tan omat asian­tun­ti­jat omilta vah­vuusa­lueil­taan. Oli hie­noa huo­mata, miten sisäi­sesti toi­sen työn ymmär­rys lisään­tyi aihe­pii­reistä kes­kus­tel­lessa ja lisä­tie­toa saa­dessa. Myös yri­tyscase oli aka­te­mia­lai­sille avar­tava päivä, jol­loin näh­tiin ja kuul­tiin mitä toi­saalla on kon­kreet­ti­sesti tehty muu­tos­ten eteen ja mitä mat­kalla on opittu.

Uuden oppi­mi­sen lisäksi kerta toi­sensa jäl­keen myös kään­nyimme. Kään­nyimme sisään­päin, itseemme. Tut­kimme omia aja­tuk­siamme, tun­tei­tamme – ehkä jopa meitä jar­rut­ta­via teki­jöitä eri­lais­ten yksilö- ja ryh­mä­teh­tä­vien kautta. Kes­kus­te­limme, kuun­te­limme, opimme. Opimme toi­sis­tamme ja tule­vai­suu­den osaa­mis­tar­peista, kii­tos ammat­ti­tai­tois­ten kou­lut­ta­jien. Aka­te­mia­lai­set oppi­vat myös itses­tään ja itsensä joh­ta­mi­sesta, sillä työn, vapaa-ajan ja Aka­te­mia-teh­tä­vien limit­tä­mi­nen ei vält­tä­mättä ole ollut aina ongel­ma­tonta. Ensim­mäi­nen Aka­te­mia-matka alkaa olla lop­pusuo­ralla ja aka­te­mia­lais­ten pää­tös­päivä hää­möt­tää kesä­kuun lopussa. Toi­von, että he ovat saa­neet uusia aja­tuk­sia ja eväitä rep­puun, sillä tie­dos­tamme sen, että yhtiön kaik­kien pal­ve­lua­luei­den osalta työ on muu­tok­sessa ja sii­hen tulee val­mis­tau­tua. Vaikka Aka­te­mia onkin päät­ty­mässä ensim­mäis­ten osalta, muu­tos on päät­ty­mä­tön matka, jossa hyväk­sy­mi­nen, oma aktii­vi­suus sekä rin­nalla kul­ki­jat ovat rat­kai­se­van tär­keässä ase­massa. Meita Aka­te­mia on yksi keino mui­den jou­kossa, jolla yhtiö tukee hen­ki­lös­tön osaa­mi­sen kehit­tä­mistä ja mei­ta­lais­ten asian­tun­ti­juu­den yllä­pi­tä­mistä jat­kos­sa­kin.

Tästä ensim­mäi­sestä Aka­te­miasta saa­dut kom­men­tit kan­nus­ta­vat jat­ka­maan kohti tule­via Aka­te­mia-jak­soja. Parasta antia oli­vat kom­ment­tien mukaan muun muassa käy­dyt kes­kus­te­lut oman työn kehit­tä­mi­sestä, eri­lai­set näkö­kul­mat aka­te­mia­lais­ten kes­ken sekä mie­len­kii­toi­set opin­toai­heet. Tut­ki­mus­matka uuteen on luo­nut ideoita ja suun­ni­tel­mia myös asiak­kai­demme hyväksi. Aka­te­mia­lai­set teki­vät useita kehi­tys­teh­tä­viä osana opis­ke­lu­aan, näistä kuu­lette lisää myö­hem­min.

Ren­tout­ta­vaa kesää niin aka­te­mia­lai­sille, kai­kille mei­ta­lai­sille kuin myös sinulle ulkoi­nen luki­jani. Kuten toi­mi­tus­joh­ta­jamme Salli sanoi Aka­te­mian avaus­päi­vässä, eilis­päi­vän uusi on usein tänään jo itses­tään sel­vää. Pide­tään huoli, että pysymme jokai­nen mukana tässä tek­no­lo­gioi­den ja toi­min­ta­mal­lien aal­lo­kossa ja sei­la­taan yhdessä kohti tule­vaa.

Ter­vei­sin tut­ki­mus­ret­ki­kun­nan mat­kan­joh­taja
Tanja Kar­vo­nen
Pal­ve­lu­pääl­likkö, hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut