Mei­tan blogi on avattu!

Tässä on kuva meitalaisesta, joka istuu iloisesti hymyillen ja katsoo kohti sylissään olevaa kannettavaa

”Meistä tuli muu­ra­reita, tak­si­kus­keja, suu­ta­reita”, lau­laa Kela hit­ti­bii­sis­sään. Mei­ta­lais­ten maa­il­massa sanat voisi mennä vaikka näin: ”Meistä tuli ict-suun­nit­te­li­joita, kir­jan­pi­tä­jiä, pro­jek­ti­pääl­li­köitä”. Mei­tan rik­kaus työ­paik­kana on se, että meillä työs­ken­te­lee saman katon alla lähes 450 ICT:n ja talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non huip­puam­mat­ti­laista. Tässä blo­gissa ääneen pää­se­vät nämä Mei­tan asian­tun­ti­jat, jotka tutus­tut­ta­vat luki­jansa kunta-alan ict- ja talous- sekä hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den saloi­hin ja mei­ta­lais­ten arkeen. Jokai­nen kir­joit­taja tart­tuu kynän var­teen omalla per­soo­nal­li­sella tyy­lil­lään ja omista mie­len­kiin­non ja ins­pi­raa­tion läh­teistä käsin. Jokai­nen blogi on siis sävel­ku­lul­taan ja sanoil­taan teki­jänsä näköi­nen ja oloi­nen. Se on osa mei­ta­lai­suutta – meillä ollaan aitoja ja inhi­mil­li­siä.

Työyh­tei­sön monia­lai­suus tuo eloi­suutta työ­ar­keen ja kes­kus­te­lui­hin – se toi­vot­ta­vasti välit­tyy myös tämän blo­gin kir­joi­tuk­siin. Ict:n ja talous­hal­lin­non yhdis­telmä laa­jen­taa ajat­te­lua perin­tei­sen toi­mia­lan ulko­puo­lelle ja mah­dol­lis­taa uusia avauk­sia kehit­tä­mi­selle. Rik­kautta teke­mi­seemme tuo myös se, että toi­mimme savo-kar­ja­lai­sella maa­pe­rällä Etelä-ja Poh­jois-Kar­ja­lassa ja Etelä-Savossa. Meille on tär­keää, että pai­kal­li­sena toi­mi­jana tun­nemme kunta- ja sote asiak­kai­demme arjen haas­teet ja pää­semme asiak­kai­demme kanssa yhdessä kehit­tä­mään pal­ve­lui­tamme. Mie ja miä sekoit­tu­vat puheis­samme ja anta­vat iloa teke­mi­seemme. Meillä teh­dään töitä ilolla yhdessä.

Ter­ve­tu­loa tämän blo­gin kautta tutus­tu­maan mei­tais­ten maa­il­maan! Julis­tan Meita blo­gin ava­tuksi.

Titta Saksa
Hen­ki­lös­tö­joh­taja